Nieuws Curaçao

CMC voldoet schoorvoetend aan eisen Inspectie

WILLEMSTAD – De bestuurlijke aanwijzing die boven het Curaçao Medical Center hing is waarschijnlijk van de baan. In een lijvige brief van het ziekenhuis aan de Inspectie voor de Volksgezondheid stelt het CMC aan de gestelde voorwaarden te voldoen om de opgelegde bestuursdwang te ontlopen. De discussie draaide voornamelijk om de wachtlijsten en de doorverwijzing van patiënten naar het Advent Ziekenhuis, waar patiënten sneller geholpen zouden kunnen worden.

Op 5 oktober 2023 legde de Inspectie voor de Volksgezondheid een maatregel van bestuursdwang op aan CMC. Deze maatregel hield in dat het ziekenhuis een deskundige moest aanstellen om het proces van doorverwijzing van patiënten naar het Advent Ziekenhuis te superviseren en te coördineren. CMC had tot 16 oktober 2023 de tijd om aan deze eis te voldoen.

Het ziekenhuis heeft beroep aangetekend tegen de beschikking bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao. Ondanks dat CMC het niet eens is met de opgelegde maatregel, heeft het besloten om toch aan de voorwaarden te voldoen om de bestuursdwang te ontlopen. Het ziekenhuisbestuur heeft hiervoor zes pagina’s van de acht pagina’s tellende brief gebruikt om de redenen uiteen te zetten waarom zij het niet eens is met de beschikking.

Niet eens

CMC is het niet eens met de beschikking van de Inspectie omdat zij vinden dat er geen wettelijke plicht is om patiënten door te verwijzen naar Advent, zoals de Inspectie beweert. 

Volgens CMC is er slechts een inspanningsverplichting om de continuïteit van zorg te waarborgen. Daarnaast stelt CMC dat de procedure bij doorverwijzing prima verloopt en dat er geen sprake is van schending van de betreffende wetgeving. 

Ook benoemt CMC dat het niet mogelijk is om alle patiënten door te verwijzen naar Advent, omdat Advent niet alle benodigde medische specialismen en faciliteiten heeft. Verder wijst CMC erop dat de kwaliteit van de operatiekamers bij Advent niet voldoet voor bepaalde operaties en dat de Asa-kwalificatie van patiënten eerst bepaald moet worden voordat zij doorverwezen kunnen worden. 

Ten slotte stelt CMC dat patiënten het recht hebben om zelf te kiezen of ze doorverwezen willen worden of niet, en dat een groot deel van de patiënten ervoor kiest om bij CMC behandeld te worden, ondanks de wachtlijst.

Financiële situatie

In de brief wordt de financiële situatie van het Curaçao Medical Center (CMC) besproken. Sinds de opening van het nieuwe ziekenhuis heeft CMC te weinig zorgbudget ontvangen, wat heeft geleid tot gerechtelijke procedures. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiende zorgvraag. 

De Inspectie heeft maatregelen genomen die de financiële druk op CMC verder verhogen, zonder rekening te houden met de noodzaak van additioneel zorgbudget om de wachtlijsten weg te werken. CMC heeft berekend dat hier een bedrag van ANG 22,3 miljoen voor nodig is en is bezig met het indienen van een verzoek voor aanvullend zorgbudget.

Tot slot wordt erop gewezen dat de handelswijze van de Inspectie schadelijk is voor CMC, de zorgverleners en het vertrouwen in de gezondheidszorg op Curaçao. Er wordt aangedrongen op een goede, constructieve samenwerking tussen alle betrokken partijen om de toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel