Nieuws Curaçao

Algemene Rekenkamer oordeelt vernietigend over jaarrekening Curaçao

WILLEMSTAD – De Algemene Rekenkamer Curaçao heeft in haar meest recente rapport alarmerende bevindingen gepresenteerd over de jaarrekening 2021. Die wordt daarom ook niet goedgekeurd.

Het rapport benadrukt ernstige begrotingsoverschrijdingen, onrechtmatige verplichtingen, gebrekkig financieel beheer en onzekerheden over de betrouwbaarheid van de jaarrekening voor het jaar 2021.

De Rekenkamer heeft de jaarrekening van het Land onderzocht en daaruit blijkt dat niet alle uitgaven en inkomsten overeenstemmen met de vastgestelde Landsbegroting. Het verschil bedraagt bijna 663 miljoen gulden. 

Het rapport onthult begrotingsoverschrijdingen bij verschillende ministeries, waaronder kapitaaluitgaven en investeringen die aanzienlijk hoger zijn dan begroot. 

Ook zijn er ernstige onrechtmatigheden geconstateerd in verband met betalingen door onbevoegde functionarissen, wat ingaat tegen de wet- en regelgeving.

Juistheid

De Rekenkamer stelt verder dat er grote onzekerheid bestaat over de juistheid en volledigheid van de financiële cijfers in de jaarrekening, met name bij belastinginkomsten, subsidies, personeelsbeloningen en financiële activa. Gebrek aan documentatie en interne controleprocedures speelt hierbij een rol.

Het rapport wijst op ernstige tekortkomingen in het financiële beheer van het Land. Het gebrek aan interne controlefuncties bij ministeries, het ontbreken van bijgewerkte instructies en normen voor inkomsten, en het falende systeem van functiescheiding in de personeelskostenprocessen zijn enkele van de vastgestelde knelpunten.

De Rekenkamer benadrukt dat deze situatie geen verbetering laat zien ten opzichte van voorgaande jaren en dat de geconstateerde tekortkomingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor de financiële stabiliteit van het Land. De aanbevelingen die in voorgaande rapporten zijn gedaan, blijven onvoldoende opgevolgd.

Trajecten

Het Land heeft momenteel twee trajecten in gang gezet om het financiële beheer te verbeteren, maar het rapport benadrukt dat er aanzienlijke obstakels zijn, zoals gebrek aan personele en financiële middelen en achterblijvende besluitvorming. De Rekenkamer roept de Staten op om kritisch te evalueren of deze trajecten voldoende haalbaar zijn.

Het rapport concludeert dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de financiële positie en resultaten van het Land. Het roept op tot dringende maatregelen en transparantie om de ernstige financiële situatie aan te pakken en de geloofwaardigheid van het financiële beheer te herstellen.

Deel dit artikel