Nieuws Curaçao

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao keert zich tegen heffing belastingdienst op uitstaande belastingschulden

WILLEMSTAD – De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao keert zich tegen het voornemen van de regering om vanaf 1 juli 2023 een rente van 6,75 procent te heffen op uitstaande belastingschulden, waarvoor geen betalingsregeling is aangevraagd.

VBC behartigt de belangen van de private sector en spreekt haar ernstige bezorgdheid uit over dit voornemen. Volgens de VBC zal deze maatregel een negatieve impact hebben op de toch al worstelende economie van Curaçao, die nog herstellende is van de gevolgen van de Covid-19 pandemie en waarvan wordt verwacht dat deze pas in 2025 het pre-covid niveau van 2019 zal bereiken.

De VBC benadrukt dat, afgezien van de toeristische sector, vele sectoren, zoals de raffinaderij, scheepswerfsector, en de internationale financiële sector, te maken hebben met grote uitdagingen. 

Liquiditeit

Ook is er sprake van een dalende en vergrijzende bevolking. In dit licht stelt de VBC de vraag of het onttrekken van liquiditeit aan de economie – om deze op consumptieve wijze te besteden – de juiste manier is om investeringen te stimuleren.

De organisatie suggereert dat een beleid gericht op het vergroten van de liquiditeit misschien een betere optie zou zijn geweest, aangezien dit consumenten en bedrijven meer middelen zou geven om te besteden en te investeren, wat uiteindelijk ten goede zou komen aan de economische groei en meer inkomsten zou genereren voor de overheid.

Belastingdruk

Daarnaast heeft de VBC kritiek op de hoge belastingdruk op Curaçao, die volgens haar de hoogste is in het Koninkrijk der Nederlanden en in vergelijking met omliggende eilanden in het Caribisch gebied en grotere landen zoals de de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en andere. De organisatie benadrukt dat de toevoeging van een rente van 6,75 procent de situatie alleen maar erger zal maken.

De VBC drukt ook haar zorgen uit over de werking van de belastingdienst, waarbij ze stelt dat er duizenden bezwaarschriften nog in behandeling zijn. De organisatie vreest dat de rente in sommige gevallen ten onrechte zal worden geheven, wat zal leiden tot onnodige administratieve rompslomp voor belastingplichtigen.

Intrekken of opschorten

Als reactie op deze zorgen roept de VBC de minister van Financiën op om rekening te houden met deze kwesties en meer begrip te tonen. Ze benadrukt het belang van een overheid die een stimulerende en faciliterende rol speelt in het bevorderen van economische groei en herstel. Ze roept de regering op om het besluit om een rente van 6,75 procent te heffen in te trekken of op te schorten.

Tenslotte stelt de VBC voor om de kwestie in het Tripartite Platform te brengen en roept ze op tot overleg tussen de regering en de private sector om gezamenlijk te zoeken naar passende oplossingen. De VBC is ervan overtuigd dat een constructieve dialoog en samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven de weg zal banen naar gezonde, duurzame economische groei en een veerkrachtige samenleving.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel