Nieuws Curaçao

Centrale Bank grijpt opnieuw in bij ACU om nieuwe statuten vast te stellen

WILLEMSTAD – De Centrale Bank heeft opnieuw ingegrepen bij ACU. Met een korte interventie krijgt de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie nu eindelijk nieuwe statuten en reglementen ter voltooiing van een nieuw bestuursmodel. Dat maakt de Centrale Bank bekend als toezichthouder. 

De statuten en reglementen als basis voor het nieuwe bestuursmodel werden maar niet vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Steeds was er discussie zonder vooruitgang, aldus de Centrale bank. 

ACU is al jarenlang bezig om het bestuursmodel aan te passen. Het onvoldoende functioneren van de governance − in het licht van de bereikte omvang van ACU − is door ACU zelf al jaren geleden onderkend.

In de nieuwe statuten en reglementen zijn de taken en bevoegdheden van het bestuur en de raad van toezicht duidelijk beschreven. Dat was eerder niet het geval. Die onduidelijkheid vormde een bron van onenigheid binnen ACU en reden voor de Centrale Bank om de instelling in 2020 onder curatele te zetten. 

De benoeming van leden van deze organen wordt nu beter georganiseerd. Verder wordt de interne controle op de bedrijfsvoering geprofessionaliseerd. Dit alles is belangrijk voor een coöperatieve kredietinstelling, ter bescherming van de gelden van haar leden, aldus de Centrale Bank.

De Centrale Bank verwacht dat het nieuwe bestuursmodel binnen enkele dagen is ingevoerd. Het is vervolgens aan ACU om uitvoering te geven aan de nieuwe statuten en reglementen.

Deel dit artikel