Nieuws Curaçao

CFT: Sint-Maarten worstelt weer met tijdige begrotingsvaststelling

PHILIPSBURG – Sint-Maarten slaagt er opnieuw niet in om de begroting op tijd vast te stellen. Dit betekent dat het eiland alweer een jaar ingaat zonder goedgekeurd financieel kader voor nieuwe uitgaven en investeringen. Het College financieel toezicht (Cft) heeft de regering opgeroepen om de begroting voor 2024 zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31 maart 2024, vast te stellen.

Sinds het eiland zijn autonome status in 2010 verwierf, is het niet gelukt om een begroting tijdig vast te stellen. De herhaalde vertraging in de begrotingsvaststelling belemmert niet alleen de financiële planning, maar ook de noodzakelijke investeringen op Sint-Maarten. Het Cft benadrukt het belang van de uitvoering van de opgestelde plannen ter verbetering van het begrotingsproces.

Bovendien staat Sint-Maarten voor grote uitdagingen op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Het cumulatieve tekort van de zorgfondsen bedroeg eind 2022 maar liefst 274 miljoen gulden, met de verwachting dat dit tekort verder zal oplopen. Hervormingen in de zorgsector, gericht op preventie en een verschuiving naar eerstelijnszorg, zijn cruciaal om de financiering en toegankelijkheid van zorg op lange termijn veilig te stellen.

Ook de toekomst van de sociale voorzieningen, waaronder het ouderdomspensioen (AOV), baart het Cft zorgen. Door vergrijzing neemt de druk op deze voorzieningen toe, waarbij de premie-inkomsten vanaf 2029 naar verwachting niet meer voldoende zullen zijn om de pensioenuitkeringen te dekken. Het Cft adviseert de regering om tijdig maatregelen te nemen om deze voorzieningen betaalbaar te houden.

Wat betreft investeringen heeft Sint-Maarten voor 2023 negentig miljoen begroot, waarvan een deel gefinancierd wordt met leningen. Veel van deze geplande investeringen zijn niet in 2023 uitgevoerd en zullen naar verwachting dit jaar plaatsvinden. Het Cft heeft aangedrongen op het opnemen van een meerjarige investeringsagenda in de begroting voor 2024, om zo rekening te houden met de beschikbare middelen en uitvoeringscapaciteit.

Deel dit artikel