Nieuws Curaçao

Advies aan Hoge Raad: laat veroordeling Jamaloodin staan

WILLEMSTAD – De veroordeling van ex-minister van financiën George Jamaloodin blijft staan. Dat is althans het advies van advocaat-generaal Paridaens. Doorgaans volgt de Hoge Raad zo’n advies.

In maart vorig jaar werd de ex-minister in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar celstraf met aftrek van voorarrest. Bewezen werd geacht dat hij opdracht had gegeven voor de moord op Helmin Wiels, de vroegere leider en oprichter van Pueblo Soberano. Volgens het Hof was Jamaloodin schuldig aan het uitlokken van moord en ging het om een bestelde moord. 

Jamaloodin vroeg de cassatierechter speciaal te kijken naar de in zijn ogen tegenstrijdige bewijsvoering van het Openbaar Ministerie. Ook zou het onderzoek getuigen van een tunnelvisie en heeft het Hof geen acht geslagen op de onderbouwde standpunten van zijn verdediging naar onder meer het motief. Bovendien mankeerde er van alles aan de betrouwbaarheid van de vijf getuigen die geleid hebben naar de veroordeling van Jamaloodin.

Bewijsvoering

Daar is de advocaat-generaal van de Hoge Raad het niet mee eens. Er is geen sprake van interne tegenstrijdigheden op de punten die de verdediging heeft aangevoerd.

De verdediging heeft in haar pleitnota aangegeven zorgen te hebben over de bewijsvoering en dat weergegeven in een introductie van acht stappen. Maar al deze “zorgen” heeft het Hof niet aangemerkt als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, waarvoor de wet vereist dat het Hof redenen had moeten geven om daarvan af te wijken. De uitleg, zo schrijft de advocaat-generaal, van wat ter terechtzitting wordt aangevoerd, is aan de feitenrechter en het oordeel dat deze zorgen niet zijn aan te merken als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, is niet onbegrijpelijk.

Motief

Het Hof valt voorts aan te rekenen dat het geen overweging over het motief van Jamaloodin heeft opgenomen, zo stelt de verdediging. Daardoor zou opzet niet bewezen zijn.

Voor het bewijs moet inderdaad worden vastgesteld dát George Jamaloodin opzettelijk heeft gehandeld, maar volgens de advocaat-generaal zijn de redenen waarom hij opzettelijk heeft gehandeld, niet relevant. Daarom kon het Hof ongemotiveerd voorbijgaan aan wat de verdediging naar voren heeft gebracht over het (ontbreken van enig) motief van George Jamaloodin.

Getuigenverklaringen

De verdediging heeft gesteld dat de vijf getuigenverklaringen onbetrouwbaar zijn. De inhoud daarvan zou in strijd zijn met de inhoud van ander bewijs dat voorhanden is. Ook zou het Hof niet zijn ingegaan op álle argumenten die door de verdediging naar voren zijn gebracht. Daardoor heeft het Hof niet voldaan aan de motiveringsplicht zoals die wettelijk is vastgelegd. De SMS-berichten zouden voorts onverenigbaar zijn met andere onderdelen van de bewijsvoering.

Ook hier gaat de advocaat-generaal niet in mee. Volgens hem zijn de gedachtenstreepjes van de verdediging geen afzonderlijke ‘verweren’ waarop het Hof had moeten responderen. Het zijn argumenten waarmee de verdediging het uitdrukkelijke standpunt heeft onderbouwd dat de verklaringen van de getuigen onbetrouwbaar zijn en niet voor het bewijs gebruikt mogen worden. Het Hof is van dit uitdrukkelijk onderbouwde standpunt afgeweken en heeft de redenen daarvoor gegeven in het vonnis. aldus de advocaat-generaal.

Sale juli 2024Sale juli 2024

SMS-berichten

Die ten aanzien van de SMS-berichten concludeert dat het Hof wel degelijk is ingegaan op wat de verdediging heeft aangevoerd, nog los van het feit of dat kan worden aangemerkt als een zelfstandig uitdrukkelijk onderbouwd standpunt, zoals de wet voorschrijft.

De verdediging verwijt het Hof een interpretatie te geven aan de SMS-berichten en het woord uniform. Maar die interpretatie wordt door de verdediging zelf toebedacht aan het Hof, terwijl die nou juist geen expliciete interpretatie heeft gegeven. De verdediging interpreteert vervolgens wat het Hof dan met ‘uniformen’ naar zijn mening heeft bedoeld, om daar de conclusie aan te verbinden dat die interpretatie in strijd is met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

Terwijl het Hof nadrukkelijk heeft vastgesteld dat de berichten naar hun letterlijke tekst niet te begrijpen zijn en dat onmiskenbaar gebruik is gemaakt van “versluierend taalgebruik”. Een interpretatie die het Hof niet heeft gegeven aan de inhoud van de voor het bewijs gebruikte SMS-berichten, wordt niet onbegrijpelijk door een interpretatie die de verdediging aan die SMS-berichten geeft omdat die interpretatie afkomstig is van de verdediging en niet van het Hof, aldus de advocaat-generaal.

Rechten van de Mens

De verdediging vindt dat het hoger beroep niet eerlijk is geweest omdat het Hof niet op alle onderbouwde standpunten is ingegaan. Op zestien punten in totaal is het Hof niet ingegaan, hetgeen in strijd zou zijn met artikel zes van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Maar het Europese Hof heeft al eerder overwogen dat de motiveringsplicht de rechter niet verplicht op ieder argument dat door de verdediging is aangedragen een gedetailleerd antwoord te geven. Alleen op die punten waarvan hij specifiek en uitdrukkelijke reactie krijgt op argumenten die beslissend zijn voor de uitkomst van de strafzaak.

Onschuldspresumptie

De verdediging vindt dat Het OM niet ontvankelijk zou moeten zijn in deze zaak omdat zij tijdens de berechting van Burney Fonseca in 2018 Jamaloodin een rol heeft toegedicht in de bewijsvoering. De ex-minister zou daarom al voor het proces schuldig zijn gehouden. Had het Hof beiden niet tegelijk moeten berechten, zo houdt de verdediging de Hoge Raad voor.

Maar tussen de gewezen vonnissen van Burney Fonseca op 11 mei 2017 (eerste aanleg) en 13 juli 2018 (hoger beroep), koos George Jamaloodin er zelf voor om tussen maart 2016 tot half 2018 de wijk naar het buitenland te nemen. Gelijktijdige berechting had helemaal geen plaats kunnen hebben en dat had hij aan zichzelf te danken, aldus de advocaat-generaal.

Had de rechter in de zaak van de medeverdachte Burney Fonseca uitdrukkelijk moeten aangeven dat de schuld van George Jamaloodin in de zaak van Burney Fonseca niet in rechte was vastgesteld en dat daarvoor afzonderlijk bewijs zal moeten worden geleverd en een afzonderlijk vonnis zal moeten worden gewezen?

Maar het Hof heeft in de zaak van Jamaloodin wel aangegeven dat het vonnis van medeverdachte Burney Fonseca op die manier moet worden verstaan, door te wijzen op het ‘perspectief’ van waaruit het Hof in de zaak van de medeverdachte Burney Fonseca zijn overwegingen heeft gedaan, die vervolgens in het persbericht zijn overgenomen, te weten het perspectief dat het Hof zich een oordeel moest vormen over Burney Fonseca en niet over enig aan George Jamaloodin ten laste gelegd feit.

Om die reden meent de advocaat-generaal dat het oordeel van het Hof in de zaak Jamaloodin, dat geen inbreuk is gemaakt op de onschuldpresumptie en ook geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en evenmin onbegrijpelijk is.


Deel dit artikel