Politie en Justitie

Voortgang aanpak mensenhandel en mensensmokkel in Caribisch Nederland onvoldoende

Archieffoto - mensenhandel Curaçao

WILLEMSTAD – Ondanks de aanbevelingen van de Raad in 2019 voor de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel in Caribisch Nederland, blijkt uit recente bevindingen van de Raad voor de Rechtshandhaving dat de implementatie hiervan tekortschiet. Dit heeft gevolgen voor de effectiviteit van de bestrijding van deze ernstige misdrijven.

De Raad had acht aanbevelingen gedaan aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, gericht op het verbeteren van de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Maar de uitvoering van deze aanbevelingen is grotendeels achterwege gebleven, wat de situatie op de drie eilanden verder compliceert.

Een van de kritieke punten is de implementatie van het themaregister door het Korps Politie Caribisch Nederland, die slechts gedeeltelijk is opgevolgd. Er ontbreken duidelijke afspraken met ketenpartners en registratiediscipline binnen het korps, waardoor signalen van mensenhandel en mensensmokkel niet adequaat worden herkend of geregistreerd. Dit gebrek aan bewustwording en actie heeft ertoe geleid dat evaluaties over themaverwerking met ketenpartners niet zijn uitgevoerd en dat er geen verantwoording is afgelegd over de voortgang.

De informatiepositie van het politiekorps op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel is ook niet verbeterd. Er is geen ketenbrede analyse van de informatie, wat resulteert in een gebrek aan inzicht in de aard en omvang van deze misdrijven in CN. Daarnaast ontbreekt een interregionale en internationale informatiepositie, ondanks stappen om de samenwerking tussen met Aruba, Sint-Maarten en Curaçao te versterken.

Op het gebied van bewustwording in de samenleving en kennisopbouw bij ketenpartners zijn er stappen gezet, maar deze zijn niet afdoende om een blijvende impact te realiseren. Multidisciplinaire controles en grenstoezicht vertonen ook significante tekortkomingen, voornamelijk door een gebrek aan personele capaciteit bij de Koninklijke Marechaussee en onduidelijkheid over de uitvoering van maritieme patrouilles.

Ondanks enige vooruitgang in de wetgeving met verhoogde strafmaxima voor mensenhandel, duurt het parlementaire proces voor nieuwe wetten nog voort. De functie van landencoördinator mensenhandel en mensensmokkel is sinds 2021 niet meer belegd bij een specifieke liaison, wat de coördinatie en uitvoering van de aanpak verder bemoeilijkt.

Deel dit artikel