Politiek

Lezers-enquête suggereert: Meerderheid zou nu kiezen voor integratie in Nederlands Staatsbestel

Zicht op Punda en de Pontjesbrug, foto: Inge Poorthuis
Zicht op Punda en de Pontjesbrug, foto: Inge Poorthuis

Willemstad- Een enquête gehouden onder lezers van curacao.nu suggereert dat er een dramatische verschuiving heeft plaatsgevonden in voorkeuren als het gaat om de gewenste staatkundige positie van het eiland.

In de enquête die op 22 en 23 mei 2020 werd gehouden, werden aan deelnemers de 4 opties voorgehouden, zoals ook opgenomen in het referendum van 2005, te weten:

  • Curaçao als autonoom land binnen het Koninkrijk
  • Integratie binnen Nederland
  • Blijven in/terugkeer naar Nederlandse Antillen
  • Onafhankelijkheid

In totaal vulden 1336 personen de enquête in. Voor de vragen over de staatkundige structuur is de analyse van de antwoorden beperkt tot hen die op Curaçao wonen en zij die er niet wonen, maar er wel zijn geboren. Dat betreft een groep van in totaal 1178 respondenten.

In tegenstelling tot het referendum van 2005, waarbij een ruime meerderheid koos voor de positie van Curaçao als autonoom land binnen het Koninkrijk, zou de groep respondenten nu in ruime meerderheid kiezen voor integratie binnen het Nederlands staatsbestel, vergelijkbaar met die van de BES-eilanden (Openbaar Lichaam binnen het Nederlandse Staatbestel). Het aantal respondenten dat nu zou kiezen voor een onafhankelijk Curaçao is gelijk aan het percentage dat daar bij het referendum voor koos: 4,8%. Het aantal respondenten dat zou kiezen voor voortzetting van de autonome status is dramatisch gedaald.

Van de deelnemers aan de gehouden enquête zou nu zo’n 64% kiezen voor integratie in het Nederlands staatsbestel. Illustratie: Linkels & Partners

Representativiteit

Volgens psycholoog Harald Linkels, directeur van Linkels & Partners, moet voorzichtigheid worden betracht bij het interpreteren van de resultaten. “Er zijn allerlei redenen om aan te nemen dat de groep die de enquête heeft ingevuld, niet representatief is voor de totale bevolking. Hoewel de enquête zowel in het Papiamentu als het Nederlands was in te vullen, is zij wel gepubliceerd op een Nederlandstalige nieuwssite, spreekt het merendeel van de respondenten thuis Nederlands en ligt het gemiddelde inkomen van de deelnemers aan de enquête veel hoger dan het gemiddeld op het eiland het geval is”.

Toch zegt Linkels dat er wel degelijk waarde moet worden gehecht aan de uitkomsten en dat deze wel wijst op een trend in de totale populatie. ‘Bij het toepassen van een filter op hen die thuis Papiaments spreken, zien wij dezelfde trend, alleen minder sterk. In deze groep, die uit 426 personen bestaat, zou ook hier de grootste groep kiezen voor integratie binnen het Nederlandse staatsbestel”. Volgens Linkels is hetzelfde beeld te zien als een filter wordt toegepast op hen die minder dan 3500 gulden per maand verdienen. In het laatste geval gaat het om een groep van 390 respondenten.

Hoewel de voorkeuren binnen diverse groepen variëren, is de trend gelijk: veel meer mensen zouden nu kiezen voor integratie binnen Nederland. Illustratie: Linkels & Partners.

Psychologisch

Linkels zegt ook dat de keuze van inwoners op dit moment niet per se representatief hoeft te zijn voor hoe zij er straks, nadat de ergste effecten van de huidige Covid-crisis zijn weggeëbd over denken. “We weten dat hoe minder zekerheid en stabiliteit mensen ervaren, hoe meer ze er juist behoefte aan hebben. Nu dat het eiland met een enorme onzekerheid wordt geconfronteerd, is op het op zich niet vreemd dat een meerderheid van de inwoners aansluiting zoekt bij het veel grotere en veel kapitaalkrachtiger Nederland. Anderzijds is het ook zo dat een crisis als deze kan fungeren als een soort wake-up call. Zij doet mensen beseffen dat aansluiting bij een grotere partner, wel degelijk meerwaarde heeft”.  

Linkels zegt verder dat inwoners van Curaçao elke dag zien, lezen en horen dat er voor inwoners van de BES-eilanden sprake is van een veel groter financieel vangnet. “Hoewel de crisisbestrijding er de BES-eilanden op punten anders uitziet dan die in Nederland, wordt er ruimhartig steun verleend aan burgers en bedrijven op de BES-eilanden. De inwoners van Curaçao zien dat en beseffen hoeveel meer zekerheid de mensen hebben op de BES-eilanden. Het is logisch dat dit een impact heeft op de gedachtengang en gevoelens van de mensen op Curaçao”.

Deel dit artikel