Nieuws Curaçao

Sublicentiehouders moeten binnen drie maanden na invoering gokwet zelf een vergunning aanvragen

WILLEMSTAD – Sub-licentiehouders mogen na de invoering van de nieuwe gokwet nog achttien maanden meeliften op de huidige vergunning van hun masterlicentiehouder. Wel moeten zij binnen drie maanden na inwerkingtreding van de Landverordening Kansspelen 2023 (LOK) een aanvraag indienen voor een eigen vergunning.

Volgens de SER is met dit voorstel in de wet niet duidelijk welke bepalingen geldig zijn nadat bestaande sub-licentiehouders een vergunningsaanvraag hebben ingediend maar de aanvraag nog niet is gehonoreerd.

De SER komt met eenparigheid van stemmen tot de conclusie dat het wenselijk noch verantwoord is, gelet op de in hun advies naar voren gebrachte bezwaren en kanttekeningen, om het wetgevingsproces zonder meer voort te zetten, zonder acht te slaan op dan wel rekening te houden met deze bezwaren en kanttekeningen van de SER.

Zeker nu de minister van Financiën, Javier Silvania de ambitie heeft om de Curaçaose online
kansspelindustrie te laten uitgroeien tot de Next Big Thing, waaruit reële economische, fiscale, sociale en maatschappelijke voordelen kunnen worden behaald in de zin van onder andere meer inkomsten voor het land en meer hoogproductieve banen voor de lokale bevolking.

Bezwaren

Zo vindt de Raad dat de minister het proces veel te haastig inzet. Een dergelijke gang van zaken is met het oog op waarborging van de kwaliteit van het wetgevingsproces, niet verantwoord, aldus de SER.

De LOK 2023 betreft puur ontwerpkaderwetgeving waarbij de materiële normen voor de inrichting van het toezicht per kansspelgebied niet in het wetsvoorstel zelf zijn gestopt maar geregeld zullen worden bij uitvoeringsregelingen per kansspelgebied.

De SER acht het van belang aandacht te vragen voor het feit dat deze uitvoeringsregelingen, voor zover de SER weet, nog niet in concept zijn opgesteld en evenmin zijn aangeleverd waardoor er onvoldoende zicht is op hoe de vergunningsverlening en het toezicht en handhaving er feitelijk, in de praktijk, eruit zullen zien.

Heel veel relevante zaken zijn nog niet bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, geregeld en het voornemen daartoe is nog niet kenbaar gemaakt. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is heel veel onduidelijkheid en onzekerheid bij de sector.

Bankieren

In 2006 werd de online kansspelsector op Curaçao ‘gederisked’ door de financiële sector, met name correspondentbanken. Dit betekent dat lokale online gamingbedrijven geen toegang hebben tot lokale bankdiensten. Als gevolg hiervan is Curaçao niet aantrekkelijk voor grote online kansspeloperators.

De SER vindt ook dat de substance vereisten, zoals het aantal personene werkzaam op Curaçao en een feitelijk kantoor op het eiland, het succes van de wetgeving in het behalen van haar doelstellingen mogelijkerwijs in de weg zouden kunnen staan.

Zeker op de korte termijn, omdat er niet voldoende gekwalificeerd en opgeleid personeel op Curaçao is om direct bij aanvang van het nieuwe toezichtregime, aan de substance vereiste te kunnen voldoen.

De inwerkingtreding van de LOK 2023 zal een enorme werkdruk opleveren voor de nieuwe toezichthouder CGA (Gaming Control Autoriteit) omdat bestaande bedrijven op Curaçao al binnen drie maanden na inwerkingtreding van de wet een vergunning moeten aanvragen.

Bezetting personeel en bestuur

Het huidige personeel van de CGB (Gamin Control Board) dat over moet gaan in de CGA heeft nu al met personeelstekorten te kampen.

En ook de opzet van de Raad van Commissarissen bij de toezichthouder is volgens de SER te krap.

Er dient rekening te worden gehouden met de aard en de omvang van de vennootschap en haar onderneming alsook de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen, met name de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico’s op middellange en lange termijn.

Bovendien tast het feit dat alle financiële middelen van de CGA uit de landsbegroting komen de onafhankelijkheid aan van de toezichthouder. Van een gezonde financiële startpositie van de CGA lijkt volgens de SER in het geheel geen sprake te zijn, gezien de bepaling inzake de middelen van het GCB, die na inwerkingtreding van de LOK 2023 in ’s Landskas dienen te worden gestort. Deze bepaling kan met zich meebrengen dat de CGA (tijdelijk) geheel lam gelegd wordt.

De SER plaatst ook vraagtekens bij de mate waarin in de uitwerking van de doelstellingen ter waarborging van een gezond kansspelaanbod, te weten voorkoming en bestrijding van gok- en kansspelverslaving, bescherming van kwetsbare personen en bescherming van de reputatie van Curaçao als kansspeljurisdictie, voldoende aandacht is besteed.

Deel dit artikel