Media

De Curaçaose ochtendkranten van woensdag 3 april 2024

Antilliaans Dagblad: Experts bespreken veiligheid op de eilanden

In dit artikel wordt de complexe veiligheidssituatie van de Nederlands-Caribische eilanden belicht tegen de achtergrond van de huidige geopolitieke ontwikkelingen, ook bekend als ‘Koude Oorlog 2.0’. De eilanden worden geconfronteerd met dreigingen vanuit verschillende hoeken, waaronder de politieke en economische instabiliteit in landen als Haïti, Venezuela, Cuba, en de toenemende invloed van grootmachten zoals Rusland en China, alsmede de opkomst van Saoedi-Arabië in de regio. 

Deze externe factoren, in combinatie met de alomtegenwoordige drugsgerelateerde criminaliteit, vormen een aanzienlijk veiligheidsrisico. De herleving van de Koude Oorlog draagt bij aan de onveiligheid, met name door de hernieuwde steun van Rusland en China aan regimes in Venezuela en Cuba. 

Dit heeft directe veiligheidsimplicaties voor de Benedenwindse Antillen, vooral door de economische achteruitgang en politieke repressie in deze landen, wat leidt tot aanzienlijke emigratiestromen en een toename van (drugs)criminaliteit en intern geweld. 

De situatie wordt verder gecompliceerd door de economische en geopolitieke expansie van China in de regio, inclusief hun aanwezigheid op de Nederlands-Caribische eilanden.

De relatie met Nederland speelt ook een cruciale rol in de veiligheidssituatie. De band tussen Nederland en de Caribische deel van het Koninkrijk maakt de eilanden aantrekkelijk voor transnationale criminele netwerken, gezien Nederland niet alleen een belangrijk doorvoerland is voor drugs, maar ook een belangrijke markt voor de afzet ervan. Daarnaast wordt vanuit Nederland geld witgewassen in de Caribische landen. 

Deze onderlinge verbondenheid betekent dat criminaliteit in één deel van het Koninkrijk gevolgen kan hebben voor de andere delen. Het artikel benadrukt de noodzaak van een gezamenlijke aanpak in de strijd tegen deze transnationale criminaliteit, om de veiligheid op de eilanden effectief te waarborgen.

Antilliaans Dagblad: Schulden bij 65 procent van de bevolking

Eerste kantoor voor schuldhulpverlening

Bijna 65 procent van de lokale bevolking heeft schulden, waardoor veel burgers in een uitzichtloze situatie verkeren. Dat zegt Arthur Nivillac. Met zijn nieuwe Stichting Schuldsanering & Bewindvoering Curaçao heeft hij in amper twee maanden tijd achttien urgente gevallen behandeld: vijftien inwoners en drie bedrijven. 

Nivillac wil met zijn stichting een steentje bijdragen in de bestrijding van armoede op Curaçao. Zowel voor als tijdens de Covid-19-pandemie heeft hij er al op gewezen dat een deel van de bevolking in een sociaal isolement dreigt te raken.

“De huidige situatie is schrikbarend. Een groot aantal burgers leeft in armoede en onder het bestaansminimum. Hier komt bij dat ongeveer 65 procent van de bevolking gebukt gaat onder de schulden. Mensen gaan geld lenen, maar raken hierbij dan nog verder in de put”, zet Nivillac uiteen. De opkomst van ‘loan sharks’ (dit zijn particuliere financiers die hoge rentes in rekening brengen) en ook gewone burgers die tegen woekerrentes geld te leen aanbieden, hebben de situatie nog erger gemaakt. 

“Veel mensen verkeren in een uitzichtloze situatie. En ze hebben te maken met agressieve inningspraktijken en bedreigingen.”

SOAW-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) heeft in september vorig jaar in Nederland een akkoord bereikt met onder meer het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Deze organisatie zal onderzoek doen naar het welzijn en de armoede op Curaçao en met aanbevelingen komen in een onderzoeksrapport.

“Het schuldenprobleem onder de bevolking verdient een gezamenlijke aanpak. De stichting is een non-profitorganisatie en draagt nu een steentje bij. Het streven is, gezien de grote noodzaak, om in de nabije toekomst een eigen kantoor te hebben alsook betaald personeel”, aldus Nivillac.

Ombudsman wil wetgeving voor het welzijn van ouderen

De Ombudsman wil wetgeving voor het welzijn van ouderen. Recentelijk heeft de Ombudsman van Curaçao, of beter gezegd de Nationale Ombudsman, een brief gestuurd naar premier Gilmar Pisas, die verantwoordelijk is voor het portfolio van algemene zaken, waarin de zorg en het algemene welzijn van ouderen worden besproken. 

De Ombudsman heeft aangegeven dat er recentelijk veel signalen uit de gemeenschap zijn ontvangen over de zorg en het welzijn van ouderen. Deze burgers, door hun levensomstandigheden, hebben niet altijd de mogelijkheid om zelf zorg te dragen voor hun welzijn, waardoor ze niet kunnen deelnemen aan activiteiten in zowel de publieke als de private sector die voor hen relevant zijn. 

In verband hiermee heeft de Ombudsman eerder de minister van Gezondheid benaderd met het verzoek om aandacht te besteden aan burgers met psychiatrische problemen. Deze brief is van september 2023.

Ten eerste beschikt Curaçao niet over een wet die het algemene welzijn van haar burgers garandeert. Ook zijn er geen internationale verdragen voor de rechten van ouderen, zoals dat wel het geval is voor kinderen en vrouwen. 

Maar er zijn verschillende resoluties, verklaringen en beslissingen van verschillende internationale organisaties en landen die relevant zijn voor het welzijn en de individuele rechten van ouderen. Dit omvat de resolutie van de Verenigde Naties van 16 december 1991.

Daarom stelt de Ombudsman het volgende voor: het welzijn van onze ouderen moet in de breedste zin van het woord worden gewaarborgd. Hiervoor vraagt de Ombudsman om te komen met een formele wet die de basis legt voor het algemene welzijn van ouderen op één lijn. Een wet is noodzakelijk omdat alles wat de overheid doet, gebaseerd moet zijn op een wet, dit volgt uit het principe van legaliteit. 

Het feit dat er blijvende gedragsregels komen, is om de bestaande wettelijke autoriteiten te voorzien. Als de overheid met deze wet komt, vraagt de Ombudsman om rekening te houden met verschillende componenten zoals mentale, fysieke, sociale en financiële aspecten. 

Het zou ook goed zijn voor belanghebbende organisaties zoals de Raad voor Ouderenbeleid en andere relevante belanghebbenden in dit veld om een aantal consultatierondes te houden om hun mening te horen over dit mogelijke wetsvoorstel. Deze brief heeft de Ombudsman gestuurd naar het parlement, de minister van SOAW en ook naar de Raad voor Ouderenbeleid.

Wetgeving gericht op ouderenbeleid speelt een cruciale rol in het waarborgen van de kwaliteit van leven en het beschermen van de rechten van ouderen. Dit type wetgeving kan betrekking hebben op diverse aspecten, zoals gezondheidszorg, welzijn, huisvesting, sociale zekerheid, en bescherming tegen mishandeling en uitbuiting. Het doel van dergelijke wetten is niet alleen om de specifieke behoeften en uitdagingen van ouderen aan te pakken, maar ook om hun autonomie, participatie en inclusie in de samenleving te bevorderen.

Voor ouderen kan wetgeving gericht op ouderenbeleid verschillende positieve uitwerkingen hebben, waaronder:

  1. Verbeterde Gezondheidszorg en Ondersteuning: Wetgeving kan zorgen voor toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg en ondersteunende diensten die zijn afgestemd op de behoeften van ouderen. Dit kan bijdragen aan een betere fysieke en mentale gezondheid en welzijn.
  2. Financiële Zekerheid: Door wetten die pensioenen, sociale zekerheid en andere financiële ondersteuningsmechanismen regelen, kunnen ouderen genieten van een zekere financiële stabiliteit, wat essentieel is voor hun onafhankelijkheid en levenskwaliteit.
  3. Bescherming tegen Misbruik en Uitbuiting: Specifieke wetgeving kan ouderen beschermen tegen verschillende vormen van misbruik en uitbuiting, waaronder financieel, fysiek en emotioneel misbruik.
  4. Toegang tot Huisvesting: Wetten kunnen ouderen helpen bij het verkrijgen van geschikte, veilige en betaalbare huisvesting, die aangepast is aan hun fysieke en zorgbehoeften.
  5. Sociale Inclusie en Participatie: Door ouderenbeleid kunnen ouderen actief blijven deelnemen aan de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, onderwijs en culturele activiteiten. Dit helpt om isolement en eenzaamheid onder ouderen te voorkomen.
  6. Recht op Waardigheid: Wetgeving kan de waardigheid en rechten van ouderen waarborgen door te zorgen voor respectvolle behandeling in alle levenssferen, inclusief zorginstellingen en de bredere gemeenschap.

Voor een effectief ouderenbeleid is het van belang dat wetgeving regelmatig wordt herzien en aangepast aan de veranderende behoeften van de ouderenpopulatie. Dit vereist betrokkenheid van diverse stakeholders, waaronder ouderen zelf, beleidsmakers, zorgverleners en maatschappelijke organisaties.

Antilliaans Dagblad: Natuurkleurboeken voor speciaal onderwijs

De GreenKidz Foundation heeft haar jaarlijkse fondsenwerving afgerond ten behoeve van het speciaal onderwijs. “Dankzij donaties van bedrijven en particulieren kon de organisatie duizend Caribische kleurboeken weggeven aan speciale leerlingen op Curaçao en ook op elke school gastlessen verzorgen”, aldus Maya Mathias, coördinator van GreenKidz. 

Zij vervolgt: “Dit is alweer het vijfde jaar dat wij boeken weggeven aan alle speciaal onderwijsscholen op Curaçao en ook dit jaar was onze ontvangst hartverwarmend.”

In 2023 ontwikkelde GreenKidz een Caribisch kleurboek met kleur- en kijkplaten over de natuur en het milieu van Curaçao. Het kleurboek bestaat uit 22 kleurplaten en zes kijkplaten, getekend door lokale illustratoren. “Kinderen herkennen meteen hun eigen eiland en natuur en leerkrachten kunnen leuke opdrachten uitvoeren in de klas met de kijkplaten over afval en zwerfvuil, muggenpreventie en ons koraalrif”, aldus de coördinator.

Het kleurboek zal straks in drie talen beschikbaar zijn en ook verkrijgbaar in verschillende winkels en hotels. De opbrengsten worden gebruikt om zo veel mogelijk GreenKidz-gastlessen uit te voeren voor het regulier en speciaal onderwijs op Curaçao. 

Greenkids heeft ook een anti-muggenboek uitgegeven. Handig in deze dengue tijd: No duna sangura chèns

Gisteren vertelde Maya dat ze nog 1000 muggenboekjes in het Papiaments heeft liggen met heel veel informatie en tips. “We verkopen ze voor ang 12,50 per stuk, Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur mag ze zo hebben. Er kan een mooie Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur sticker op. Met het geld kan Greenkids op alle scholen dengue-lessen geven namens Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

En Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft inmiddels gereageerd!

Deel dit artikel