Nieuws Curaçao

De Curaçaose ochtendkranten van 31 januari 2024

Antilliaans Dagblad: Gezondheid boven Isla

Foto – Bea Moedt

“Kritiek op concept-landsverordening Luchtkwaliteitseisen vanuit zorgsector”

Verschillende organisaties, waaronder Fundashon Birgen di Rosario, een stichting gericht op bejaardenzorg, hebben kritiek geuit op de nieuwe concept-Landsverordening luchtkwaliteitseisen, voorgesteld door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Deze organisaties benadrukken de noodzaak van een betere balans tussen economische belangen en volksgezondheid, vooral in relatie tot de activiteiten van de raffinaderij op Curaçao.

Hoewel deze organisaties het op prijs stellen dat hun mening is gevraagd, zijn ze kritisch over de inhoud van de verordening, met name met betrekking tot de raffinaderij in het Schottegat-gebied.

Het gaat onder meer om Amigu di Tera/ Defensia Ambiental, stichting Clean Air Everywhere en Schoon Milieu op Curaçao, Smoc.

Fundashon Birgen di Rosario, gevestigd nabij die raffinaderij, heeft in het verleden veel overlast ervaren van stank, roet en chemische uitstoot. De stichting wil herhaling van deze situatie voorkomen en pleit daarom voor strengere luchtkwaliteitseisen. Ze uiten hun bezorgdheid dat de nieuwe wetgeving niet voldoende rekening houdt met het volksbelang en dat economische belangen nog steeds zwaarder lijken te wegen dan gezondheidsbelangen.

De stichting suggereert dat de overheid haar plicht verzaakt door disproportionele voorbehouden te maken voor de heropening van de oude stijl raffinaderij. Ze adviseren om strengere eisen te stellen aan een eventuele nieuwe uitbater van de raffinaderij en andere industriële exploitanten. Fundashon Birgen di Rosario benadrukt ook dat de economische bijdrage van de raffinaderij aan de economie van Curaçao is verminderd en dat de regering nieuwe economische pijlers zoals toerisme en medisch toerisme zou moeten overwegen.

Bovendien kritiseert de stichting de beperkte opsomming van verontreinigende stoffen in de verordening en stelt voor dat naast immissienormen die gaan over de maximale uitstoot die geaccepteerd wordt, ook emissienormen – uitstoot door individuele bronnen – opgenomen worden. Dit zou voorkomen dat één industriële partij te veel kan uitstoten, zoals in situatie voor 2020 met PdVSA.

Bovendien kritiseert de stichting de beperkte opsomming van verontreinigende stoffen in de verordening en stelt voor dat naast immissienormen (maximale uitstoot die geaccepteerd wordt) ook emissienormen (uitstoot door individuele bronnen) opgenomen worden. Dit zou voorkomen dat één industriële partij te veel kan uitstoten.

Antilliaans Dagblad: Al 45 jaar strijd om instructietaal

45 Jaar discussie over instructietaal in onderwijs ABC-eilanden

Het is dit jaar 45 jaar geleden dat de strijd om het Papiaments als instructietaal in het onderwijs op de ABC-eilanden begon, een strijd die volgens Bernadette Heiligers tot op heden voortduurt. In haar opiniebijdrage in het Antilliaans Dagblad schetst Heiligers een beeld van een onderwijssysteem dat kinderen in de steek laat en roept ze op tot een heroverweging van deze taalkwestie.

Bol AlgemeenBol Algemeen

In 1979 werd er al gesproken over de slechte resultaten in het onderwijs op de ABC-eilanden, met de voertaal als centraal discussiepunt. Kinderen die van huis uit Papiaments spraken, ondervonden een ‘flinke hobbel’ bij de overstap naar het Nederlands in het basisonderwijs. Dit leidde tot ongelijkheid in het onderwijs, aangezien deze kinderen de leerstof minder goed of vertraagd begrepen.

Een voorstel van de toenmalige minister Jacques Veeris nam een praktische beslissing. Hij gaf opdracht aan het Centrum Leermiddelen Ontwikkeling om een werkbare methode Nederlands te maken voor de kleuterscholen (nu groep 1 en 2). De bedoeling was niet om het Papiaments te venvangen, maar om de kleuters ook met het Nederlands vertrouwd te maken. 

Dat stuitte op weerstand. De Vakbond van Leerkrachten zag dit als een bedreiging voor het streven naar Papiamentstalig onderwijs. Het gevolg was dat een methode om Papiamentstalige kinderen te helpen met Nederlands, werd gestaakt.

In 2002 werd Papiaments uiteindelijk de instructietaal voor het funderend onderwijs, gebaseerd op aanbevelingen van Unesco over het leren in een begrijpelijke taal. Echter, de keerzijde hiervan is dat er na ruim twintig jaar nog steeds een tekort is aan lees- en leerstof in het Papiaments voor alle leeftijdsgroepen. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid, vooral voor kinderen die van huis uit Papiaments spreken.

Heiligers benadrukt dat het onderwijs op de ABC-eilanden lijdt onder een gebrek aan taalbeheersing, inclusief in het Papiaments. Dit komt mede door een tekort aan (voor)leesmateriaal in het Papiaments en de late introductie van het Nederlands in het onderwijsprogramma.

Ze roept op tot het heroverwegen van de taalkwestie in het onderwijs, waarbij nieuwe inzichten en voorstellen grondig getoetst moeten worden aan het belang van het kind en hun haalbaarheid. Het gaat hierbij niet om een pro- of contra-houding ten opzichte van het Papiaments, maar om het recht van alle kinderen om het hele onderwijs te kunnen volgen en succesvol af te ronden.

Heiligers, bekend van diverse publicaties waaronder biografieën en romans, heeft eerder uitgebreid geschreven over de staat van het onderwijs op de ABC-eilanden. Haar oproep is een krachtige stem in een al decennialang voortdurende discussie over de voertaal in het onderwijs.

Antilliaans Dagblad: 310 miljoen nodig voor wegen

“310 Miljoen Gulden Nodig voor Vernieuwing Wegen en Afwateringssysteem op Curaçao”

De Curaçaose minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, heeft aangekondigd dat er een investering van 310 miljoen gulden nodig is voor de aanpak en vernieuwing van de wegeninfrastructuur en het afwateringssysteem op het eiland. Dit plan is onderdeel van het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MOP) 2023-2039, dat recent aan de Staten is voorgelegd.

In het voorwoord van het MOP document benadrukt Cooper de ‘grote, tevens acute’ problemen waarmee het wegenstelsel en de afwatering op Curaçao kampen. De problemen variëren van gaten in de wegen, onverzorgde bermen, slecht functionerende straat- en verkeersverlichting, tot overstromingen en verstoppingen van rioleringen. Ook problemen zoals sluiproutes, verkeersopstoppingen en gebrek aan voorzieningen voor openbaar en langzaam verkeer worden genoemd.

De minister stelt dat de aanpak van deze problemen een grondige beleidsvisie vereist, met voldoende capaciteit en financiële middelen. Hij wil het MOP als basis gebruiken om extra fondsen te werven via de Landsbegroting. Het doel is om duurzame instandhouding van het wegennetwerk te realiseren, met de nadruk op weerbaarheid tegen klimaatverandering en het streven naar duurzaamheid.

Cooper heeft hoge ambities voor het meerjarenprogramma en erkent dat hier miljoenen guldens voor nodig zijn. Dit is essentieel voor een effectieve interne projectorganisatie en de capaciteit van lokale aannemers. Daarnaast zijn er aanpassingen in de huidige wet- en regelgeving nodig om de ambities te verwezenlijken.

Het MOP wordt gefaseerd aangepakt, waarbij basisonderhoud en grootschalige interventies worden gecombineerd om een duurzaam onderhoudsprogramma te realiseren. 

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en het College financieel toezicht (Cft) zijn schriftelijk geïnformeerd over dit project en het benodigde budget. Met deze investering in infrastructuur en afwatering streeft de regering naar een aanzienlijke verbetering van de huidige situatie en een duurzame toekomst voor het eiland.

Extra: Ruim een miljoen gulden aan inkomsten door jachten en boten

De haven van Curaçao heeft aanzienlijke inkomsten gegenereerd uit importrechten geheven op binnenkomende boten, vooral jachten uit de Verenigde Staten. Uit een recent rapport van de Douane, overhandigd aan de Minister van Financiën, blijkt dat er vorig jaar 1,2 miljoen gulden aan importrechten is verzameld. Bijna een ton minder dan het jaar ervoor.

Ondanks dat deze inkomsten lager zijn dan het voorgaande jaar, waarin 1,3 miljoen gulden werd opgehaald, blijft het een significante bron van inkomsten voor de overheid.

De verdeling van inkomsten per categorie laat zien dat lokale vissersboten 83 duizend gulden hebben bijgedragen, de Mijnmaatschappij 47 duizend gulden, jachten 905 duizend gulden, explosieven 84 duizend gulden en Venezolaanse vruchtenscheepjes 29 duizend gulden, wat in totaal neerkomt op 1,2 miljoen gulden.

Het rapport vermeldt verder dat de inkomsten uit schepen afkomstig uit Nederland en de Verenigde Staten hoger zijn dan die uit andere landen. Opmerkelijk is dat er in 2023 minder jachten waren, maar dat de inkomsten hoger waren door hun hogere waarde en bijbehorend tarief. De maanden oktober, november en december zagen een toename in de import van goederen met een hoge factuurwaarde. Andere factoren die een rol speelden waren de heropening van de grenzen met Venezuela.

Leuk nieuws: 

Vigilante: Holland Amerika lijn viert 150 jarig bestaan

Ook de Extra en de Vigilante waren aan boord van de Rotterdam om het feest te vieren.

Kop: “Holland America Line Viert 150-jarig Bestaan met Curaçao”

Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van de Holland America Line (HAL) zijn verschillende evenementen en donaties georganiseerd op Curaçao, zoals gerapporteerd door verschillende lokale kranten.

Voor de leuke feitjes, moet je toch bij het Antilliaans Dagblad zijn.

Els Kroon, die het artikel schreef sprak ook met de Nederlandse kapitein Werner Timmers en president van HAL, Gus Antorcha. De uit Roosendaal afkomstige kapitein laat weten dat hij gisteren voor de 82e keer op een HAL-schip Curaçao bezocht; dit alles tijdens zijn 40-jarige loopbaan bij dezelfde werkgever.

Els telde de gasten: een groep van 34 onder wie lokale hoogwaardigheidsbekleders en mediavertegenwoordigers, op de MS Rotterdam, het nieuwste schip in de vloot van elf cruiseschepen. 

Ook werd de nu al bijna honderdjarige samenwerking met de Curaçaose haven gememoreerd. Op 25 februari 1927 liep namelijk het eerste schip van de HAL de haven van Willemstad binnen; 97 jaar later ontvangt Curaçao in de loop van het seizoen zes van de blauwwitte schepen, herkenbaar aan het donkerblauwe logo op de vaak dubbele schoorsteen. 

Over drie jaar dus feest, concludeerde Tim van Dijk, de cameraman van NOS, die suggereerde om in 2927, alle 11 schepen naar Curaçao te brengen om een ode aan Curaçao te brengen. Karlijn, de cruise en travel director van HAL.

Naast de Rotterdam lag gisteren ook de Eurodam aan de Megapier. “Dit jaar zullen 50.000 passagiers van de HAL-schepen van Curaçao kunnen genieten”, aldus Economieminister Ruisandro Cijntje in zijn toespraak. Dat aantal wordt nog eens vermeerderd met 30.000 passagiers van de andere schepen van Carnival Corporation & PLC, waaronder de HAL sinds 1989 ressorteert.

Na de overhandiging van een cheque van 5.000 dollar aan de Stichting Monumentenzorg Curaçao in het kader van het community supportproject van de HAL met de naam ‘On Deck for a Cause’, kreeg de groep een uitgebreide rondleiding over het schip en werd het bezoek besloten met een lunch in het gerenommeerde Pinnacle Grill-restaurant aan boord. 

Deel dit artikel