Curaçao

Bijleveld: Communicatie met de kustwacht van Venezuela is nog steeds goed

Minister Ank Bijleveld van Defensie | Foto MinDef
Bijleveld: Communicatie met de kustwacht van Venezuela is nog steeds goed

Minister Ank Bijleveld van Defensie | Foto MinDef

Door René Zwart©

Den Haag – De communicatie van de Kustwacht met die van Venezuela is ondanks de gespannen relatie tussen het Koninkrijk en Caracas ‘nog steeds goed’.

Die verrassende mededeling doet minister Ank Bijleveld (CDA) van Defensie in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over het Jaarplan van de Kustwacht Caribisch Gebied. De bewindsvrouw onderbouwt haar stelling door er op te wijzen dat de beide kustwachten patrouilles met elkaar afstemmen. ,,De verbeterde samenwerking met Curaçao en Aruba helpt om acties tegen illegaal transport vanuit Venezuela gezamenlijk te plannen en uit te voeren.”

Ook veel andere vragen van de Kamercommissie voor Defensie hebben betrekking op de gevolgen van de onrust in het buurland op het werk van de Kustwacht. Bijleveld schrijft dat sinds de door Venezuela eenzijdig ingestelde blokkade goederen vaker buiten de territoriale wateren worden overgeslagen van Venezolaanse schepen naar schepen die de eilanden wel kunnen aandoen.

Ongedocumenteerden

Ten aanzien van de beschuldiging uit Caracas dat er sprake is van grootschalige goudsmokkel naar de Aruba, Curaçao en Sint Maarten schrijft de minister dat de Kustwacht bij controles vooralsnog geen goud, diamanten of mineralen heeft aangetroffen. ,,Er is wel een toename in brandstofsmokkel en aan boord van vaartuigen met ongedocumenteerden worden in toenemende mate drugs en wapens aangetroffen.”

In 2017 heeft de Kustwacht 326 ongedocumenteerden aangehouden. ,,Bij arrestatie van een ongedocumenteerde zijn geen knelpunten. De Kustwacht draagt deze over aan het Korps Politie Curaçao of Aruba en tracht in samenspraak met de politie zoveel mogelijk relevante (opsporings-)informatie van aangehouden ongedocumenteerden te achterhalen.”

Prioriteiten

De situatie in Venezuela is overigens geen aanleiding de modus operandi aan te passen. ,,Omdat de Kustwacht opereert op basis van intelligence gestuurd politieoptreden is de situatie wel een factor die wordt meegenomen bij het plannen van patrouilles. Deze richten zich daarom, op basis van beschikbare informatie, specifieker op mogelijke illegale stromen vanuit Venezuela.”

Op de vraag of er knelpunten zijn in de samenwerking binnen het Koninkrijk antwoordt Bijleveld enigszins ontwijkend: ,,Het feit dat de Kustwacht een samenwerkingsverband is tussen vier landen en verschillende ministeries betekent dat er soms prioriteiten moeten worden gesteld. Omdat de Kustwacht beperkingen kent in capaciteit en financiën vergt dit nadere afstemming. Het overleg verloopt naar tevredenheid.”

Uitwisseling

De bewindsvrouw erkent dat de samenwerking effectiever kan als wettelijke drempels worden weggenomen om het in 2014 in gebruik genomen informatiesysteem ACTPOL optimaal te benutten. ,,Onderlinge informatie-uitwisseling is noodzakelijk. Hoewel veel ketenpartners binnen ACTPOL werken, kan vanwege wetgeving nog niet alle informatie worden gedeeld. Dit is wel wenselijk.”

De samenwerking met Frankrijk op Sint Maarten kan eveneens beter, geeft Bijlveld toe. ,,Op dit moment moet bijvoorbeeld 24 uur van te voren toestemming worden gevraagd om in Franse territoriale wateren te kunnen opereren. Dit is in geval van een achtervolging niet altijd mogelijk. De Kustwacht en Defensie blijven zich hier actief voor inzetten, zowel in de bilaterale contacten met Franse autoriteiten in de Caribische regio alsook via diplomatieke kanalen vanuit Nederland.”

Drones

Bijleveld verwacht dat de varende capaciteit in de loop van dit jaar weer op sterkte komt. Bij orkaan Irma raakte het steunpunt op Sint Maarten zwaar beschadigd. Twee SuperRhibs gingen verloren. Curaçao en Aruba hebben daarop elk een van hun drie SuperRhibs afgestaan. Dit jaar worden de SuperRHIBs vervangen door Metal Sharks waarmee de totale vloot aan fast interceptors weer op orde is.

Uit het antwoord van de minister aan de Kamer blijkt voorts dat er gekeken wordt naar de inzet van drones, maar dat dit, als het er al van komt, vooralsnog op beperkte schaal zal zijn. ,,Onbemande systemen kunnen een meerwaarde vormen voor vooral de observatietaken van de Kustwacht, maar zijn op dit moment nog geen goede vervanging van de luchtverkenningscapaciteit. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor tactische inzet ter versterking van het omgevingsbeeld en verhoging van de veiligheid van het eigen personeel bij handhavingstaken. Er zijn echter geen concrete plannen om onbemande systemen structureel onderdeel te maken van de middelen van de Kustwacht.”

Bijleveld: Communicatie met de kustwacht van Venezuela is nog steeds goed

De Kustwacht in actie | Foto Defensie

Deel dit artikel