Nieuws Curaçao

Defecte producten voortaan altijd in beslag genomen bij overtreding Consumentenartikelenwet

De overheid van Curaçao kondigt aan dat met onmiddellijke ingang defecte producten altijd in beslag worden genomen bij een overtreding van de Consumentenartikelenwet. Deze maatregel is onderdeel van een reeks belangrijke aanpassingen in het Nationaal Besluit Inbeslagneming, gericht op het versterken van de bescherming van de volksgezondheid en het waarborgen van voedselveiligheid.

De Nationale Verordening Consumentenartikelen beschermt consumenten tegen gezondheidsschade door het consumeren van verlopen of ongeschikte producten. Een effectieve en efficiënte handhaving van deze verordening is essentieel om schade aan de gezondheid te voorkomen. De recente wijzigingen in het Nationaal Besluit Inbeslagneming, goedgekeurd door de Ministerraad, zijn bedoeld om de gezondheid van de bevolking effectiever en efficiënter te beschermen tegen de risico’s van verlopen voedsel en dranken.

De afgelopen jaren hebben overtredingen van de Consumentenartikelenwet, voornamelijk het overschrijden van de vervaldatum van consumptiegoederen en dranken, een toename laten zien. Daarnaast werd geconstateerd dat het Nationaal Besluit Inbeslagneming niet altijd even strikt werd toegepast, wat leidde tot een geleidelijke cultuur van tolerantie ten aanzien van inbeslagneming. Dit heeft geresulteerd in situaties waarin overtredingen niet consequent tot inbeslagneming leidden.

De belangrijkste wijzigingen in het Nationaal Besluit Inbeslagneming omvatten het verplicht in beslag nemen van defecte producten bij elke vastgestelde overtreding, en het specificeren van de behandeling van in beslag genomen producten afhankelijk van hun aard en staat. Producten die niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie worden vernietigd op kosten van de eigenaar, terwijl producten die nog geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie, na goedkeuring, gedoneerd kunnen worden aan liefdadigheidsorganisaties of voor dierlijke consumptie kunnen worden gebruikt.

Deze strengere controles en de systematische uitvoering ervan, die vanaf 1 april van kracht worden, zijn bedoeld om de naleving van de voedselveiligheidsregels te versterken en een einde te maken aan de cultuur van tolerantie die zich rond de inbeslagneming van producten heeft ontwikkeld. Door deze aanpassingen wordt een hogere standaard van voedselveiligheid nagestreefd om zo de gezondheid van de bevolking beter te beschermen.

Deel dit artikel