Nieuws Curaçao

Rechter: Overheid Curaçao geeft te weinig geld aan Onderwijs

Rechter Kimberley Lasten

  WILLEMSTAD – De rechtbank in Willemstad heeft vandaag bij vonnis geoordeeld dat het Land onrechtmatig handelt tegen de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs VPCO. Er wordt te weinig geld beschikbaar gesteld om kwalitatief onderwijs te kunnen geven,

  Curaçao moet de tarieven en normen aanpassen tot deugdelijke bedragen die een einde maken aan de onrechtmatigheid, aldus het Gerecht in Eerste Aanleg.

  Curaçao moet voorts bij voorschot en met ingang van het volgende schooljaar een bedrag van ruim twee miljoen gulden per schooljaar aan VPCO betalen en elk schooljaar blijven betalen totdat aanpassing van de tarieven en normen hebben plaatsgevonden.

  Eindverantwoordelijk

  De schoolbesturen op Curaçao zijn volgens de Onderwijsinspectie te allen tijde eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op een school.

  Maar VPCO stelt dat zij vanwege constante financiële tekorten aan de vele verplichtingen niet kan voldoen. Een probleem dat ook andere schoolbesturen hebben.

  Bovendien erkent het ministerie van Onderwijs in een memo dat financiële tekorten een rol spelen in het matige niveau van het onderwijs.

  De rechter acht het daarom voldoende aannemelijk dat financiële tekorten een grote rol spelen in het matige niveau van het onderwijs. Uit het rapport van de stichting Overheids Acountantsbureau SOAB blijkt dat veel tarieven en normen sinds 1998 niet meer zijn aangepast.

  De rechter plaatst deze kanttekening tegen de achtergrond van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende inflatiecijfer tussen 1998 en 2020 ongeveer zestig procent bedraagt.

  Onvoldoende

  “Met te weinig vergoeding kan VPCO niet aan haar verplichting voldoen tot het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs”, zegt rechter Kimberley Lasten. “Het standpunt van het Land dat het zijn discretionaire bevoegdheid is te bepalen wat onder deugdelijk onderwijs valt en welke vergoeding daarvoor dient te worden verstrekt, verliest daardoor aan betekenis.”

  De conclusie is volgens Lasten onontkoombaar dat het Land zijn wettelijke plicht tot het verzekeren van deugdelijk onderwijs en zijn daarmee samenhangende plicht tot financiering van dat onderwijs vooralsnog onvoldoende nakomt.

  “Een belangrijke uitspraak voor het Onderwijs”, zegt de voorzitter van het bestuur van de VPCO, Maghalie van der Bunt-George tegen Curaçao.nu.

  “We zullen met het vonnis van vandaag opnieuw het gesprek aangaan met de overheid om de middelen te krijgen om het onderwijs de kwaliteit te geven waar ouders en kinderen op Curaçao recht op hebben.”

  Deel dit artikel