Nieuws Curaçao

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam bezoekt Faculteit der Technische Wetenschappen

Op maandag 23 september jl. heeft de burgemeester van Rotterdam, de heer Ahmed Aboutaleb, samen met een delegatie van de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad (VNW) en de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, de heer Anthony Begina, de Faculteit der Technische Wetenschappen van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) bezocht. Het bezoek stond in het teken van kennismaking en kennisuitwisseling op het gebied van energietransitie, mobiliteit en‘urbanismo social’en hoe de faculteit daar in de nabije toekomst een waardevolle bijdrage aan kan leveren. 

Eén van de onderwerpen die is besproken, is de Digital Twin (= een digitale kopie) van Curaçao. De Digital Twin wordt toegepast ter ondersteuning van de verbetering van de mobiliteit op het eiland, met als primaire doelstelling de verbetering van het personenvervoer. Deze aanpak is onderdeel van een bredere ‘Smart City aanpak’, zoals in ontwikkeling is op Curaçao (Smart Nation Curaçao). 

Curaçao en TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) hebben eind vorig jaar in een overeenkomst vastgelegd om zich hiervoor gezamenlijk in te zetten, waar de UoC zich bij heeft aangesloten. Binnen de universiteit zal de Faculteit der Technische Wetenschappen de ‘Urban Strategy Tool’ van TNO structureel inzetten bij verschillende projecten middels het ‘Digital Twin Lab’ (ook wel Living Lab genoemd).

De universiteit zet de Urban Strategy Tool, het interactieve instrument voor ruimtelijke planvorming, samen met TNO in voor het vinden van oplossingen voor de energietransitie en complexe uitdaging om CO2-uitstoot, de luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersoverlast aan te pakken en Curaçao leefbaar te houden. De energietransitie, die moet uitmonden in een duurzame energiehuishouding voor Curaçao, vergt innovaties op zowel technisch als sociaal gebied. Er is veel kennis nodig van nieuwe technologieën en van menselijk gedrag om maatschappelijk draagvlak te waarborgen. Hiermee is een unieke kans voor de faculteit gecreëerd waarbij kennis wordt ontwikkeld die uniek is voor de regio en zal bestaan uit een team van professionals, lab- en wetenschappelijke medewerkers en studenten van de universiteit. Daarnaast zal er nauw samengewerkt worden met het werkveld voor dataverzameling en -uitwisseling.

Deel dit artikel