Nieuws Curaçao

Centrale Bank: Curaçao moet de werkloosheid, ongelijkheid en armoede aanpakken

WILLEMSTAD – Curaçao moet de werkloosheid, ongelijkheid en armoede aanpakken. Dat schrijft de Centrale Bank in haar economische bulletin over december 2022. Het afgelopen decennium is de werkloosheid, ongelijkheid en door verschillende schokken versterkt.

“Vooral de kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder lager opgeleiden, jongeren en migranten, zijn door deze schokken getroffen”, zegt Centrale Bankpresident Richard Doornbosch. 

“In een samenleving met grote economische en sociale ongelijkheid zijn de kansen op welvaart niet gelijk verdeeld en wordt bijgevolg het volledige welvaartspotentieel niet benut.” 

Onderzoek

De Centrale Bank heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van ongelijkheid op de economische groei in kleine economieën. Vanwege een gebrek aan actuele cijfers over ongelijkheid in Curaçao zijn in het onderzoek gegevens gebruikt van 43 andere kleine landen die als proxy kunnen dienen. 

“Deze studie bevestigt niet de recente resultaten in de economische literatuur waarin grote ongelijkheden een negatief effect op de economische groei zouden hebben. Daartegenover staat dat er beleid kan worden gevoerd om de ongelijkheid in de samenleving aan te pakken zonder dat men zich zorgen hoeft te maken dat de economische groei daardoor wordt belemmerd”, aldus Doornbosch.

Inclusieve groei

Sleutelwoord in deze materie is ‘inclusieve groei’. “Daarvan is sprake wanneer iedereen in de samenleving gelijke kansen heeft om daaraan bij te dragen en ervan te profiteren”, legt Doornbosch uit. 

“De beleidsagenda om tot een hoger groeipad in Curaçao te komen is inmiddels algemeen bekend. Het verbeteren van het investeringsklimaat, het vergroten van de schokbestendigheid door economische diversificatie, het realiseren van gezonde overheidsfinanciën, het verhogen van de weerbaarheid van kritieke infrastructuur tegen natuurrampen en het waarborgen van financiële en monetaire stabiliteit zijn cruciale voorwaarden voor een hogere economische groei in Curaçao.”

Maar tegelijkertijd betoogt Doornbosch dat, om inclusieve groei mogelijk te maken, er een verschuiving in de nadruk op deze beleidsmaatregelen moet plaatsvinden. 

“Zo moet financiële inclusie door een betere toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen in de beleidsagenda worden opgenomen om zo het investeringsklimaat te verbeteren.” 

Investeringen

De economische diversificatiestrategie moet volgens Doornbosch verder ook acties omvatten waardoor investeringen in alternatieve energiebronnen zoals zon, zee en wind, waarover beide landen in overvloed beschikken, worden gestimuleerd.”

Wat de overheidsfinanciën betreft, moet het belastingstelsel worden vereenvoudigd om een bredere belastinggrondslag te creëren en daardoor de lasten voor lagere inkomensgroepen en kleine bedrijven te verlichten. 

“Bovendien mogen saneringsmaatregelen niet ten koste gaan van het economische herstel. Daarom moet Curaçao zich richten op een budgettair saneringstraject dat ook ruimte biedt voor overheidsinvesteringen”, adviseert hij.

“Om de groei inclusiever te maken, moet bovendien lokaal ondernemerschap worden aangemoedigd in de toeristische sector om zo een groter deel van de toeristische waardeketen in handen te krijgen.”

“Tegelijkertijd moet een actiever arbeidsmarktbeleid gevoerd worden dat enerzijds de prikkels om in de formele sector te werken versterkt en anderzijds opleiding en coaching biedt aan werklozen of economisch inactieven, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten”.

Doornbosch benadrukt ook dat onderwijs een belangrijke katalysator is voor inclusieve groei. “Inclusieve groei kan niet worden bereikt zonder investeringen in menselijk kapitaal. Uit de voorlopige beoordelingen die in het kader van de Landspakketten zijn uitgevoerd over de status van de onderwijssystemen in Curaçao en Sint Maarten blijkt dat beide landen op dit gebied voor veel uitdagingen staan.”

“Curaçao moet daarom de nodige ruimte op de begroting creëren voor en prioriteit moeten geven aan investeringen in het onderwijssysteem ter voorbereiding op een productief arbeidsleven”, aldus de Bankpresident.

Deel dit artikel