Nieuws Curaçao

De Curaçaose ochtendkranten van maandag 11 maart 2024

Antilliaans Dagblad: Belangenafweging mist

Clean Air: Na sluiting van Isla meer banen in toerisme dan Isla ooit bood

Na de sluiting van de Isla-raffinaderij is het gebied aan de benedenwindse kant enorm vooruitgegaan in economische ontwikkeling. “Het aantal banen dat in het gebied wordt gecreëerd, is vele malen hoger dan het aantal dat ooit op het Isla-terrein is gecreëerd.” Dit verklaart de Stichting Clean Air Everywhere (CAE) in een brief aan de Staten van Curaçao. 

De stichting waarschuwt nu al dat, mochten de Statenleden de concept-Landsverordening Luchtkwaliteitseisen Curaçao in zijn huidige vorm goedkeuren, dit ter nadere beoordeling aan de rechter zal worden voorgelegd. Zo melden de advocaten namens CAE aan het Curaçaose parlement. 

Clean Air Everywhere heeft in het verleden meerdere belangrijke rechtszaken gewonnen, waarvan de uitkomsten bepalend zijn voor wat er vanaf de Isla gedaan mag worden en dus ook voor wat er in de nieuwe wet staat.

Op 24 januari werd door de regering-Pisas (MFK/PNP) de concept-wet Luchtkwaliteitseisen ter goedkeuring aan de Staten aangeboden. Deze ontwerp-landsverordening beoogt een wijziging te zijn van de Hinderverordening Curaçao 1994, van de Landverordening Inspectie voor de Volksgezondheid en van de Eilandsverordening Leges, Precariorechten en Retributies Curaçao 1992. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Met als doel luchtkwaliteitseisen op te nemen voor het land Curaçao. Momenteel ligt deze ontwerpwet ter goedkeuring voor aan de Staten. De eerste parlementaire behandeling, door de Centrale Commissie, staat gepland voor maandag 18 maart.

De overheid moet een belangenafweging maken, stelt CAE. Volgens het vonnis van 26 augustus 2019 hoeft de uitkomst van die afweging niet per definitie te zijn dat de WHO-normen (World Health Organisation) onverkort worden gehanteerd, maar de overheid moet daarbij wel op kenbare wijze voldoende gewicht geven aan het doorslaggevende belang van burgers om beschermd te worden tegen inbreuk op grondrechten.

“Het is aan de overheid om te rechtvaardigen waarom sommige bewoners – namelijk benedenwinds van het Schottegat – de zware last van inbreuk op hun grondrechten moeten dragen ten behoeve van het algemeen belang,” aldus de advocaten Nihal Montroos en Eric Bokkes.

Volgens CAE is er geen, of onvoldoende, gewicht gegeven bij de overwegingen om in de concept-Landsverordening Luchtkwaliteitseisen af te wijken van de WHO-normen; dit is in elk geval niet duidelijk voor de stichting. “Als bij de belangenafweging wordt besloten tot een keuze waarbij sprake is van een voortzetting van de inbreuk op grondrechten, dan is het aan het land om concreet en goed onderbouwd uit te leggen en te rechtvaardigen waarom de belangenafweging zo is uitgevallen.”

Dit is om twee redenen belangrijk, volgens de brief aan de 21 Statenleden van zowel de coalitie als de oppositie. “Bij een economische afweging kan niet enkel naar de raffinaderij worden gekeken, omdat het benedenwindse gebied onleefbaar zal worden als de huidige overgangsperiode wordt aangehouden.”

Dit staat volgens CAE in schril contrast met de omstandigheid dat de overheid momenteel veel vergunningen uitgeeft voor benedenwindse projecten; “Terwijl al deze projecten, ontwikkelingen, bewoners en werknemers dan blootgesteld zullen worden aan de giftige, kankerverwekkende vervuiling.”

In dit kader worden een reeks (toeristische) ontwikkelingen opgesomd:

Piscadera Bay zal binnenkort worden opengesteld met de Blue Ocean Pearl, met meer dan 300 hotelkamers en een jachthaven, wat een investering van 150 miljoen dollar vertegenwoordigt en in totaal 3.000 banen kan opleveren.

In het Zakitó-gebied is het project The View Curaçao in ontwikkeling, met zeven torens waar 1.000 mensen kunnen wonen en een jachthaven waar 1.000 mensen werkzaam zullen zijn.

Ook bij Blauwbaai zal het aantal projecten groeien van 1.020 (met 3.000 mensen op het resort per dag) naar 1.420 projecten (met meer dan 4.500 mensen op het resort per dag).

Marriott, Dreams en Corendon zijn de afgelopen jaren ook flink uitgebreid.

Op dit moment is het niet mogelijk de luchtkwaliteit te verifiëren omdat de website www.luchtmetingencuracao.org sinds 1 juni 2023 geen gegevens meer verzamelt, ondanks dat de overheid hiertoe verplicht is volgens gerechtelijke uitspraken. “De wet kan naar onze mening pas van kracht worden zodra er een adequaat meetnetwerk is opgezet zodat de Milieudienst kan overgaan tot handhaving. Tot dat moment dienen de door de rechter opgelegde WHO-normen te blijven gelden.”

Volgens CAE kan de concept-Landsverordening Luchtkwaliteitseisen Curaçao, zoals deze nu aan het parlement wordt voorgelegd, niet worden beschouwd als een adequaat normenkader in de zin van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en daarmee als alternatief voor de WHO-normen. De in de conceptwet opgenomen grens- en richtwaarden voor bijvoorbeeld zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM) zijn veel te hoog, zeker voor de ‘overgangsperiode’ tot het jaar 2035.

In dit kader heeft de overheids-NV Refineria di Korsou (RdK) in haar toelichting aangegeven dat het haar bij de herstart van de raffinaderij niet zal lukken om aan de gestelde norm van 125 µg/m3 daggemiddelde te voldoen. Ook geeft de concept-Landsverordening Luchtkwaliteitseisen aan dat er een overgangsregeling is voor bestaande hindervergunningen. CAE: “Dit betekent dus dat de in 1997 aan PdVSA verleende hindervergunning, die in 2019 is overgeschreven op naam van RdK, volledig in stand zou blijven, dus onder andere voor zwaveldioxide (SO2) een uitstoot van maximaal 365 µg/m3 voor het 24-uurgemiddelde zal blijven gelden. Deze uitstoot van de raffinaderij zorgde in de periode dat deze operationeel was voor achttien extra doden per jaar (NEI-EcoReis rapport 2005).”

Daarbij komt dat in de Ministeriële Beschikking van 16 oktober 2019, ondertekend door de toenmalige minister Suzy Camelia-Romer, is vastgesteld dat de hindervergunning verleend zal worden voor drie jaar, ingaande 31 december 2019. Vervolgens heeft RdK de minister verzocht om deze periode van drie jaar nog eens te verlengen met vijf jaar, zodat er tijd is om een nieuwe hindervergunning op te stellen. “Deze vergunning loopt dus af op 31 december 2024,” stellen de advocaten vast. Als advies bij de aanvraag voor wijziging van de tenaamstelling van PdVSA naar RdK is erop aangedrongen om nu eindelijk een evaluatie van de hindervergunning uit te voeren. “Tot op heden is niet bekend of er gewerkt wordt aan een nieuwe hindervergunning voor RdK ingaande 31 december 2024.” In het licht van het voorgaande hadden RdK en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) in de afgelopen jaren voldoende mogelijkheden gehad om de hindervergunning van RdK aan te passen, maar hebben dit uitgesteld of nagelaten. “Er is dus geen enkele reden om RdK wederom uitstel te verlenen.”

Antilliaans Dagblad: Er is geen oplossing voor deze sanctie, maar wel andere verbeteringen in SDKK

De strafgevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) zal, hoewel in zo min mogelijk gevallen, voorlopig nog gevangenen straffen door hen geen bezoek toe te staan. De Raad voor de Rechtshandhaving had hierop flinke kritiek in het rapport ‘Dagprogramma en verzorging in het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou’. 

De minister van Justitie, Shalten Hato (MFK), legt uit dat dit nog niet direct kan worden aangepakt omdat er voor het disciplinair aanpakken van gedetineerden momenteel geen bruikbare strafcellen beschikbaar zijn. 

“De benedenverdieping van de extra beveiligde afdeling is, op aanwijzing van het Comité voor de Preventie van Marteling en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT), buiten gebruik gesteld. Hierdoor zijn er beperkte sanctiemogelijkheden buiten het onthouden van een bezoekmoment als disciplinaire maatregel”, aldus minister Hato in een schrijven naar de Staten.

Om zo min mogelijk disciplinair te straffen wordt ‘op korte termijn’ een nieuwe methodiek geïntroduceerd in de gevangenis, namelijk ‘motiverende bejegening’. Volgens deze methodiek wordt goed gedrag beloond en ongewenst gedrag gecorrigeerd. 

Hoewel motiverende bejegening een meer empathische en collaboratieve benadering van gedragsverandering omvat, betekent dit niet dat ernstig ongewenst gedrag onbestraft blijft. 

In gevallen van ernstige overtredingen kunnen passende maatregelen worden genomen, maar de nadruk ligt op het vinden van constructieve manieren om gedetineerden te motiveren en te ondersteunen bij het maken van positieve veranderingen.

Voor meer constructieve mogelijkheden op disciplinair vlak wordt samengewerkt met de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) Bonaire, in het kader van een ’twinning traject’ dat vorig jaar met middelen vanuit het Crimefonds is gefinancierd. 

Extra: Dr. Whiteman geeft serieuze waarschuwing aan Dr. Huurman

“Laat het niet zo zijn dat je ware verhaal bekend moet worden”

Afgelopen zaterdag tijdens hun wekelijkse programma op sociale netwerken, heeft politiek leider Bernhard ‘Ben’ Whiteman een ernstige waarschuwing uitgesproken richting Dr. Jan Huurman, voormalig Inspecteur-Generaal van de Volksgezondheid op Curaçao. De waarschuwing werd in het Nederlands gegeven, zodat Huurman goed begrijpt wat er gezegd wordt.

Whiteman zei: “Jan Huurman, let goed op wat je doet. Ik weet precies wat er aan de hand is en wie je steunen. Laat het niet zo zijn dat je ware verhaal bekend moet worden en hoe je gefaald hebt als inspecteur. Wees voorzichtig en gewaarschuwd. Ga door met je zaken in Nederland, vooral met je familie en je huwelijk en je bedrijf als verhuurder van kamers voor studenten. Stop met wat je hier doet richting Curaçao, omdat Curaçao niet jouw speelveld is.”

Whiteman ging eerst een beetje in op de geschiedenis van hoe Huurman in Curaçao is gekomen. Whiteman legde uit dat hijzelf Huurman voor het eerst naar Curaçao had gebracht. De reden hiervoor was dat er geen enkele arts op Curaçao geïnteresseerd was om inspecteur te worden. Volgens Whiteman was de regering van die tijd een “cowboy” regering, wat geen arts inspireerde om de positie van inspecteur op zich te nemen en alle uitdagingen die daarbij komen kijken te ondergaan. Er was dus geen enkele arts beschikbaar. Bovendien was er in Nederland ook niemand beschikbaar om de taak van Inspecteur-Generaal van de Volksgezondheid op zich te nemen. Na veel zoeken kwamen ze Huurman tegen, die een “consultant” was en die voor een periode in Curaçao kon werken totdat er iemand voor de positie gevonden werd. Whiteman legde uit dat toen hij Huurmans ervaring (cv) bekeek, het opviel dat Huurman nooit als klinisch arts had gewerkt, dat wil zeggen patiënten zien enzovoort, maar dat zijn opleiding meer gericht was op administratie.

Whiteman legde uit dat uit wanhoop hij Huurman naar Curaçao had gebracht en hem zou leiden in de richting die nodig was. Whiteman legde uit dat de zaken goed gingen. Het werkte, Huurman stuurde de zaken eerst naar hem voordat hij beslissingen nam en er waren geen problemen.

Later kwam Whiteman erachter dat Huurman niet erg geïnteresseerd was in inspectie, maar liever deelnam aan de groep die met de bouw van het ziekenhuis bezig was. Dit was gebaseerd op zijn ervaring met Beerenschot in Nederland en zijn wens was om bij het ziekenhuisproject betrokken te raken.

De zaken veranderden toen Huurman zijn eigen weg begon te gaan, veel sensatie veroorzaakte in de inspectie en werd ondersteund door sommige parlementsleden, en de zaken uit de hand liepen totdat zijn contract eindigde, waarvoor Whiteman hem bedankte.

Ondertussen begon hij zich met veel andere zaken te bemoeien, waarvan een zijn alliantie met een van de leiders van SMOC was. Ze spraken zelfs met Whiteman over de raffinaderij, destijds onder druk van Nederland. Whiteman adviseerde hen dat als ze iets goeds voor Curaçao wilden doen, ze de Tweede Kamer moesten vragen om de raffinaderij te financieren voor een vervuilingsvrije raffinage, zoals in Rotterdam.

Later, tot Whitemans verbazing, nam mevrouw Camelia Römer Huurman weer aan zonder advies te vragen aan degene die Huurman voor het eerst naar Curaçao had gebracht. Whiteman legde uit dat hij wist dat er problemen zouden komen, en die problemen kwamen er ook en bereikten zelfs de rechtbank totdat ze afscheid namen van Huurman.

Waarschuwing

Whiteman legde uit dat Huurman er nu een gewoonte van heeft gemaakt om grote artikelen in de media te schrijven, negatief over Curaçao te spreken en te zeggen dat wat Curaçao probeert te doen een illusie is. Hieruit kan duidelijk een typisch koloniaal karakter worden afgeleid.

Antilliaans Dagblad: Asfalt

Vanavond wordt er ook begonnen met het asfalteren van de eerste 100 meter Caracabaaiweg, waarbij de oude asfaltlaag wordt verwijdert en een nieuwe laag asfalt wordt aangebracht. De werkzaamheden vinden plaats tussen tussen de Dr. Maalweg en Architectenweg, startend bij de verkeerslichten in Salina.

De uitvoering van dit project is in handen van de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij en neemt naar verwachting vier dagen in beslag. Er wordt gewerkt van 20:00 uur ’s avonds tot 05:00 uur in de ochtend.

Inwoners en bedrijven gelegen aan deze weg hebben normaal toegang hebben tot hun huizen of bedrijfspanden. Voor andere automobilisten die gebruik maken van deze weg, zijn alternatieve routes beschikbaar. Dat wordt duidelijk aangegeven met verkeersborden en omleidingen.

Extra: Cooper, Pisas, Rhuggenaath en Gijsbertha voor de HNO Commissie

Vandaag maandag begint de tweede ronde van publieke verhoren door de HNO Onderzoekscommissie. Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 15 maart 2024 

Het schema voor de publieke verhoren voor vandaag maandag 11 maart 2024 is: 10.00 uur Charles Cooper; 13.30 uur Gilmar Pisas; 15.30 uur Eugene Rhuggenaath (virtueel); 17.00 uur Kenneth Gijsbertha.

Het onderzoek van de commissie richt zich op 5 onderwerpen. Er worden vragen gesteld over:

  1. Besluiten genomen over de locatie van het ziekenhuis;
  2. Financiële verantwoordelijkheid;
  3. De overgang van het oude naar het nieuwe ziekenhuis; 
  4. Aspecten van constructie en veiligheid;
  5. Overheidsverantwoordelijkheid.

De lijst van getuigen en het tijdschema worden telkens een dag van tevoren gepubliceerd op de website http://kehno.parlamento.cw

Belangrijke informatie over het onderzoek van de parlementaire commissie van Curaçao kan gevonden worden op de website van de HNO Onderzoekscommissie. Hier vindt men bijvoorbeeld informatie over de vijf onderwerpen waar het parlementaire onderzoek van Curaçao zich op richt. Dit is belangrijk om de richting van de vragen tijdens de publieke verhoren te begrijpen.

Tijdens het onderzoek van de HNO Onderzoekscommissie wil men ook de mening van het publiek horen. Daarom is er een publieke enquête geïntroduceerd. Deze publieke enquête kan ook gevonden worden op de website http://kehno.parlamento.cw. 

Als er personen zijn die waardevolle informatie hebben voor het onderzoek, kunnen zij contact opnemen met het secretariaat van de HNO Onderzoekscommissie. Het secretariaat van de HNO Onderzoekscommissie is bereikbaar op telefoonnummer +5999 5636060 (WhatsApp) of via e-mail kehno@parlamento.cw. 

Eind april 2024 wordt het eindrapport van de commissie verwacht.

Deel dit artikel