Nieuws Curaçao

SER: Regering Curaçao heeft geen duidelijke visie of beleidskader in de nieuwe gokwet

WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft aanbevelingen gedaan aan de beleidsmakers van Curaçao met betrekking tot de online kansspelindustrie. Uit het advies blijkt dat er nog geen duidelijke visie of beleidskader is gepresenteerd wat betreft deze sector. Het is belangrijk dat er inzichtelijk wordt gemaakt hoe de voorgestelde keuzes in het beleid passen bij de doelstellingen van de regering, zegt de SER.

Daarnaast merkt de SER op dat er geen informatie beschikbaar is over een duurzaam publiek-privaat partnerschap om een effectieve en breed gedragen strategie voor de online kansspelsector te ontwikkelen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het is volgens de SER essentieel dat er op de middellange en lange termijn concrete garanties worden geboden voor het versterken en uitbreiden van deze sector, zodat het een belangrijke pijler kan worden van de Curaçaose economie.

De SER heeft ook twijfels over de keuze om de gehele kansspelsector in één keer te hervormen in plaats van gefaseerd. Vanuit efficiëntieoverwegingen staat de SER sceptisch tegenover deze aanpak.

Daarnaast wijst de SER erop dat de ontwerpkaderwetgeving (LOK 2023) nog geen specifieke normen bevat voor het toezicht op elk kansspelgebied. De concrete invulling hiervan zal worden vastgelegd in uitvoeringsregelingen. Het is van groot belang dat deze regelingen opgesteld worden en inzicht geven in hoe de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving daadwerkelijk zullen plaatsvinden.

Met het oog op rechtszekerheid en vertrouwen is het volgens de SER verstandig om al in dit stadium duidelijkheid te scheppen over de details van de vergunningverlening en het toezicht per kansspelgebied.

Tot slot heeft de SER de memorie van toelichting (MvT) beoordeeld en concludeert dat deze meer een samenvatting is van de ontwerplandsverordening dan een gedetailleerde en gemotiveerde uitleg van de voorgestelde wettelijke bepalingen. De SER mist concrete voorbeelden en een consistentie motivering van de gemaakte keuzes.

Deel dit artikel