Nieuws Curaçao

Cft: “Sint Maarten, zet verbeterproces door”

WILLEMSTAD – Het niveau van publieke investeringen van Sint Maarten is al langere tijd laag. Dat zegt het College financieel toezicht. Hierdoor laat Sint Maarten kansen onbenut om duurzame economische ontwikkeling te stimuleren.

In 2022 was Sint Maarten van plan om vijftien miljoen gulden aan investeringen te financieren via de lopende inschrijving door Nederland. Maar Cft adviseerde negatief vanwege een niet sluitende begroting. De regering van Sint Maarten zou  momenteel werken aan een adequate onderbouwing van de investeringen in de begroting 2023.

Zorg en sociale zekerheid

Sint Maarten zette in 2022 de eerste stappen om de tekorten bij de zorgfondsen terug te dringen. Zo is de loongrens voor de Ziektekostenverzekering en Ongevallenverzekering per 1 september 2022 verhoogd en startte Sint Maarten met een besparingsprogramma voor medicijnkosten. 

Met de ministerraad en het uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen besprak het Cft de voorgenomen hervormingen en het belang van een realistische en adequaat onderbouwde (meerjaren)begroting van de sociale fondsen. 

Met de introductie van een algemene ziektekostenverzekering per 1 januari 2024 verwacht Sint Maarten de tekorten bij de zorgfondsen structureel terug te dringen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Verhoging belastingbaten

De belasting- en premiedruk van Sint Maarten is met circa 27 procent van het bruto binnenlands product internationaal gezien laag. Het Cft adviseert Sint Maarten op korte termijn een casinobelasting en een omzetbelasting op de particuliere import van goederen in te voeren. 

Sint Maarten werkt al aan een hervorming van de logeerbelasting op de verhuur van woningen aan toeristen. Ook wil het land loterijverkooppunten betrekken in de belasting- en premieheffing. 

Tijdens het gesprek met de minister van Financiën benadrukte het Cft dat modernisering van het belastingstelsel en de Belastingdienst noodzakelijk is om de compliance te verbeteren. De uitwisseling en koppeling van data(bestanden) tussen uitvoeringsorganisaties is hierbij van groot belang.

Financieel beheer

Sint Maarten lichtte de afgelopen maanden verschillende financiële werkprocessen door en schoonde diverse (tussen)rekeningen op. In januari 2023 zijn de jaarrekeningen 2019 en 2020 vastgesteld. Hiermee is de achterstand met betrekking tot het opstellen en vaststellen van jaarrekeningen grotendeels ingelopen. 

De jaarrekening 2021 wordt naar verwachting op korte termijn vastgesteld. Ook werkt Sint Maarten aan het verkorten van het proces tot oplevering en controle van de jaarrekeningen. 

Het Cft benadrukt het belang van een duurzame implementatie van de verbeteringen die uit de projecten volgen om de kwaliteit van het financieel beheer structureel te verbeteren. Voldoende capaciteit hiervoor is van belang.

Deel dit artikel