Nieuws Curaçao

SVB mag zorgcontracten met medische beroepsbeoefenaars niet beëindigen vanwege bereiken 65 jaar

WILLEMSTAD – De SVB mag het zorgcontract met een verloskundige niet eenzijdig verbreken wanneer die 65 jaar wordt. Dat stelt het Gerecht in Willemstad, die wijst op ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie en het ontbreken van bevoegdheid om het contract te beëindigen op basis van leeftijd.

De Landsverordening basisverzekering ziektekosten is in 2013 ingevoerd, onder meer in het kader van een hervormingstraject in de gezondheidszorg vanwege de financiële situatie van het Land Curaçao. 

Om tot kostenbesparing in de zorg te komen zijn in 2019 nadere criteria opgesteld, waaronder een leeftijdsbeperking bij het bereiken van de pensioensleeftijd.

Maar de SVB heeft met de verloskundige en andere medische professionals geen zorgcontract afgesloten. Een beëindiging daarvan onder de regels uit 2013 en 2019 is daarom niet aan de orde.

De rechtsverhouding wordt bepaald door de Regeling Medewerking aan de Sociale Verzekeringen 1960 en die geeft geen bevoegdheid aan de SVB om de juridische relatie met de verloskundige te beëindigen om de reden dat zij 65 jaar is geworden.

Leeftijdsdiscriminatie

Er is sprake van verboden leeftijdsdiscriminatie als toepassing daarvan zou de SVB gelijke gevallen ongelijk behandelen zonder dat daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. 

De toepassing van een verplichte pensioenleeftijd is een vorm van leeftijdsdiscriminatie, aldus het Gerecht. Weliswaar is de verloskundige geen werkneemster van de SVB die verplicht met pensioen moet, maar zij is wel voor het merendeel van haar inkomsten in haar praktijk afhankelijk van SVB-verzekerden. Feitelijk zal zij haar praktijk na het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet meer rendabel kunnen uitoefenen, concludeerd het Gerecht.

Volgens de rechter blijkt uit de Nota van Toelichting bij de regeling van 2019 t onvoldoende dat de leeftijdsgrens een passend en noodzakelijk middel is om tot kostenbesparing in de zorg te komen.

Dit geldt niet alleen in het geval van eiseres met haar beroep van verloskundige, maar ook voor alle andere medische beroepsbeoefenaren in de zin van de regeling uit 2019.

Huisartsen

Eerder al kreeg SVB de kous op de kop toen het huisartsen wilde verplichten om op hun 65e met pensioen te gaan. Ook toen concludeerde de rechter dat er sprake was van leeftijdsdiscriminatie. 

Pijnlijk voor de overheid, omdat ook daar het Gerecht vaststelde dat leeftijdsdiscriminatie niet leidt tot een doelmatiger zorg.

Deel dit artikel