Nieuws Curaçao

Inspectie Volksgezondheid signaleert knelpunten in operatiecomplex Curaçao Medical Center

WILLEMSTAD – De Inspectie Volksgezondheid heeft na een onafhankelijk onderzoek in het operatiecomplex van het Curaçao Medical Center diverse knelpunten aan het licht gebracht. Hoewel de situatie geen acuut gevaar oplevert voor de zorg aan OK-patiënten, dragen deze problemen bij aan een verminderde OK-productie en voortdurende onrust onder het personeel.

Na een staking door het OK-personeel en de vakbond CBV besloot de Inspectie Volksgezondheid tot een grondig onderzoek. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een inspectierapport. Uit dit onderzoek blijkt dat een groot aantal knelpunten, eerder al aangekaart door het OK-personeel en de CBV, ook door andere afdelingen binnen het ziekenhuis worden ervaren.

Het onderzoek wees vooral op het tekort aan OK-personeel, gebrek aan communicatie, problemen met de logistiek rondom operaties, en het ontbreken van voldoende training en scholing. Bovendien voelt het personeel zich vaak niet gehoord door de Raad van Bestuur.

Deze issues resulteren in operationele problemen, zoals te laat startende operaties en vertraagde levering van patiënten voor de operaties.

De knelpunten op ondersteunende afdelingen, zoals het vaak niet op tijd beschikbaar hebben van benodigde materialen, hebben eveneens een negatieve invloed op de werking van de operatiekamers.

Sinds de opening van het Curaçao Medical Center heeft de Raad van Bestuur diverse verbetertrajecten ingezet en beloofd zich blijvend in te zetten voor verbetering. Ook het Medisch Stafbestuur heeft concrete adviezen aangedragen voor een gerichte aanpak.

De Inspectie Volksgezondheid blijft de voortgang van de verbeteringen nauwlettend volgen, tot de geconstateerde knelpunten zijn opgelost.

Deel dit artikel