Algemeen

Algemene Rekenkamer: Overheid heeft geen zicht op kwaliteit van wegonderhoud

WILLEMSTAD – Het beheer en onderhoud van het openbare wegennet op Curaçao wordt gekenmerkt door aanzienlijke tekortkomingen, met name door het ontbreken van gedegen verslaglegging en kwaliteitscontrole door de overheid. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een gisteren gepubliceerd Rapport ‘Effectiviteit beheer en onderhoud openbare wegennet’.

De staat van onderhoud van de hoofdwegen varieert, met sommige delen in goede staat en andere delen duidelijk in verval. Maar de situatie is nog slechter bij de wijkstraten, waar de kwaliteit overwegend matig tot slecht is. Het eiland kent 306 wijken en telt een totaal van 900 km aan wijkstraten en ruim 250 kilometer aan hoofdwegen.

Controleerbaarheid

De kern van het probleem volgens de Rekenkamer is het gebrek aan transparantie en controleerbaarheid in de onderhoudsactiviteiten, waardoor de kwaliteit van het wegennet niet gewaarborgd kan worden. Dit probleem treft vooral de wijkstraten, die overwegend in matige tot slechte staat verkeren.

Het is daarom moeilijk om na te gaan of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de noodzakelijke kwaliteitsnormen, die ook al niet zijn gedefinieerd door het ministerie.

Middelen

Bovendien blijkt dat de voor onderhoud toegewezen budgetten niet volledig worden benut, wat vragen oproept over het beheer van publieke middelen. Desondanks komt naar voren dat er een chronisch gebrek aan voldoende middelen zou zijn. 

De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VVRP signaleert een drietal oorzaken voor deze tekortkomingen. Ten eerste is er sprake van een structurele onderschatting van de benodigde financiële middelen, waarbij het ministerie regelmatig genoodzaakt is de begroting aan te passen en projecten uit te stellen. 

Ten tweede belemmeren onvoorziene omstandigheden en achterstallige betalingen de volledige benutting van de begroting, waardoor jaarlijks minder projecten kunnen worden uitgevoerd dan gepland. 

Ten derde zorgt een gebrek aan liquide middelen ervoor dat lopende projecten en achterstallige betalingen een groot beslag leggen op de financiële capaciteit. 

Als oplossing voor de liquiditeitsproblemen overweegt de minister een lening van NAf. 310 miljoen aan te gaan, bedoeld om achterstallig onderhoud in te halen en te financieren via opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting (MRB). 

Naast financiële beperkingen kampt de uitvoeringsorganisatie ook met tekorten aan personeel en materialen, waarbij tot op heden geen adequate capaciteitsplanning is opgesteld om deze tekorten inzichtelijk te maken en aan te pakken. 

Planmatig

Door het ontbreken van beleid en het niet volledig benutten van de daarvoor begrote middelen in de periode 2017-2021 is het planmatig onderhouden en beheren van de wegenwet in de afgelopen jaren niet in voldoende mate door de regeringen gerealiseerd. 

Hierdoor verkeren diverse wegen niet in een goede staat van onderhoud. De kwaliteit van de wegen is in de afgelopen jaren niet geïnspecteerd. De laatste schouw om de onderhoudsstaat van de wegen te bepalen en de prioriteit voor het onderhouden hiervan dateert van 2016 met enkele inspecties in 2019. 

Daarnaast is de selectie van de wegen die thans worden onderhouden niet gebaseerd op actuele informatie en prioriteit. Het ministerie kan niet aangeven voor hoelang de levensduur van de wegen door de zogenaamde ‘life extension’22 wordt verlengd.

Hierdoor kan geen garantie worden gegeven aan de burgers dat de kwaliteit van alle wegen in de juiste volgorde en duurzaam zijn onderhouden.

Meerjarenplan

Voor de periode 2023-2029 heeft minister Charles Cooper een meerjarig plan opgesteld voor het inhalen van de achterstand, het bewerkstelligen van circulariteit in onderhoud en het vergroten van de duurzaamheid van de wegen. 

De minister heeft ook aangegeven dat infrastructuur een belangrijk speerpunt is in zijn beleid. Dit is op zich een goed teken maar er moet worden zorg gedragen dat de wegen op volgorde van urgentie aan de beurt komen en dat er voldoende financiële middelen, menskracht en materialen beschikbaar zijn. 

Deel dit artikel