Nieuws Curaçao

Programma studiesucces in het koninkrijk van start

Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland zijn begonnen met een speciaal programma om het studiesucces van Caribische studenten te vergroten. In januari was dat al besloten tijdens het jaarlijkse Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De uitwerking van de drie prioriteiten die toen zijn geïdentificeerd begint nu. Het gaat om de instelling van een koninkrijksmobiliteitsbeurs, een beurs voor mbo-, hbo- en wo-studenten om de mobiliteit tussen de eilanden onderling en met Nederland te vergroten.

Er komt een Caribbean academic foundation year, een programma om Caribische studenten goed voor te bereiden op een vervolgopleiding. En er zijn afspraken gemaakt om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat veel Caribische studenten in het vervolgonderwijs in Nederland tegen extra barrières aanlopen. Oorzaken zitten zowel in het voorbereidend onderwijs in het Caribische deel van het Koninkrijk als in het vervolgonderwijs in Nederland.

Uitwisseling studenten

Een student uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba of Sint-Eustatius kan nu met een beurs van Erasmus+ naar alle Europese landen, behalve Nederland. De vier landen willen deze situatie recht trekken. 

Wederzijdse tijdelijke uitwisseling leidt onderling tot meer begrip en waardering. Daarom is afgesproken om te komen tot een nieuw mobiliteitsprogramma voor alle studenten in het mbo, hbo en wo binnen het Koninkrijk, naar voorbeeld van Erasmus+. 

De nieuwe koninkrijksbeurs moet de mobiliteit op deze niveaus mogelijk maken, zowel tussen de eilanden onderling als met Nederland. Deze mobiliteit geldt ook voor stages. Het is de bedoeling de beursbedragen vergelijkbaar te maken met het Erasmus-programma, ook rekening houdend met studenten met minder financiële mogelijkheden.

Voorbereiden

Voor veel Caribische studenten blijkt de overstap naar het vervolgonderwijs nu te groot. Om hen beter voor te bereiden op een opleiding op het hbo en de universiteit willen de vier landen bestaande initiatieven voor een pre-academic year bundelen en verder uitwerken in een ‘Caribbean academic orientation year’. 

Dit voorbereidingsprogramma van een jaar behelst zowel academische vaardigheden als het leven als student. De inzet is dat de drie universiteiten in het Caribisch gebied een gezamenlijk programma gaan aanbieden, waar gewenst in samenwerking met Nederlandse hogescholen en universiteiten. 

Op de langere termijn moet het voortgezet onderwijs zelf worden verbeterd als het gaat om die overstap naar het vervolgonderwijs.

Tenslotte zijn de ministers overeengekomen dat onderzoek wordt gedaan naar het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

Het vervolgonderwijs in het Caribisch deel van het koninkrijk sluit nu niet goed aan op die arbeidsmarkt. De komende tijd worden de voorstellen in afstemming tussen alle landen nader uitgewerkt.

Deel dit artikel