Nieuws Curaçao

Curaçao wil meer ruimte creëren voor investeringen

WILLEMSTAD – Curaçao wil meer ruimte creëren voor investeringen. Dat meldt minister van Financiën, Javier Silvania. Om meer armslag te krijgen wil hij een deel van de obligatieleningen herfinancieren tegen een lagere rente. 

Silvania heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen gevraagd om de mogelijkheid tot herfinanciering te bieden. De minister beroept zich op de afspraken bij 10-10-’10, waardoor Curaçao het recht heeft om onder bepaalde voorwaarden geldleningen aan te gaan ten behoeve van kapitaalinvesteringen voor de verdere ontwikkeling van het land. 

De herfinanciering levert Curaçao een rentebesparing op, die kan oplopen tot ongeveer zestig miljoen gulden per jaar. Momenteel wordt dit bedrag jaarlijks aan rentelasten aan Nederland betaald.

De besparing zou vervolgens gebruikt kunnen worden om te investeren in de  Curaçaose economie en de noodzakelijke hervormingen.

Curaçao heeft meerdere (obligatie)leningen uitstaan bij de Nederlandse overheid waaraan verschillende voorwaarden en  rentepercentages zijn verbonden. Het totale bedrag aan binnenlandse leningen bedraagt momenteel ongeveer vier miljard gulden en bestaat voornamelijk uit obligatieleningen. 

De door Curaçao ontvangen leningen in het kader van liquiditeitssteun zijn tegen een nihil percentage door Nederland verstrekt. Dit was mogelijk gezien het feit dat Nederland zelf tegen een negatieve rente kon lenen. Uiteraard geldt dit rentepercentage niet voor de in het verleden verstrekte leningen, in het bijzonder vóór 2014. 

In onderstaande tabel worden de onder andere de rentepercentages van de door het Land opgenomen (obligatie)leningen weergegeven. De obligatieleningen tot en met 2014 kennen een hoger rentepercentage dan de huidige rente op de Nederlandse obligaties (laatste bekende rentepercentage is 0,5%). Het is hierdoor niet onredelijk om aan te nemen dat een herfinanciering van de obligatieleningen tot en met 2014 meer financiële ruimte zal creëren ten behoeve van het plegen van investeringen uit eigen middelen.

Deel dit artikel