Curaçao

Rechtspraak in eerste aanleg, de cijfers

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft in 2018 in totaal 37.433 zaken in behandeling genomen. Dit is een afname van 14% ten opzichte van 2017. Deze afname wordt volgens het Hof voornamelijk veroorzaakt door een afname van 18% in de instroom van strafzaken. 

Download hier het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 2018

En dat is vooral toe te schijven aan de zeer lichte zaakscategorie overtredingen. Deze nemen op alle vestigingen af behalve op de vestiging BES. Civiele zaken daarentegen nemen op totaalniveau toe met 4% en in de categorie civiele bodemprocedure (inclusief arbeidszaken) zelfs met 15%. Bestuurszaken nemen op totaalniveau af met 8%.

Instroom per zaakszwaarte

De zaakszwaarte van een zaakscategorie is gebaseerd op de gemiddelde werklast voor de behandeling van een zaak van de betreffende categorie. Een zaakscluster is een aantal op basis van de werklast samenhangende zaakscategorieën.

De instroom op de zaaksclusters licht, gemiddeld en zwaar nemen voor het jaar 2018 toe vergeleken met het voorgaande jaar. De zaakscluster zeer licht neemt met een kwart af.

Zeer licht

De instroom aan overtredingen is hoog maar de werklast om deze zaakscategorie te behandelen is zeer licht. De overtredingen nemen met 25% af in 2018 afgezet tegen de instroom van 2017. De afname is vooral te zien op de vestigingen Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

In 2017 was de instroom van de overtredingen flink toegenomen op de vestiging Curaçao als gevolg van een inhaalslag na de reorganisatie in de justitiële keten op Curaçao.

Licht

Sale juli 2024Sale juli 2024

De totale instroom van de zaakscluster licht is in 2018 met 2% toegenomen ten opzichte van 2017. Lichte zaken zijn vooral rechtshulpverzoekenbeslagzaken, en bulkzaken straf. De toename is vooral toe te schrijven aan de zaakscategorie bulkzaken straf (+101%).

De instroom van bulkzaken straf neemt vooral op de vestigingen Aruba en BES toe door de aangebrachte zaken als gevolg van de Landsverordening Toelating en Uitzetting. Deze zaken zijn in 2018 extra toegenomen door de politieke en financiële situatie in Venezuela.

Gemiddeld

De totale instroom van de zaakscluster gemiddeld is in 2018 nagenoeg gelijk aan het jaar 2017. Deze categorie omvat onder andere het kort geding, tucht &; toezichtzaken, personen-& familiezaken, onder curatele/bewind, ambtenarenzaken, belastingzaken, reguliere misdrijfzaken en huiszoekingen.

De zaakscategorieën kort geding en ambtenarenzaken nemen respectievelijk met 23% en 16% toe.

De toename in de instroom kort geding is terug te zien op alle vestigingen. De ambtenarenzaken nemen vooral op de vestiging Aruba toe.

Zwaar

De instroom van de zaakscluster zwaar is in 2018 met 13% afgenomen vergeleken met 2017.  Hieronder vallen onder meer civiele bodemprocedures (inclusief arbeidszaken), faillissement en surseance van betalingOnder Toezicht Stelling minderjarigen (OTS) en gerechtelijke vooronderzoeken.

De toename is voornamelijk te danken aan de zaakscategorieën civiele bodemprocedures (inclusief arbeidszaken) en OTS minderjarigen respectievelijk 15% en 24%.

De toename van de civiele bodemprocedures (inclusief arbeidszaken) is vooral te zien op de vestigingen Curaçao en Sint Maarten en is deels toe te schijven aan de toename van de arbeidszaken.

Die zijn toegenomen op de vestiging Sint Maarten als gevolg van orkaan Irma. De toename op de vestiging Curaçao is het direct gevolg van de toegenomen ontslagen in 2018.

De instroom op de vestiging Aruba neemt af vergeleken met 2016. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van civiele bodemprocedures die bij verstek worden afgedaan. Deze zaken worden namelijk geregistreerd als verstekzaken in de zaakscluster licht.

Uitstroom in eerste aanleg

De grootste toename (19%) in de uitstroom van zaken is te zien in het rechtsgebied bestuursrecht (belastingzaken) op alle vestigingen uitgezonderd BES. Dit is een direct gevolg van de toename in het aantal zittingen per jaar op de vestigingen.

Bij het rechtsgebied civielrecht bedraagt de uitstroom 26% meer dan in 2017. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de inzet van extra capaciteit ter afhandeling van de zaakcategorieën civiele bodemprocedures, personen- en familiezaken op de vestiging Curaçao.

Deel dit artikel