Nieuws Curaçao

Silvania: Staten moeten opschieten met normering topinkomens, anders geen indexering pensioenen

WILLEMSTAD – Minister van Financiën Javier Silvania vindt dat het parlement op moet schieten met de behandeling en aanname van de Landsverordening normering topinkomens. 

Doen ze dat niet dan heeft dat gevolgen voor gepensioneerde landsdienaren en ambtenaren en hun volle pensioen of salaris voorlopig niet geïndexeerd. 

De indexering van de pensioenaanspraken en de pensioenen van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao APC zijn geregeld in artikel 30 van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren. Volgens dit artikel is de indexering van het pensioen van de APC gekoppeld aan de indexering van de salarissen van ambtenaren en aan de vermogenspositie van de APC.

In het bovengenoemde artikel wordt geregeld dat, indien en voor zover de bezoldigingen van de overheidsdienaren door aanpassing van die bezoldigingen aan de gestegen kosten van levensonderhoud een wijziging ondergaan, ook (tijdelijke) pensioenen dienovereenkomstig worden verhoogd. Deze verhoging vindt plaats met ingang van 1 januari van het kalenderjaar waarop de aanpassing betrekking heeft.

De indexering van het pensioen van het APC gekoppeld aan de indexering van de salarissen van ambtenaren. Conform de gemaakte afspraken in de Rijksministerraad is, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Landsverordening normering topinkomens, sinds 2020 met 12,5% ingekort op de bezoldiging van medewerkers in de (semi)publieke sector. Om de inkorting van 12.5% te bewerkstelligen is onder andere de indexering van de salarissen van medewerkers in de (semi)publieke sector bevroren.

In de Rijksministerraad van 24 juni 2022 is besloten dat het Curaçao toegestaan is de hierboven genoemde inkorting van 12,5% onder voorwaarden af te bouwen. Een van de voorwaarden is dat afbouw pas plaats kan vinden nadat op Curaçao de Landsverordening normering topinkomens conform RMR-besluiten is vastgesteld en deze de kortst mogelijke termijn in werking zal treden. 

Omdat de bevriezing van de indexering deel uitmaakt van de inkorting van 12,5%, dient de Landsverordening normering topinkomens in werking te treden opdat de salarissen van de medewerkers in de (semi)publieke sector weer geïndexeerd kunnen worden. Pas hierna kunnen, conform artikel 30 van de pensioenlandsverordening overheidsdienaren, de pensioenen van de APC weer geïndexeerd worden.

Het wachten is dus op de Staten, aldus Silvania.

Overigens is een en ander ook afhankelijk van het vermogen van het APC of een verhoging mogelijk is. Het bestuur van het APC kan ervoor kiezen de verhoging geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Het uitgangspunt is dat de dekkingsgraad, na de indexering, niet lager dan 105% bedraagt voor de gedeeltelijke indexatie, en niet minder dan 115% voor de volledige indexatie. Bij een dekkingsgraad van meer dan 105% tot aan 115% kan een gedeeltelijke indexatie worden overwogen. Bij een dekkingsgraad hoger dan 115% kan een indexatie van 100% worden overwogen.

Deel dit artikel