Politiek

Rekenkamer heeft geen boodschap aan Silvania

WILLEMSTAD – De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) heeft bevestigd dat er geen reden is om het rapport over de jaarrekening 2022 aan te passen of in te trekken. Dit besluit komt na een verzoek van minister van Financiën Javier Silvania (MFK), die had gevraagd om wijzigingen aan te brengen in het rapport.

In een brief aan Silvania verklaart de ARC dat aanvullende informatie die door de minister is verstrekt, niet bijdraagt aan het doel van het rapport. De Rekenkamer benadrukt haar onafhankelijkheid en objectiviteit in het uitvoeren van haar onderzoek en het rapporteren daarvan. Volgens de ARC is het gebruikelijk dat reacties op het rapport onderbouwd worden met bewijsmateriaal, zodat deze betrouwbaar zijn en meegenomen kunnen worden in de evaluatie.

Proces

De ARC wijst erop dat reacties die zij ontvangt, worden verwerkt in het conceptrapport en dat relevante opmerkingen worden vermeld. De minister had aangegeven dat het rapport zonder zijn formele reactie was uitgebracht. Maar de ARC stelt dat het niet gebruikelijk is om commentaren op ontvangen reacties met de minister af te stemmen, gezien de onafhankelijke positie van de Rekenkamer.

In een eerdere brief had de ARC de minister al op de hoogte gebracht van de wettelijke termijn, waarin het rapport uiterlijk op 7 mei moest worden ingeleverd. Ondanks het verlenen van uitstel aan Silvania tot 3 mei, was er volgens de ARC weinig tijd over om de reactie van de minister te verwerken.

De Rekenkamer benadrukt dat haar rapport gebaseerd is op objectieve en onpartijdige analyses. Silvania’s brief van 13 mei bevatte volgens de ARC geen deel dat aanleiding gaf om de oorspronkelijke reactie te herzien. Volledigheidshalve merkt de ARC op dat de gerapporteerde fouten en onzekerheden grotendeels ook door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) zijn geconstateerd in hun controleverslag.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De ARC geeft aan dat de wettelijke termijn van zes weken een hoge druk legt op zowel de Rekenkamer als de SOAB om het onderzoek uit te voeren en over de uitkomsten te rapporteren. Het niet tijdig aanleveren van de benodigde controle-informatie door ministeries vertraagt dit proces en maakt het moeilijk om de jaarrekening goed te keuren.

Deel dit artikel