Politie en Justitie

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express – een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.

Beide ondernemingen hebben jarenlang – onafhankelijk van elkaar – financiële diensten verleend zonder te beschikken over een daartoe strekkende vergunning van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (“CBCS”). Zij hebben het transactieaanbod aanvaard.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Financiële dienstverlening zonder vergunning strafbaar

Naar aanleiding van een aantal door het OM ontvangen signalen van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), heeft het Recherche Samenwerkingsteam (“RST”) in samenwerking met het Team Bestrijding Ondermijning (“TBO”) van het OM onderzoek verricht naar het tweetal geldtransactiekantoren, ook wel money remitters genoemd.

De uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek bevestigt het vermoeden dat beide ondernemingen financiële diensten verleenden zonder de vereiste vergunning van CBCS. Bovendien heeft een van de geldtransactiekantoren een aantal maal geen melding gedaan bij het MOT van een ongebruikelijke transactie, terwijl dat wel had gemoeten.

De financiële diensten van deze geldtransactiekantoren bestonden uit het aannemen van contant geld op Sint Maarten en dat geld, na aftrek van commissies, vervolgens contant betaalbaar stellen aan begunstigden in de Dominicaanse Republiek.

Tijdens de doorzoekingen in december 2019 was één van de geldtransactiekantoren, Money Express, reeds gestopt met het verlenen van financiële diensten. Het andere geldtransactiekantoor, Popular Express, was op het moment van de doorzoeking nog operationeel maar heeft direct na de doorzoeking haar bedrijfsactiviteiten gestaakt.

Op grond van artikel 2 lid 1 van de Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren is het niet toegestaan om bedrijfsmatig geldtransactieactiviteiten uit te voeren zonder voorafgaande vergunning van CBCS.

Geldtransactiekantoren die opereren zonder de vereiste vergunning voeren oneerlijke concurrentie ten opzichte van de geldtransactiekantoren die zich wel conformeren aan de wettelijke verplichtingen. Daarnaast vormen illegaal opererende transactiekantoren makkelijke witwasvehikels voor opbrengsten uit criminele activiteiten, omdat de geldstroom door contante of chequematige verplaatsing niet goed te volgen is en mogelijk een wettelijk verplicht cliëntenonderzoek achterwege blijft. Dit brengt de integriteit van het financiële systeem van Sint Maarten en Curaçao in gevaar.

Het is daarom van belang dat financiële dienstverlening plaatsvindt onder toezicht van de overheid. CBCS is ten aanzien van dergelijke dienstverlening de toezichthoudende en vergunningverlenende autoriteit.

Het OM ziet meerdere redenen om beide zaken met een transactie af te doen. Allereerst omdat de dienstverlening inmiddels is gestopt en verdachten volledig hebben meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek. Verder zou, naar mening van het OM, voor dergelijke zaken niet een strafrechtelijke maar bestuursrechtelijke handhaving de norm moeten zijn. Bestuursrechtelijke handhaving is echter zonder duidelijke reden achterwege gebleven. Tenslotte speelt het een rol in de overwegingen van het OM dat een eventuele strafrechtelijke veroordeling het verkrijgen van de benodigde vergunning door deze ondernemingen in de weg staat.

Als gevolg van deze transactie zullen beide ondernemingen een geldbedrag aan het land Sint Maarten betalen. Popular Express betaalt een bedrag van ANG 75.000, Money Express betaalt een bedrag van ANG 50.000. In beide gevallen is sprake van een voorwaardelijk deel. De hoogte van de respectieve bedragen is gebaseerd op een aantal factoren zoals de duur van de periode waarin de verboden gedragingen zijn verricht alsmede het volume van de verrichtte financiële transacties.

Daarnaast maakt publicatie van dit persbericht onderdeel uit van de transactie.


Lees ook:

Deel dit artikel