Nieuws Curaçao

Ministerie: oude schulden gesubsidieerde instellingen worden niet meer geïnd

WILLEMSTAD – Het ministerie van Financiën heeft een nieuw beleid aangekondigd om gesubsidieerde instellingen te ondersteunen bij hun fiscale verplichtingen. Oude belasting- en premieschulden worden niet meer geïnd door de belastingdienst.

Na een diepgaand onderzoek door de Algemene Rekenkamer Curaçao naar de financiële positie van instellingen met structurele subsidies, is gebleken dat veel van deze instellingen financieel kwetsbaar waren en sterk afhankelijk van overheidssubsidies. Die bovendien vaak onvoldoende waren om aan al hun verplichtingen te voldoen, waaronder fiscale.

De Curaçaose overheid geeft jaarlijks gemiddeld 133 miljoen gulden subsidie uit aan 62 instellingen.

Gezondheidsinstellingen

Recente bevindingen van het Ministerie van Volksgezondheid tonen aan dat vooral in de zorgsector veel instellingen kampen met openstaande belastingen en premieschulden. Dit is deels te wijten aan het feit dat het SVB-tarief voor deze instellingen niet is aangepast.

Het nieuwe beleid van het ministerie van Financiën is gericht op het bieden van ondersteuning aan deze instellingen door het mogelijk maken van het buiten invordering stellen van een deel van hun belastingschulden. Die hoeven ze dan niet meer te betalen, althans de belastingdienst komt het geld niet meer innen. Voorwaarde hierbij is dat de lopende belastingverplichtingen die hun uiterste betaaldatum nog niet hebben bereikt, worden nagekomen.

In het kader van dit initiatief heeft het ministerie van Volksgezondheid de Curaçaose Zorgautoriteit in oprichting verzocht om diverse kostprijs-, doelmatigheids- en tariefonderzoeken in de gezondheidszorg uit te voeren.

Deze onderzoeken richten zich op verpleegtehuizen, laboratoria en apotheken, en kunnen leiden tot aanpassingen in subsidies of SVB-tarieven, wat de financiële positie van deze zorginstellingen ten goede zou komen.

Personeelslasten

Subsidies die de Curaçaose overheid verstrekt aan niet-gouvernementele organisaties gaan vooral op aan personeelslasten, zo becijferde de Rekenkamer.

Bij veertig van de de 62 gesubsidieerde NGO’s drukken de personeelslasten voor meer dan de helft op de operationele lasten.

Deel dit artikel