Nieuws Curaçao

Centrale Bank: Begrotingsevenwicht mag niet ten koste van economisch herstel

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – De Centrale Bank vindt dat de nadruk op een sluitende begroting voor Curaçao niet realistisch is als het land economisch wil herstellen. De woorden van Centrale Bank directeur Richard Doorenbosch staan in schril contrast met de rijkswet Financieel toezicht en het mandaat van de toezichthouder.

Een van de afspraken die Curaçao en Sint Maarten tijdens de coronapandemie met Nederland hebben gemaakt over de uitvoering van een hervormingspakket als voorwaarde voor liquiditeitssteun, het zogeheten Landspakket, was om uiterlijk in 2023 een sluitende begroting te bereiken.

De Centrale Bank erkent dat een sluitende begroting nodig is vanwege de staat van de overheidsfinanciën, maar ‘gezien de toegenomen onzekerheden rijst echter de vraag of het huidige budgettaire consolidatietraject realistisch is.’ Ook het IMF liet zich hierover uit in gelijksoortige bewoording.

De toegenomen inflatiedruk rent het tempo van het economisch herstel. Hogere overheidsuitgaven zijn nodig om de meest kwetsbare groepen in de samenleving gerichte steun te verlenen. Een sluitende begroting mag niet ten koste gaan van een verder herstel, waarschuwt CBCS-voorzitter Richard Doornbosch.

Vierjarige focus

‘In plaats daarvan zouden de landen moeten werken aan een budgettair consolidatietraject op middellange termijn dat de effecten van bezuinigingen op de groei compenseert,’ zegt de president van de Centrale Bank. 

‘Ten eerste zijn hervormingen van de gezondheidszorg en het pensioenstelsel nodig om de druk op de begroting te verlichten. Ten tweede moet het beheer van de overheidsfinanciën worden versterkt om tot een efficiëntere en effectievere toewijzing van overheidsmiddelen te komen,’ aldus Doornbosch. 

In haar laatste Economisch Bulletin raadt de CBCS beide landen aan een budgettair consolidatieprogramma voor de middellange termijn te ontwikkelen dat alle bovengenoemde maatregelen omvat, maar met een vierjarige focus.

‘Het programma moet uitgaan van voorzichtige veronderstellingen met betrekking tot de economische groei en de begrotingsdoelstellingen en duidelijke prioriteiten voor de middellange termijn stellen. Bovendien moet het tempo van de budgettaire aanpassing in de herstelfase aan een schuldanker worden gekoppeld in plaats van aan een verplichting tot begrotingsevenwicht,’ aldus Doornbosch. 

De ervaringen tot dusver met het verplichte begrotingsevenwicht op Curaçao en Sint Maarten tonen volgens Doornbosch aan dat dit niet bevorderlijk is geweest voor een deugdelijk beheer van de overheidsfinanciën en voor de besluitvorming, maar meestal tot een procyclisch begrotingsbeleid heeft geleid.

Duurzaam groeipad

‘De landen zouden maatregelen moeten nemen om het tempo van het economisch herstel te versnellen en een hoger en duurzaam groeipad te ondersteunen. Structurele hervormingen zoals overeengekomen in de Landspakketten zijn zowel op Curaçao als op Sint Maarten noodzakelijk om de zwakheden aan de aanbodzijde van de economie aan te pakken,’ vervolgt Doornbosch. 

‘Een belangrijk aandachtsgebied voor hervormingen is het terugdringen van administratieve procedures en bureaucratie.’ De kosten van bureaucratie zowel in Curaçao als in Sint Maarten zijn toegenomen, wat een negatief effect heeft op de prestaties van het bedrijfsleven en de economische efficiëntie. Beide regeringen moeten volgens Doornbosch dan ook stappen ondernemen om de bureaucratie aan te pakken

Overheidsinvesteringen

‘Naast structurele hervormingen zouden de landen ook baat hebben bij hogere overheidsinvesteringen, die de afgelopen tien jaar op een laag pitje hebben gestaan. 

In dit verband wordt een programma voor overheidsinvesteringen op middellange termijn aanbevolen waarin duidelijk prioriteit wordt gegeven aan investeringsprojecten met een hoog economisch en sociaal rendement en waarin normen zijn opgenomen die de kwaliteit van de projecten en de doelmatigheid van de toewijzing van middelen garanderen’, stelt de CBCS-president tot slot.

Deel dit artikel