Nieuws Curaçao

Toespraak Gouverneur op Koningsdag 2020

Beste mede-burgers van Curaçao, goede avond.

Vandaag is het Koningsdag! Maar niet zoals we die gewend zijn te vieren op Curaçao. Deze keer geen gezellige vrijmarkten, geen vrolijke straatfeesten in onze  wijken en geen uitbundige optredens van onze artiesten. We moesten allemaal thuisblijven; en sterker, afstand houden van elkaar. Zo vieren wij op Curaçao normaal gesproken geen feest. Maar de omstandigheden waarin wij met ons allen door het Corana-virus wereldwijd zijn beland, laat ons geen keuze.

Het verdriet en de ontreddering die het virus in de wereld heeft gebracht is onvoorstelbaar. We kennen allemaal de beelden uit andere landen van hulpverleners die er alles aan doen om de beste zorg te bieden die onder deze omstandigheden mogelijk is, maar bij wie desondanks het water vaak over de schoenen loopt. Wij leven mee met al degenen door het virus zijn getroffen, over de gehele wereld en ook  op Curacao. Hetzij getroffen in fysieke zin, hetzij in getroffen in hun dagelijks bestaan.

De ingrijpende maatregelen zoals door het kabinet hier op Cuacao met grote voortvarendheid zijn genomen, waren en zijn nodig. Daarmee worden verdere besmettingen met het virus zo veel mogelijk voorkomen. Gelukkig heeft deze strategie op Curacao in de afgelopen periode succes gehad. Vooral ook doordat u allen in overgrote meerderheid getrouw opvolging heeft gegeven aan de voorschriften en adviezen in het kader van “Keda Kas”; onze nieuwe leefregels.

Maar we betalen er met ons allen een hoge prijs voor. Dat is onvermijdelijk. De economie ligt stil; het sociale leven is beperkt en de culturele sector is verarmd. Ook is het niet mogelijk om ons geloof in samenkomsten te beleven; terwijl we

dat juist in tijden als deze zo hard nodig hebben. Ondanks dat is het belangrijk dat we hoop en vertrouwen houden in de toekomst.

Want hoewel er lichtpunten zijn bij de bestrijding van het virus en de beheersing van het aantal ziektegevallen, weten we tegelijkertijd dat we er nog lang niet van verlost zijn. We moeten er ernstig rekening mee houden dat het virus nog geruime tijd op de wereld zal rondwaren; en nog geruime tijd effect zal hebben op ons dagelijks leven. Onze manier van samenzijn, samenwerken en samen spelen, zal nog lange tijd onderworpen zijn aan beperkingen. Daar moeten we voorlopig mee leven. En dus moeten we een manier vinden om daarmee om te gaan. De meesten van ons is dat in de afgelopen periode goed gelukt. Maar het zal nog veel van ons vragen om dat ook in de komende periode vol te houden.

Ik ben onder de indruk van de initiatieven die er inmiddels zijn ontstaan om hulp te bieden aan onze medeburgers op Curacao die hulp het meeste nodig hebben.  Van voedselbank tot Rode Kruis, en van individuele particulieren tot ondernemers. Velen zetten zich in om met elkaar door deze moeilijke periode te komen. Dat is hartverwarmend.

Ook de overheid doet wat het kan binnen de beperkte financiële mogelijkheden van ons land. Door financiële steun aan burgers en bedrijven; en door maatschappelijke steun en adviezen om deze moeilijke periode door te komen. In de sociaal-economische omstandigheden waarin ons land nu verkeert, kan en zal dat helaas niet genoeg zijn om ons leven op dezelfde voet voort te zetten. We zullen moeten roeien met de riemen die wij hebben. En dit terwijl velen het al moeilijk hadden in de sociaal-economische omstandigheden van ons land. Daarom is het nu extra belangrijk dat we solidair zijn met elkaar. Er zullen aan ons allen offers gevraagd worden om het voor iedereen mogelijk te maken om op een waardige wijze door deze crisis te komen. Dat is onontkoombaar. We zullen allemaal moeten bijdragen aan het versterken van onze zorg, het herstel van onze economie en het in standhouden van maatschappelijke voorzieningen; kortom het leefbaar houden van onze samenleving. Het is niet anders. We zullen ons moeten voorbereiden op een nieuw begin.

Gelukkig staan we er in Curacao niet alleen voor; en krijgen we steun vanuit het Koninkrijk. Ook in deze crisis staan de landen van het Koninkrijk elkaar bij door samen te werken. Dat gebeurt in het kader van de vierlanden-overleggen. En

hoewel we als autonoom land primair zelf de lasten van de crisis zullen moeten dragen, zoals vele andere landen op de wereld in deze moeilijke tijden, kunnen we er op rekenen dat we ook worden bijgestaan met diverse vormen van hulp vanuit het Nederland. Ondanks dat Nederland zelf ook zwaar wordt getroffen, wordt aan ons land hulp geboden op medisch gebied, door het aanbod van medische faciliteiten en middelen, en de inzet van medische personeel en ook door andere vormen van ondersteuning, zoals door de inzet van Defensie. Ook maakt Nederland het mogelijk, door het bieden van liquiditeitssteun, dat de regering van Curacao zelfstandig hulpmaatregelen voor burgers en bedrijven in het leven kan roepen. Maar het kan niet anders dan dat gepaard moet gaan met aanpassingen in onze eigen bestedingen, zowel als land en als gezinnen en individuen. We zullen de tering naar de nering moeten zetten.We zullen de lasten met elkaar moeten dragen. Deze crisis vraagt offers van ons allemaal.

Bij de bestrijding van de crisis zal niet alles in een keer goed gaan. We moeten er rekening mee houden dat verdere aanpassingen nodig zijn in de hulpprogramma’s hier op Curacao. En het vraagt geduld en doorzettingsvermogen om daar op een goede wijze vorm aan te geven, zodat de hulp op de juiste plaatsen terecht komt; bij de mensen die de hulp het meeste nodig hebben. Van belang is dat die aanpassingen evenwichtig zijn, zodat deze in gezamenlijkheid gedragen en begrepen kunnen worden. We zullen allemaal naar vermogen moeten bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de grote  uitdagingen in onze samenleving. Uiteindelijk hebben we er allemaal belang bij dat we gezamenlijk goed door deze crisis komen. Solidariteit is daarbij het sleutelwoord.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Hopelijk kunnen we in de komende periode ons dagelijks leven weer geleidelijk aan oppakken. Dat zal voorzichtig moeten gebeuren, omdat we willen voorkomen dat er alsnog op grote schaal een uitbraak van het virus plaatsvindt op Curacao. Maar ook als de medische crisis voorbij is zullen we nog voor grote uitdagingen staan. Niemand weet precies hoelang het virus nog zal rondwaren op de wereld en hoe groot de schade uiteindelijk zal zijn aan onze economie en aan onze maatschappelijke voorzieningen. Het zal een grote krachtinspanning vragen om het land gezamenlijk weer op te bouwen. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Daarvoor zijn we een samenleving.

Ondanks de consternatie van dezer dagen mogen we niet vergeten dat bij gelegenheid van Koningsdag, burgers die zich voor onze samenleving hebben ingezet, worden geëerd. Ook dit jaar weer is aan een groot aantal landgenoten een Koninklijke onderscheiding toegekend. Dit jaar 22 in getal. Laat hen dezer dagen een bron van inspiratie zijn bij onze inzet om gezamenlijk door de Coronacrisis heen te komen.

(…)

Onlangs heb ik onze Koning, Willem-Alexander, in een video-gesprek, namens Curacao kunnen feliciteren met zijn toen aanstaande verjaardag.  Ik heb de Koning helaas moeten vertellen dat wij door de Corona-crisis dit jaar zijn verjaardag niet zullen kunnen vieren, zoals we gewend zijn op Curacao. De Koning heeft mij bij die gelegenheid laten weten dat hij intens meeleeft met alle slachtoffers van de Corona-crisis. De Koning wenst de regering van Curacao veel wijsheid toe in deze moeilijke periode. Namens de Koning mag ik aan alle burgers van Curacao zijn hartelijke groeten overbrengen, mede namens Koningin Maxima. Hun gedachten zijn bij ons allen.

Met ons geloof, als natie onder God, laat ons vertrouwen dat we snel kunnen vieren dat we bevrijd zijn van de crisis en dat we snel ons leven weer kunnen oppakken.

Goede avond.

Deel dit artikel