Nieuws Curaçao

Statenvoorzitter: Staten kunnen wetgeving normering topinkomens voor eind dit jaar afronden

WILLEMSTAD – Statenvoorzitter Charetti America-Francisca gaat ervan uit dat het parlement pas eind november of begin december het wetgevingstraject voor de normering topinkomens afrondt.

Dit stelt zij in een antwoord op vragen van de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio Martina. Die wil de wet op 1 januari 2023 in werking hebben.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Invoering van de wet is nodig om de inkorting van 12,5 procent af te bouwen. De Rijksministerraad heeft daar zijn goedkeuring aan gegeven.

Martina wil met de vakbonden overleggen over de afbouw van de inkorting. Hij verwacht ook vragen van de vakbonden daarover en wil weten of de Staten het halen om eind november het wetsvoorstel te behandelen. Het antwoord is dus ‘ja’.

Wetsontwerp

Morgen staat het wetsontwerp op de agenda van de Centrale Commissie van de Staten voor behandeling. Volgens artikel 41 van het Reglement van Orde van de Staten, kan de Centrale Commissie in dit geval een eindverslag of een verslag uitbrengen. 

lndien de Centrale Commissie besluit tot het uitbrengen van een verslag dient de regering eerst hierop schriftelijk te reageren met een nota alvorens kan worden overgegaan tot behandeling van het ontwerp in een Openbare Vergadering waarin de Staten kunnen besluiten tot vaststellen daarvan. 

America-Francisca zegt dat niet bij voorbaat kan worden ingeschat hoeveel vragen en opmerkingen de Statenleden zullen stellen die in het verslag moeten worden verwerkt, maar een tijdspan van twee weken is voor het opstellen van een dergelijk verslag als redelijk te beschouwen. 

“Zoals gezegd ligt het vervolgens – na verzending van het verslag – aan de regering om daarop te reageren. Hoe sneller het antwoord van de regering wordt ontvangen, hoe sneller de Staten over kunnen gaan tot de openbare behandeling van het ontwerp”, aldus de Statenvoorzitter.

Eindverslag

Maar de Centrale Commissie kan ook besluiten tot het uitbrengen van een eindverslag, waarin uitdrukkelijk te kennen wordt gegeven dat het voorstel gereed is te achten voor openbare beraadslaging. In dat geval kan gelijk daarna worden overgegaan tot oproeping van de Openbare Vergadering van de Staten waarin over de vaststelling van het ontwerp wordt besloten.

In het licht van bovenstaande lijkt het America-Francisca niet onrealistisch om uit te gaan van eind november of begin december als mogelijke termijn.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Inwerkingtreding vindt overigens pas plaats na publicatie door de regering.  

Deel dit artikel