Nieuws Curaçao

Financiën tikt ministerie Volksgezondheid en Milieu op de vingers vanwege Selikor

WILLEMSTAD – Het ministerie van Volksgezondheid moet Selikor beter controleren op afspraken die de regering met de vuilverwerker maakt. Dat meldt het ministerie van Financiën, die vindt dat Selikor niet aan alle afspraken voor uitkering van de tweede tranche liquiditeitssteun heeft voldaan.

Toch krijgt het 4,8 miljoen gulden nu uitgekeerd, omdat het ministerie van Volksgezondheid leidend is en die zegt tevreden te zijn met het werk van de vuilverwerker.

Daar is het ministerie van Financiën het niet mee eens. Zo is de afspraak dat Selikor per maand twintig woonwijken grondig moet schoonmaken niet nagekomen. Vijf wijken ontbreken op het lijstje van Selikor, die wel prioriteit hadden van het ministerie van Volksgezondheid.

Het ministerie van Financiën raad Selikor dan ook aan om tijdens de schoonmaak foto’s te laten maken door het personeel/aannemers van de werkzaamheden ter vastlegging.

Betrekken

Ook zou het ministerie van Volksgezondheid de taak op zich kunnen nemen om de gemeenschap meer bij het proces betrekken, door de mogelijkheid te bieden om foto’s en getuigenissen te plaatsen op de webpagina/Facebook van het ministerie. 

Dit zijn volgens Financiën hele praktische en makkelijk toepasbare manieren ter documentatie en verantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden.

Verantwoording

Financiën constateert dat Selikor kennelijk niet gewend is om uitgebreide verantwoording af te leggen. Dat is te zien in de late inlevering van de gecontroleerde jaarverslagen en de zogenaamde managementrapportages die niet volledig worden aangeleverd. 

In de managementrapportages dient ten minste de voortgang van het activiteitenplan te worden opgenomen inclusief eventuele corrigerende maatregelen ter realisatie van de doelstellingen en/of inhalen van achterstanden. 

Alvorens het concept activiteitenplan wordt bekrachtigd, dient het ministerie van GMN, in samenspraak met het ministerie van Financiën, het daarbij behorende kostenplaatje vast te stellen. 

Cultuurverandering

Het ministerie van Financiën is ervan overtuigd dat dit soort controle trajecten een cultuurverandering binnen Selikor zullen stimuleren, waarbij Selikor proactief verantwoording zal afleggen aan haar stakeholders, waaronder in eerste plaats de Curaçaose gemeenschap.

Om in aanmerking te komen voor de derde tranche liquiditeitssteun dient Selikor aan alle gestelde voorwaarden te voldoen, waarschuwt Financiën. Verder dient Selikor de besteding van de tweede tranche te verantwoorden. Het ministerie van Volksgezondheid en Milieu dient erop toe te zien dat de controle op de uitvoering van de werkzaamheden door Selikor tijdig geschiedt om eventueel op tijd te kunnen bijsturen.

Deel dit artikel