Algemeen

Ochtendkranten woensdag 13 maart 2024

Antilliaans Dagblad: Vakbond CBV: CMC laakbaar

Personeelstekort plaatst werknemer voor onmogelijke keuze: leven of dood?

De vakbond CBV heeft kritiek geuit op de situatie in het Curaçao Medical Center (CMC) vanwege ernstige personeelstekorten, vooral op de afdelingen D1, C1, CCU en B2. De bond stelt dat de huidige bezetting op deze afdelingen leidt tot oververmoeidheid van het personeel en onverantwoorde zorgsituaties voor patiënten. 

Zo wordt er bijvoorbeeld op afdeling D1 met slechts twee werknemers (één net geslaagde verpleegkundige en één ziekenverzorgende zonder ervaring) voor zestien bedden gezorgd, wat in strijd is met de norm van één verpleegkundige per vier, zes of acht patiënten. 

Ook zijn er niet genoeg voedingsassistenten beschikbaar, wat het risico op fouten bij het voorbereiden en uitdelen van eten verhoogt. De CBV noemt de houding van CMC laakbaar en heeft minister van Gezondheid Javier Silvania opgeroepen om in te grijpen, gezien het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid en burn-out onder het personeel, wat indruist tegen goed werkgeverschap.

Extra: CBV vraagt minister Silvania om klachten van werknemers bij CMC te onderzoeken

De vakbond CBV heeft gisteren een brief gestuurd aan de minister van Volksgezondheid, de heer Javier Silvania, waarin zij vragen om de klachten van de werknemers van CMC te onderzoeken. Hij zei dat het onderzoek op korte termijn moet plaatsvinden en vooral in het belang van de gemeenschap moet zijn.

Volgens de voorzitter van de CBV, mevrouw Annaliza Suares-Mathilda, werd op 28 februari laatstleden, op verzoek van leden die werken bij CMC, een vergadering gehouden waarbij de inspecteur van Volksgezondheid, de heer Sirving Keli, aanwezig was. Tijdens deze vergadering uitten de leden hun zorgen over de omstandigheden waaronder zij hun werk binnen CMC moeten verrichten.

Mevrouw Suares-Mathilda wees opnieuw op het gebrek aan personeel in verschillende afdelingen van het ziekenhuis, wat leidt tot snelle vermoeidheid van de werknemers en daardoor een hoog ziekteverzuim. Zij sprak ook over personeel dat “opgebrand” is. Daarnaast is er slechts één verpleegkundige per afdeling met 16 bedden.

De voorzitter gaf aan dat er een Arbo-dienst en een Arbo-arts buiten CMC moeten komen. Omdat de manier waarop het Arbo-systeem binnen CMC functioneert niet correct is. Gezien al deze punten vraagt CBV minister Silvania om op korte termijn een onderzoek te doen naar de klachten.

Extra: Het Hof heeft een gevangenisstraf van 48 maanden bevestigd voor Umpi W., de eigenaar van de boot ‘El Capo’

Nadat hij in eerste instantie van alle aanklachten was vrijgesproken door de Rechtbank, is later in hoger beroep door het Gerechtshof een straf van 48 maanden opgelegd, die gisteren is bekrachtigd door de Hoge Raad. 

De beklaagde Humbert ‘Umpi’ Welvaart moet dus een straf van 48 maanden uitzitten, minus wat het juridische systeem toestaat voor aftrek. Een van deze aftrekposten is een derde van de straf, die voorwaardelijke vrijlating mogelijk maakt.

Het betreft een zaak die veel aandacht trok toen op 22 augustus 2019 de kustwachtautoriteiten bijna 16 kilo cocaïne ontdekten op de boot “El Capo”, waarvan Welvaart de eigenaar is. Welvaart heeft altijd zijn onschuld staande gehouden, bewerende niets te weten van het vervoer van cocaïne. Op de betreffende dag ontdekte de kustwacht 14 pakketten cocaïne verborgen achter de luidsprekers op de boot. De verklaringen van de twee personen aan boord waren tegenstrijdig.

Het Openbaar Ministerie is altijd van mening geweest dat zij een zaak hadden tegen Welvaart. In de Rechtbank van Eerste Aanleg eiste het Openbaar Ministerie 54 maanden. Maar het vonnis viel niet in hun voordeel uit, omdat de rechter in eerste aanleg de zaak anders bekeek en zei dat er geen bewijs was dat Welvaart wist dat er drugs op zijn boot waren. Welvaart werd van alle aanklachten vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie was het hier niet mee eens en ging in beroep tegen het vonnis en na een eis van 54 maanden, werd Welvaart in hoger beroep veroordeeld tot 48 maanden. Het Gerechtshof was van mening dat Welvaart wel wist van de drugs op zijn boot.

Welvaart ging in cassatie tegen het vonnis bij de Hoge Raad, het hoogste gerechtshof in het Koninkrijk der Nederlanden, en gisteren heeft het cassatiehof de straf van 48 maanden gevangenisstraf bekrachtigd.

Het moet benadrukt worden dat Welvaart niet aan boord was toen de 14 pakketten cocaïne, met een totaal gewicht van bijna 16 kilo, werden onderschept.

Er waren echter enkele acties van Welvaart na het ontdekken van de drugs op zijn boot die hem verdacht maakten.

Wat betreft het laatste heeft de Hoge Raad stilgestaan bij wat het Gerechtshof heeft aangegeven over waarom zij overtuigd waren dat Welvaart wist van de drugs. Welvaart had een getuige gevraagd om zijn telefoon weg te doen, duidelijk om het onderzoek te belemmeren of te compliceren, oftewel om bepaalde zaken die uit de telefoongesprekken konden komen, te verbergen.

Het Gerechtshof zag Welvaarts betrokkenheid in de zaak als een actie om de vrijheid van de getuige te beïnvloeden en voor het Gerechtshof was dit begrijpelijk, omdat hier duidelijk iets te verbergen was.

Dit is het punt waarop het Gerechtshof Welvaart veroordeelde en dat gisteren steun vond bij de Hoge Raad in Nederland.

Dit betekent dat de Hoge Raad het beroep van Welvaart heeft verworpen en het vonnis van het Gerechtshof in stand blijft, zijnde een gevangenisstraf van 48 maanden.

Antilliaans Dagblad: Groots waterproject van start

Project gaat natuurlijk water reguleren

Persbericht was om 22.00 op 11 maart verstuurd en gisteren om 8.00 uur ’s ochtends weer ingetrokken, maar daar heeft het AD lak aan en publiceert het toch.

Ik heb vanochtend even nagevraagd bij Carmabi, en die zeiden dat het intrekken meer een kwestie was van timing dan van inhoud.  Dus gaan wij het er nu toch over hebben:

Het project ‘Awa pa Kòrsou’, onderdeel van de Erfgoed Deal, focust op het integreren van historische waterwerken in een klimaatbestendige toekomst voor Curaçao. Met de stijgende aandacht voor de impact van klimaatverandering, zoals langere droogtes en extremer natte perioden, wordt het belang van lokale voorzorgsmaatregelen benadrukt. De samenwerkende organisaties, waaronder Carmabi, Stichting Monumentenfonds Curaçao, NAAM, S.A.L.(Mongui) Maduro Foundation, en de Universiteit van Curaçao, richten zich op de aanpak van verdroging, hittestress, en overstromingen door middel van onderzoek en het herstel van historische waterbeheerstructuren in drie gebieden: Savonet, Zevenbergen, en Rooi Catootje.

Curaçao’s natuurlijke watersysteem, bestaande uit rooien en dammen, heeft van oudsher een cruciale rol gespeeld in waterbeheer en locatiekeuze voor woonplaatsen en landbouw. 

Maar door onder andere bevolkingsgroei en modernisering, is dit systeem in verval geraakt. Het ‘Awa pa Kòrsou’-project streeft naar herstel van deze structuren en versterking van het eiland’s waterbeheer om zo beter voorbereid te zijn op klimaatverandering.

Vaak komen vele uitdagingen samen. Als we regenwater niet vasthouden, stroomt het direct naar zee en neemt het door de snelle stroming zand en slib mee. Als we dan ook de wetlands (mangroves) weghalen stroomt dit water direct in zee en schuurt het zand over de koralen heen. Maar ook voor onze lokale landbouw is het vasthouden van water en water de kans geven weg te zakken in de bodem essentieel. En landbouw is een factor van betekenis als we als eiland meer zelfvoorzienend willen zijn. Daarnaast is het een maatschappelijk en economisch probleem als diverse woonwijken en winkelcentra regelmatig te maken hebben met wateroverlast.

Het project bevordert niet alleen de restauratie van historische waterwerken, maar ook de kennisdeling via Living-Labs georganiseerd door de UoC, educatieve programma’s en cultuur-historische tours. Deze inspanningen dragen bij aan bewustwording en de mogelijkheid om lokaal actie te ondernemen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Deel dit artikel