Economie

Chaos en willekeur bij de Belastingdienst: er valt wat te regelen

Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – De Belastingdienst van Curaçao verkeert in zwaar weer na nieuwe onthullingen over een verregaande mate van willekeur en voorkeursbehandelingen voor bepaalde belastingplichtigen. Deze praktijken, die jarenlang ongedocumenteerd bleven, zijn aan het licht gekomen door rapportages van het overheidsaccountantsbureau Soab, die recentelijk door minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), zijn vrijgegeven. Deze bevindingen schetsen een beeld van een organisatie waarin niets op papier wordt gezet en alles te regelen valt.

Volgens de rapporten, die de periode van 2020 tot september 2023 beslaan, heerst er een cultuur van willekeur bij het toekennen van belastingvoordelen en betalingsregelingen. Vooruitbetalingen op restituties aan ambtenaren en politieke figuren, zonder wettelijke basis en persoonlijke selectie door de Ontvanger, Alfonso Trona, werpen vragen op over de integriteit van de belastinginning. Verder wijzen de rapporten op een gebrek aan supervisie en naleving van invorderingsmaatregelen, wat de deur openzet voor het oplopen van belastingschulden en het niet naleven van betalingsregelingen.

In de kern van de problematiek staan de discretionaire bevoegdheden van de Ontvanger, die volgens de rapporten worden misbruikt door gebrek aan transparantie en documentatie. Voorbeelden van schuldregelingen die niet in verhouding staan tot de openstaande schulden en het gebrek aan onderbouwing voor dergelijke beslissingen onderstrepen de ernst van de situatie.

Verantwoordelijk minister van Financiën, Javier Silvania heeft, in reactie op deze bevindingen, de noodzaak benadrukt voor een grondige herziening van de procedures binnen de Belastingdienst. Het Openbaar Ministerie heeft eveneens kritiek geuit op de werkwijze van de Ontvanger, met name het uitblijven van draagkrachtonderzoeken bij het treffen van betalingsregelingen.

Naast de specifieke gevallen van voorkeursbehandeling en de ondoorzichtige uitbetaling van voorschotten, bekritiseert het Soab-rapport ook de algemene handelswijze van de Belastingdienst. Het ontbreken van actuele werkvoorschriften, incomplete invorderingsdossiers en het ontbreken van verantwoording voor afwijkende betalingsregelingen zijn slechts enkele van de geconstateerde gebreken.

Het rapport roept op tot een dringende herziening van het beleid en de procedures binnen de Belastingdienst om de rechtmatigheid en de effectiviteit van belastinginning te waarborgen. Minister Silvania heeft het parlement opgeroepen tot een spoedige bijeenkomst om de bevindingen te bespreken en nodige stappen te ondernemen om deze langdurige kwesties aan te pakken.

De onthullingen hebben eerder al geleid tot publieke verontwaardiging en roepen vragen op over de gelijkheid en rechtvaardigheid van het belastingstelsel op Curaçao. Met de aangekondigde stopzetting van ongegronde vooruitbetalingen vanaf januari 2024 en de invoering van nieuwe procedures lijkt de Belastingdienst een stap in de richting van hervorming te zetten. Maar de effectiviteit van deze maatregelen moet nog blijken.

Deel dit artikel