Opinie

Pestgedrag op Curaçaose school verzwegen door beroep op privacy?

WILLEMSTAD — Een hartverscheurende gebeurtenis heeft afgelopen donderdag het Radulphus College opgeschrikt, waarbij een leerling een wanhopige poging deed om uit het leven te stappen. Ondanks dat de schoolleiding het incident initieel als een ongeluk bestempelde, komt nu aan het licht dat het daadwerkelijk om een zelfmoordpoging ging. Dit tragische voorval heeft betrokken op Curacao diep geraakt en roept ernstige vragen op over de rol van de schoolleiding en het Rooms-Katholiek schoolbestuur waar de school onder valt: pestgedrag door leerlingen én docenten lijkt structureel te worden getolereerd en stilgezwegen.

Redactioneel commentaar | Dick Drayer

In reactie op het incident op het Radulphus College heeft mevrouw Royla Paula-Pierre, directeur van het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) in Curaçao, benadrukt dat de privacy van de betrokken familie en het welzijn van de studenten voorop staan.

De school en RKCS zeggen ondersteuning te bieden via het zorgteam van de school en externe instanties. Ondanks dit standpunt hebben studenten, ouders en docenten hun zorgen geuit over het gebrek aan aandacht van de school voor de situatie en de focus op het schoolimago, zoals vermeld in een anonieme brief genaamd ‘Vox Discipulorum’.

Balans

Deze klassieke reactie van het schoolbestuur roept vragen op over de balans tussen privacy en de noodzaak van transparantie, vooral in situaties die mogelijk wijzen op dieperliggende problemen zoals pestgedrag.

Hoewel de bescherming van persoonlijke gegevens en de privacy van de betrokken student en familie van essentieel belang zijn, is het evenzeer van belang dat de schoolgemeenschap leert van dergelijke incidenten.

Een waarschuwing van een wiskundeleraar op de betreffende school aan zijn leerlingen, dat er niet gesproken mag worden met de pers, lijkt het tegendeel te bewijzen.

Een kritische beschouwing leert dat het beroep op privacy niet mag worden gebruikt als een schild waarmee het schoolbestuur zich onttrekt aan verantwoordelijkheid of kritiek, vooral niet wanneer de omstandigheden wijzen op problemen zoals pestgedrag die de schoolcultuur en -veiligheid kunnen ondermijnen.

Onvoldoende

Naar nu blijkt, heeft het RKCS eerder onderzoek gedaan naar de situatie op het Radulphus vanwege eerdere incidenten, waarbij de schoolleiding een stevige onvoldoende kreeg. Maar het onderzoek is onder de pet gehouden en de schoolleiding van toen zit er nog steeds. De resultaten van het onderzoek zijn niet gepubliceerd, ook niet intern. Er zijn alleen bijeenkomsten geweest, waar betrokkenen mondelingen werden ingelicht.

Transparantie over de genomen maatregelen en de wijze waarop de school dergelijke situaties aanpakt, is cruciaal voor het vertrouwen van zowel studenten, ouders als leraren.

Dit betekent niet dat de privacy van individuen geschonden moet worden, maar wel dat er open gecommuniceerd moet worden over beleid, preventiestrategieën en ondersteuningssystemen die de school heeft ingevoerd om een veilige en ondersteunende leeromgeving te waarborgen.

Proactief

Het vinden van een evenwicht tussen het respecteren van privacy en het bieden van transparantie over hoe bij te dragen aan het aanpakken en voorkomen van pestgedrag en andere ernstige incidenten vereist een proactieve benadering waarbij scholen niet alleen reageren op incidenten, maar ook een cultuur van openheid en ondersteuning cultiveren die preventief werkt tegen pestgedrag en andere vormen van misbruik.

Het verschuilen achter privacy mag niet leiden tot het onbesproken laten of niet adequaat aanpakken van thema’s die de veiligheid van leerlingen op school ondermijnen.

Deel dit artikel