Curaçao

Gouverneur Curaçao weigert te tekenen voor lening voor afbouwen ziekenhuis

Om het Curaçao Medical Center af te bouwen is nog eens 200 miljoen gulden nodig.

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Willemstad – Gouverneur Lucille George-Wout weigert mee te werken aan het besluit van het Kabinet Rhuggenaath om voor de afbouw van het nieuwe ziekenhuis, het Curaçao Medical Center, een extra lening te verstrekken.

De gouverneur heeft het door de Raad van Ministers genomen Landsbesluit voor vernietiging aan de Koning voorgelegd omdat zij van mening is dat de regering in strijd handelt met de Rijkswet financieel toezicht. Conform de geldende procedure zal nu eerst de Raad van State advies uitbrengen aan de Rijksministerraad waarna deze besluit.

De regering deelt het standpunt van de gouverneur niet en heeft dat inmiddels kenbaar gemaakt aan de RMR en zal dat ook doen bij de Raad van State. Het ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur benadrukt in een persverklaring ,,dat het behartigen van de belangen van het land Curaçao, waaronder het kunnen aanbieden van een adequate ziekenhuiszorg, vereisen dat de lening wordt aangegaan.”

Het ministerie wijst tevens op de nadelige financiële consequenties van het ,,enerzijds in stand moeten blijven houden van het huidige ziekenhuis (Sehos) en anderzijds het tegelijkertijd onderhouden van een ziekenhuis dat nog niet operationeel is (CMC), waardoor allerlei extra kosten en claims ontstaan.” Het ministerie stelt de afloop van de procedure met vertrouwen af te wachten. Aangenomen mag worden dat gouverneur George-Wout onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft geraadpleegd alvorens het niet alledaagse te beslissen het landsbesluit voor vernietiging voor te dragen.

Voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis heeft Nederland enkele jaren geleden een lening van ruim 400 miljoen gulden tegen een zeer lage rente verstrekt. Onlangs bleek dat tot aan de oplevering nog eens 200 miljoen gulden nodig is. Een lokaal consortium is bereid dat bedrag te lenen.

Hieronder het gehele tekst van het persbericht van het ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur:

Vaststelling Landsbesluit ten behoeve van lening HNO-project belangrijk voor Curaçao

WILLEMSTAD – De Rijksministerraad moet een beslissing gaan nemen of het Landsbesluit dat door de Raad van Minister aan de Gouverneur is gepresenteerd vernietigd moet worden. Het gaat hier om een Landsbesluit dat de Gouverneur niet heeft vastgesteld op grond van artikel 21 van het Reglement voor de Gouverneur van Curaçao. Het Landsbesluit behoort bij het Hoofdlijnenakkoord en de erfpacht uitgifte inzake de aanvullende lening in relatie tot het HNO-project. De Gouverneur meent in dit geval dat het landsbesluit in strijd is met belangen waarvan de behartiging of waarborging daarvan een aangelegenheid van het Koninkrijk zijn en/of de rijkswet financieel toezicht. Als gevolg hiervan, overeenkomstig de wettelijke procedure, geeft de Gouverneur kennis hiervan aan de Koning als hoofd van de regering van het Koninkrijk.

De procedure is dat de Rijksministerraad gehoor geeft aan de Raad van State alvorens er een besluit genomen wordt. Nadat er advies is ingewonnen bij de Raad van State zal er bij koninklijk besluit worden bepaald of het landsbesluit alsnog door de Gouverneur kan worden vastgesteld, aangezien het niet in strijd is met eerder genoemde belangen. In het geval dat er besloten wordt dat het Lansbesluit toch in strijd is, zal dit in het officiële publicatieblad bekend worden gemaakt.

De Regering van Curaçao heeft als reactie haar zienswijze bekend gemaakt aan de Rijksministerraad, waarbij wordt aangegeven dat het nieuwe ziekenhuis geen deel uitmaakt van de collectieve sector en derhalve niet onder de Rijkswet financieel toezicht valt. Deze zienswijze met betrekking tot de structuur van de HNO-entiteiten en mogelijkheid van private lening, heeft de regering vanaf de aanvang van het project gecommuniceerd en vastgelegd in het Memorandum of Understanding van 2013. Deze zienswijze zal ook aan de Raad van State bekend worden gemaakt. De Regering van Curaçao is van mening dat het behartigen van de belangen van het land Curaçao, waaronder het kunnen aanbieden van een adequate ziekenhuiszorg, vereisen dat de lening wordt aangegaan.

Ten overvloede wijst de regering er verder op dat dubbele kosten moeten worden vermeden. Deze kosten vloeien voort uit het enerzijds in stand moeten blijven houden van het huidige ziekenhuis (Sehos) en anderzijds het tegelijkertijd onderhouden van een ziekenhuis dat nog niet operationeel is (CMC), waardoor allerlei extra kosten en claims ontstaan.

De Regering van Curaçao wacht de procedure in alle rust af en ziet de afloop met vertrouwen tegemoet.

Deel dit artikel