Nieuws Curaçao

IMF voorziet economische groei als een nieuwe Corona-uitbraak uitblijft

IMF voorziet economische groei als een nieuwe Corona-uitbraak uitblijft

Krachtige vaccinatie-inspanningen en een geleidelijke heropening van de economie van Curaçao moet de basis zijn voor een beginnende productiegroei en een sterker economisch herstel in 2022. Dat staat in de slotverklaring opgesteld door het Internationaal Monetair Fonds.

Een missie van het IMF had in november een virtuele ontmoeting met de autoriteiten van Curaçao om recente economische ontwikkelingen te bespreken, de macro-economische vooruitzichten bij te werken en de beleidsprioriteiten op te volgen die in 2021 zijn gesteld.

Aandachtspunten

De Coronapandemie heeft de horeca en bredere economieën een grote klap toegebracht. Krachtige beleidsreacties, ondersteund door financiering van Nederland, hebben gelukkig bijgedragen aan het redden van levens en middelen van bestaan. De gevolgen van de pandemie zijn daarom aanzienlijk minder sterk, aldus het IMF.

Curaçao verhoogde zijn vaccinatiegraad tot een van de hoogste in de regio. De toename van het verblijfstoerisme – de snelste in de regio – had daar enorm baat bij.

Toch kreeg de economie te maken met aanzienlijke tegenwind, waaronder periodes van COVID-19, ongekende onzekerheid, gespannen balansen in alle sectoren en de afwezigheid van cruisetoerisme, dat pas eind dit jaar begon te herstellen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Werkgelegenheid

Ondanks nieuwe vacatures in de horeca, blijft de werkgelegenheid in de formele sector dalen. Dat is onder meer het gevolg van verdere inkrimping van de Curaçaose raffinaderij en een waarschijnlijke verschuiving naar de informele economie.

Curaçao heeft te maken met hogere inflatiecijfers als gevolg van stijgende importprijzen en verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen die vertragingen en sterke stijgingen van de verzendkosten veroorzaken.

Herstel

Het IMF stelt dat als er geen grote COVID-19-uitbrak komen, de combinatie van bovenstaande factoren waarschijnlijk zal leiden tot een gematigde productiegroei dit jaar, gevolgd door een sterker algemeen herstel in 2022.

De verwachting is dat de economie met twee procent gaat groeien door een sterk herstel van het verblijfstoerisme in de tweede helft van 2021 en enig herstel van de particuliere investeringen.

De groei zou in 2022 kunnen versnellen tot zeven procent, ondersteund door een verdere toename van het aantal toerisme-overnachtingen en de geleidelijke hervatting van het cruisetoerisme eind 2021.

Belastingen

De Curaçaose autoriteiten hebben volgens het IMF welkome maatregelen genomen om de belastingnaleving te verbeteren, meer belastinginkomsten op te leveren, en implementeren een regeling voor het herstructureren van belastingverplichtingen uit het verleden.

Curaçao beëindigde de COVID-19-steunmaatregelen in september 2021 vanwege financieringsbeperkingen en verminderde vraag. Toch is het eiland van plan de inkomenssteun tot het einde van het jaar te handhaven.

De regering is ook van plan de komende jaren de nominale loonbevriezingen te handhaven om de fiscale uitgaven in de hand te houden.

De Curaçaose autoriteiten hebben een pakket maatregelen opgesteld om de kosten in het gezondheidssysteem te verlagen. De Centrale Bank heeft de beperking op de overdracht van dividenden of winsten aan niet-ingezetenen opgeheven en kapitaalstroommaatregelen versoepeld met als doel deze per 1 april 2022 af te bouwen als het economisch herstel doorzet.

Prioriteiten

De prioriteiten op de korte termijn moeten volgens het IMF liggen bij het voltooien van de vaccinatie campagnes, het bieden van ondersteuning waar nodig en het voorbereiden van inclusief herstel en duurzaamheid op middellange termijn. 

Er is een actief arbeidsmarktbeleid nodig, met inbegrip van opleiding en hulp bij het matchen van banen, om hiaten op de arbeidsmarkt te verminderen en menselijk kapitaal vast te houden.

Het inzetten van een gegarandeerde leenfaciliteit voor levensvatbare MKB-bedrijven op Curaçao – in de trant van het Enterprise Support Project dat met succes op Sint Maarten werkt – zou het herstel bevorderen.

Het IMF constateert dat de enorme onderbezetting en de financiële problemen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek een belemmering vormen voor zijn vermogen om belangrijke statistische data te produceren.

Geld en menskracht is dringend nodig om belangrijke data te produceren waarop gestuurd kan worden. Vooral nu er een volkstelling in 2022 is gepland.

Het zou ook van essentieel belang zijn om te zorgen voor voldoende personele en financiële middelen voor de uitvoering van de landenpakketten binnen het Coho.

Het IMF adviseert om de de liquiditeitssteun op een andere manier te benaderen. Behalve voor het dekken van onmiddellijke uitgaven, zou kunnen worden overwogen om adequate noodbuffers aan te leggen.

Huishoudboekje

Het bereiken van economische groei op middellange termijn vereist een groeivriendelijke begrotingsbeheer en krachtige uitvoering van brede structurele hervormingen en economisch herstel, aldus het IMF.

Als de financiering het toelaat, moeten het op orde brengen van het huishoudboekje van de overheid geleidelijk verlopen om een negatieve rem op de groei te voorkomen.

Curaçao zou er baat bij hebben om binnen een ambitieus maar realistisch tijdschema over te gaan op een volwaardige btw-systeem, met voldoende aandacht voor conjuncturele omstandigheden en de maatschappelijke impact.

Het verbeteren van het beheer van de overheidsfinanciën is van cruciaal belang om de houdbaarheid van de begroting te herstellen. Curaçao heeft ingrijpende hervormingen van het gezondheidsstelsels nodig om de efficiëntie te verbeteren en tegelijkertijd de capaciteit om diensten te verlenen.

Naast het doorvoeren van hervormingen zou het van cruciaal belang zijn om de buffers in de gezondheids- en socialezekerheidsstelsels te herstellen, onder meer door achterstallige betalingen van de overheid aan de SVB en SZV te vereffenen.

Gezien het belang van overheidsinvesteringen voor het ondersteunen van het herstel, het scheppen van banen en het verbeteren van de potentiële groei, zouden beide landen baat hebben bij een verhoging tot een meer adequaat niveau.

Om de impact te maximaliseren, moet Curaçao zijn kaders voor overheidsinvesteringen en zijn capaciteit voor het uitvoeren van kapitaalprojecten versterken.


Deel dit artikel