Nieuws Curaçao

Nieuwe wetgeving goksector nog dit jaar uitgerold

WILLEMSTAD – Nieuwe wetgeving om de goksector te reguleren laat niet lang meer op zich wachten. Dat zegt minister van Financiën Javier Silvania. Hij hanteert naar eigen zeggen een strak schema voor de modernisering van de kansspelsector, in het bijzonder de online-gamingsector.

Zo staat de invoering van nieuwe wetgeving onder de naam LOK gepland in december van dit jaar. LOK staat voor Landsverordening op de Kansspelen en moet de oude wetgeving uit 1993 vervangen.

In juni wordt de conceptwetgeving aangeboden aan de Raad van Ministers. Daaropvolgend zal spoedig het advies worden voorgelegd aan de SER en Raad van Advies. Het streven is dat de conceptstukken in oktober in de Staten worden behandeld.

De aanpak van de minister van Financiën is gericht op de aanpak van kwetsbaarheden en bedreigingen van misbruik binnen de sector. Meer specifiek op witwassen van gelden en financiering van terrorisme.

De LOK wordt opgezet als een raamwerk voor de regulering van kansspelen. Deze bevat algemene bepalingen die betrekking hebben op de markttoetreding, doorlopend toezicht, de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Daarnaast benoemt de wet de waarborging van verantwoordelijk gokgedrag, een goededoelenfonds en handhavings-instrumenten waaronder sancties voor overtreding van de bepalingen van de LOK.

Curaçao Gaming Authority
Met de LOK is de Curacao Gaming Authority (CGA) in het leven geroepen. De CGA is een zelfstandig en onafhankelijk bestuursorgaan met als kerntaken de vergunningverlening, handhaving en het uitoefenen van toezicht met betrekking tot alle aangeboden kansspelen in of vanuit Curaçao. De uitvoering van deze kerntaken zullen geheel onafhankelijk van de overheid geschieden, aldus de minister.

Ook zal de mogelijkheid bestaan voor de CGA om samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan met lokale en buitenlandse toezichthoudende instanties, gericht op het uitwisselen van inlichtingen en het verlenen van wederzijdse bijstand met betrekking tot online gaming.

Verder wordt met de introductie van de LOK beoogd om de directe en indirecte inkomsten uit de online-gamingsector voor Curaçao te verhogen, in het bijzonder door de introductie van een vernieuwd en efficiënt systeem van vergunningsrechten en andere heffingen.

Meer werkgelegenheid
Een andere bijkomstigheid van de LOK is de realisatie van meer werkgelegenheid door het stellen van een substance-vereiste aan de entiteiten in de kansspelsector die onder het toepassingsbereik van de LOK vallen.

Door het substance-vereiste dienen (een deel) van de activiteiten vanuit Curaçao, en voor zover mogelijk ook door lokalen/ingezetenen,  te worden verricht. Voorzien wordt dat onder andere in de IT, business support, administratie en compliance additionele werkgelegenheid wordt gecreëerd.

De verhoogde tewerkstelling van lokale en internationale krachten zal niet alleen leiden tot verhoogde belastingopbrengsten in de loonbelastingsfeer, maar ook tot hogere OB-opbrengsten door de toegenomen koopkracht bij inschakeling van lokale dienstverleners.

Met voorzichtigheid wordt een influx van buitenlanders verwacht die zich hier (tijdelijk) zullen vestigen, hetgeen kennisdeling en de toename van deviezen terweeg zal brengen.

Deel dit artikel