Nieuws Curaçao

De Curaçaose ochtendkranten van donderdag 21 maart

Antilliaans Dagblad: Zorgen medicijnen India

Naar aanleiding van berichtgeving in de Extra over een MOU via het Indiase bedrijfsleven in Curaçao over directe medicijnenimport uit India heeft het AD gesproken met de pharmasector hier.

De bezorgdheid over het plan van GMN-minister Javier Silvania om generieke medicijnen rechtstreeks uit India te importeren richt zich op de kwaliteitscontrole en betrouwbaarheid van medicijnen geproduceerd in India. 

Hoewel India bekend staat als een grote producent van generieke medicijnen, met een aandeel van 90% in de wereldwijde productie van deze medicijnen, zijn er zorgen over de consistentie van de kwaliteit en de aanwezigheid van ‘flutbedrijven’. 

Deze bedrijven voldoen mogelijk niet aan de internationale kwaliteitsstandaarden, wat risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid van patiënten.

Deze zorgen verklaren waarom veel landen, waaronder Curaçao, ervoor kiezen om Indiase medicijnen te importeren via tussenlanden zoals Nederland en de Verenigde Staten. Door deze route te volgen, kunnen landen profiteren van de extra laag van kwaliteitscontrole en regelgeving die deze landen hanteren. 

Jonathan Middelhof van de Vereniging van Apothekers Eigenaren en Rudolf Beaujon van de Vereniging van Importeurs van Pharmaceutische Producten wijzen op het belang van deze kwaliteitsgaranties. Zij benadrukken dat, ondanks de kostenvoordelen van directe import uit India, de risico’s op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid niet genegeerd kunnen worden. 

De zorgen richten zich niet alleen op de potentieel inferieure kwaliteit van sommige medicijnen, maar ook op de capaciteit van lokale instanties om een adequate controle uit te voeren op medicijnen die rechtstreeks uit India komen. 

Het plan roept vragen op over de relatie tussen de minister en de Indiase gemeenschap. Wiens belangen worden hier gediend?

Het AD ontdekte in dit onderzoek dat de registratiecommissie voor medicijnen niet bemand is. Silvania heeft iedereen naar huis gestuurd. 

Extra: Aqualectra heeft 750 miljoen nodig

Aqualectra heeft volgens een recent rapport van het Belgische Laborelec/Engie, 750 miljoen gulden nodig voor de komende drie tot vijf jaar om te investeren in zijn netwerken. 

Deze investering is bedoeld om de voorziening voor consumenten te verbeteren en te voldoen aan de aanbevelingen uit het rapport. Het rapport werd opgesteld na onderzoek door Laborelec/Engie in opdracht van het Bureau Telecommunicatie & Post (BT&P), na twee black-outs in juni vorig jaar.

Wat volgt is een voor leken onduidelijk verhaal over de beschermingsconfiguratie en -filosofie van Aqualectra die moet worden verbeterd. 

Het bedrijf stelt vast dat eerdere onderzoeken naar de black-outs technisch correct zijn uitgevoerd, maar dat de ‘scope of work’ te beperkt was en er belangrijke analyses en simulaties ontbraken. De monitoring van eerdere aanbevelingen en de situatie vóór de black-outs was ook niet adequaat.

Wie tussen de regels doorleest ziet een heel ander en verontrustend beeld bij Aqualectra:

Aqualectra staat voor significante technische en operationele uitdagingen staat. Het feit dat een investering van 750 miljoen gulden nodig is om de stroom- en waterinfrastructuur te verbeteren en te voldoen aan de aanbevelingen, duidt op een aanzienlijke achterstand in onderhoud en modernisering van het netwerk.

De aandachtspunten die door Laborelec/Engie zijn geïdentificeerd, zoals de noodzaak om de beschermingsconfiguratie en -filosofie te verbeteren, wijzen op fundamentele tekortkomingen in het beheer en de monitoring van het netwerk. Het ontbreken van adequate simulaties en analyses voorafgaand aan de black-outs onderstreept een potentieel gebrek aan voorbereiding op en inzicht in mogelijke netwerkfalen.

De aanbeveling om de beschermingsconfiguratie in een database op te slaan en te verifiëren via simulaties is een cruciale stap naar het verbeteren van de operationele betrouwbaarheid. Dit suggereert dat het huidige systeem mogelijk niet voldoende is gedocumenteerd of regelmatig wordt getest, wat essentieel is voor een effectief beheer van elektriciteitsnetwerken.

De behoefte om te onderzoeken hoe de output van dieselunits beperkt kan worden bij stabiliteitsproblemen, in plaats van deze los te koppelen van het net, geeft aan dat het huidige reactiemechanisme op netwerkstoringen mogelijk te drastisch is en leidt tot onnodige onderbrekingen.

Alles bij elkaar genomen lijkt het erop dat Aqualectra een complex pad voorwaarts heeft om niet alleen de directe technische tekortkomingen aan te pakken, maar ook om een meer proactieve en geavanceerde benadering van netwerkbeheer te implementeren. Het succesvol uitvoeren van de aanbevelingen van Laborelec/Engie zal van essentieel belang zijn om de betrouwbaarheid van de energievoorziening op Curaçao te verbeteren en toekomstige black-outs te voorkomen.

Beschermingsconfiguratie:

Een beschermingsconfiguratie in de context van elektriciteitsnetwerken verwijst naar het geheel van instellingen, apparatuur en protocollen die zijn ontworpen om het elektriciteitsnet te beveiligen tegen fouten, overbelasting, en andere onregelmatigheden die de stabiliteit en veiligheid van de stroomvoorziening kunnen bedreigen. 

De configuratie van deze beschermingssystemen moet zorgvuldig worden ontworpen en regelmatig worden getest en aangepast aan de hand van simulaties om te garanderen dat ze effectief zijn onder alle verwachte operationele omstandigheden. Dit zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet betrouwbaar blijft en klanten voorzien worden van een continue en veilige elektriciteitsvoorziening.

Extra: Tussen 2017 en 2021 is niet al het geld gebruikt dat er is voor wegenonderhoud

De Algemene Rekenkamer heeft vastgesteld dat de overheid van Curaçao onvoldoende zicht heeft op de kwaliteit van het wegonderhoud, voornamelijk door een gebrek aan goede verslaglegging en kwaliteitscontrole. Veel documentatie kon niet geleverd worden, wat duidt op slechte verslaglegging.

Het recent gepubliceerde rapport wijst op significante tekortkomingen in het beheer en onderhoud van het openbare wegennet, waarbij de staat van de hoofdwegen (251,1) varieert van goed tot duidelijk in verval, en de wijkstraten voornamelijk in matige tot slechte staat verkeren (900km). 

Dit probleem wordt verergerd door een gebrek aan transparantie, waardoor het moeilijk is na te gaan of uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan noodzakelijke kwaliteitsnormen, die bovendien niet duidelijk zijn gedefinieerd. De dienst zelf suggereert dat de selectie van wat aangepakt wordt soms politiek gedreven is.

Er is ook geconstateerd dat de toegewezen budgetten voor onderhoud niet volledig worden benut, ondanks een chronisch gebrek aan middelen. 

Het ministerie kampt met een structurele onderschatting van de benodigde financiële middelen, onvoorziene omstandigheden en een gebrek aan liquide middelen, wat resulteert in uitgestelde projecten en een beperkte financiële capaciteit.

Om deze problemen aan te pakken, overweegt de minister een lening van NAf. 310 miljoen aan te gaan, gefinancierd door opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting, bedoeld om achterstallig onderhoud in te halen. Echter, er zijn ook tekorten aan personeel en materialen, en er is geen adequaat plan om deze tekorten aan te pakken.

Het is maar de vraag of meer geld adequaat is als je de onderliggende structuur niet aanpakt. Maar dat is korte versus lange termijn.

De laatste inspectie van de wegen dateert van 2016, met enkele inspecties in 2019, en de selectie van momenteel onderhouden wegen is niet gebaseerd op actuele informatie en prioriteit. Minister Charles Cooper heeft een meerjarig plan opgesteld voor 2023-2029 om de achterstand in onderhoud in te halen en de duurzaamheid van de wegen te vergroten, waarbij hij infrastructuur als een belangrijk speerpunt van zijn beleid benadrukt.

Antilliaans Dagblad: Op studiereis naar Nederland

Maria Immaculata Lyceum op bezoek bij Haagse Hoge School

De jaarlijkse studiereizen voor Curaçaose leerlingen zijn weer van start gegaan. In dit kader bevinden zich momenteel veel leerlingen van drie scholen in Nederland. `

Tijdens deze reis worden niet alleen hogescholen en universiteiten bezocht, maar de jongeren krijgen ook de kans om te ervaren hoe het is om in Nederland te leven en daar zelfstandig voor zichzelf te zorgen, inclusief het doen van boodschappen.  Het AD geeft op pagina 10 een foto-impressie

Het doel van deze jaarlijkse reizen is om de leerlingen te helpen een beter geïnformeerde keuze te maken voor hun vervolgstudie en om ze te laten ervaren hoe het leven in Nederland is, ver van huis en in een andere cultuur.

Leerlingen van het Maria Immaculata Lyceum hebben tot nu toe onder meer een bezoek gebracht aan Madurodam en de Technische Universiteit Delft.

De scholieren van het Dr. Albert Schweitzer Havo/Vwo zijn al wat langer in Nederland en hebben meerdere onderwijsinstellingen bezocht, waaronder de Universiteit en Hogeschool van Utrecht, de Universiteit van Leiden, en Fontys Hogescholen in Tilburg. Een bezoek aan een indoor ijsbaan stond ook op het programma.

De afvaardiging van het Radulphus College is onder meer al in Maastricht geweest, waar een bezoek aan de universiteit plaatsvond. In Amsterdam bezochten de leerlingen verschillende universiteiten en het conservatorium. 

Ontspanning is ook een onderdeel van de reis; zo brachten ze in Amsterdam een bezoek aan het Rijksmuseum en in Rotterdam deden ze een tour met het openbaar vervoer langs verschillende hoogtepunten van de stad.

Deel dit artikel