Nieuws Curaçao

Rekenkamer keurt jaarrekening Curaçao opnieuw af, herhaling van zetten

Rekenkamer keurt jaarrekening Curaçao opnieuw af, herhaling van zetten

De Algemene Rekenkamer heeft de jaarrekening 2019 afgekeurd. De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten in 2019 zijn niet tot stand gekomen in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Ook geeft de jaarrekening geen getrouw beeld van de financiële positie van Curaçao per 31 december 2019 en het resultaat over 2019.

De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten komen niet overeen met de vastgestelde landsbegroting. De overschrijding bedraagt in totaal en afgerond 178 miljoen gulden. In 2018 was dat ook al het geval en ging het zelfs om meer geld: 278 miljoen gulden.

Ministeries
Opnieuw draagt het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur het meest bij aan de overschrijding (73 procent). In totaal gaat het om 97,3 miljoen gulden (2018: 99 miljoen). De begrotingsoverschrijding van de inkomsten wordt voor 64 procent veroorzaakt doordat 51,9 miljoen gulden begrote inkomsten voor Financiën niet zijn gerealiseerd. Dat was in 2018, 110 miljoen gulden (89 procent)

Wettelijke regelingen
De Rekenkamer meldt voorts dat de verplichtingen en de uitgaven ook niet tot stand zijn gekomen volgens relevante wettelijke regelingen. In totaal blijkt een bedrag van 357,6 miljoen gulden (2018: 354 miljoen) onrechtmatig besteed. Een groot deel daarvan, 256,8 miljoen gulden (2018: 262 miljoen) is uitgegeven aan subsidies. Verstrekt zonder de vereiste subsidiebeschikkingen en overdrachten van totaal 39,2 miljoen (2018: 59 miljoen) die betaald zijn zonder de onderliggende overeenkomsten.

De uitgaven en de ontvangsten waarvan het onzeker is of deze volgens de relevante wettelijke regelingen zijn ontstaan bedraagt totaal meer dan drie miljard gulden, bijna net zoveel als in 2018. Volgens de Rekenkamer komt dit vooral omdat bijna 1,4 miljard gulden aan belastinginkomsten door interne beheersing niet voldoende is, net als in 2018.

Geen getrouw beeld
De jaarrekening geeft ook geen getrouw beeld van de financiële positie van Curaçao per 31 december 2019 en het resultaat over 2019. De jaarrekening is niet opgesteld volgens alle betreffende bepalingen van de Landsverordening Comptabiliteit 2010. Zo worden de begrotingswijzigingen niet in de jaarrekening toegelicht, net als in 2018.
Die bevat 26,1 miljoen gulden (2018: 34 miljoen) aan getrouwheidsfouten en bijna 5,5 miljard gulden (2018: 3 miljard) aan getrouwheidsonzekerheden. De fouten hebben voornamelijk betrekking op onterechte afboekingen van een vordering op FKP van 24,5 miljoen en een kleine lening. De getrouwheidsonzekerheden van bijna 5,5 miljard worden ook grotendeels veroorzaakt door de onzekerheid rondom de belastinginkomsten van 1,4 miljard gulden.

De Algemene Rekenkamer zegt dat de jaarrekening geen getrouwe weergave geeft van het gevoerde financieel beheer, net als in 2018. Er zitten fouten in ter grootte van voor een totaalbedrag van 561,8 miljoen gulden (2018: 665 miljoen) en ruim 8,6 miljard aan onzekerheden (2018: zes miljard). Omwille van een getrouw beeld mag de jaarrekening niet meer dan NAf 17 miljoen aan fouten en of onzekerheden bevatten.

Financieel beheer
Bovenstaande problemen en tekortkomingen zijn volgens de Rekenkamer het gevolg van het feit dat het financieel beheer niet ordelijk en niet controleerbaar is, net als in 2018.

De ministeries voldoen nog niet aan de minimale eisen van ordelijkheid en controleerbaarheid die zijn voorgeschreven in de Landsverordening Financieel Beheer. Zo is er geen vereiste functiescheiding getroffen, is er geen goede interne beheersing van de inkomsten en het voldoende invullen van de interne controlefuncties bij de ministeries. Ook het verrichten van de vereiste interne controles zoals de controle op de gegevens verwerkt in de administraties is niet op orde.

Het opstellen van landsbesluiten en ministeriële regelingen ter nadere uitwerking van onder meer procedures voor de instelling van invordering, incasso, kwijting en teruggave van ontvangsten anders dan belastingen is onder de maat, alsmede het opnemen van een verslag ‘Beheer van de onroerende zaken’ als afzonderlijke nota bij de jaarrekening, net als in 2018, aldus de Rekenkamer.

Staten
In 2018 heeft Curaçao aangegeven dat zij haar financieel beheer op orde zal brengen en houden. Als (ultieme) toetssteen hiervan zal haar jaarrekening over het dienstjaar 2021 tijdig worden vastgesteld en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Dat is nog anderhalf jaar en ogenschijnlijk is er weinig veranderd in de eerste anderhalf jaar.

Om dit te bewerkstelligen heeft de overheid een stappenplan opgesteld. Tijdens het onderzoek van de Rekenkamer is geconstateerd dat de realisatie van de oplossingen hierin achterlopen op de planning, net als vorig jaar.
Volgens de Rekenkamer is de Staten nu aan zet. Die moet de regering verzoeken om de nodige informatie over de begrotingsoverschrijdingen van 178 miljoen gulden vooralsnog aan haar te verschaffen zodat zij deze overschrijdingen kan beoordelen voordat zij overgaat tot de vaststelling van de jaarrekening 2019 inclusief de begrotingswijzigingen.
De Staten dient er ook op toe te zien dat de minister van Financiën en de Raad van Ministers de aanbevelingen van de Rekenkamer zo spoedig mogelijk opvolgt en daarmee rekening houdt met de doelstelling van een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2021.


Deel dit artikel