Curaçao

Wereldbank: 23 tot 43 miljoen euro voor beheer wederopbouwfonds

Foto Twitter – Tijdens zijn bezoek vorige maand aan Sint Maarten stak staatssecretaris Knops de handen uit de mouwen.

Den Haag – Voor het beheer van het Nederlandse wederopbouwfonds voor Sint Maarten zal de Wereldbank een vergoeding ontvangen die kan oplopen tot ruim 43 miljoen euro.

Dat blijkt uit de brief die staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van de 550 miljoen euro die Nederland als bijdrage in de wederopbouw heeft gereserveerd zal 470 miljoen worden gestort in een door de Wereldbank te beheren Trustfund. Het restant is gebruikt voor liquiditeitssteun (24,6 miljoen), early recoveryprojecten (7 miljoen) en een reservering voor directe steun van Nederland aan Sint Maarten (48,4 miljoen).

Over de voorwaarden en de uitvoeringsaspecten wordt sinds december met de Wereldbank onderhandeld. Knops meldt dat de besprekingen inmiddels zo ver gevorderd zijn dat binnen enkele weken een overeenkomst kan worden getekend. De Wereldbank werkt op basis van kostendekkende tarieven. ,,De exacte omvang van de vergoeding is niet op voorhand vast te stellen omdat deze afhankelijk is van de verhouding tussen de recipient executed en de bank executed activiteiten gedurende de looptijd van het Trustfund, maar zal naar verwachting tussen de 5% en 9% bedragen”, aldus Knops. ,,Door de kennis van en ervaring met wederopbouw na (natuur)rampen en in de Caribische regio beschikt de Wereldbank over expertise om Sint Maarten (en Nederland) bij te staan in deze wederopbouwfase.”

De Wereldbank zal naast het beheren van het Trustfund en toezien op de doelmatig- en rechtmatigheid van de bestedingen de regering van Sint Maarten ondersteunen bij het opstellen van een National Recovery and Resilience Plan. Het NRRP bevat een analyse van de schade en de verliezen als gevolg van orkaan Irma. Daarnaast beschrijft het de behoeften en per sector de benodigde inzet voor de wederopbouw. Ook gaat het NRRP in op prioritering, fasering, financiering en financieringsopties die bepalend zijn voor de richting en omvang van wederopbouw. Het NRRP is daarmee de routekaart voor de gehele wederopbouw. Een eerste concept ligt momenteel ter vaststelling bij de Ministerraad van Sint Maarten.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Foto Twitter – Staatssecretaris Knops in gesprek met een van de vele gedupeerden van orkaan Irma.

De 470 miljoen in het Trustfund is bij lange na niet voldoende om de uitvoering van het gehele NRRP te bekostigen. ,,Dit noodzaakt tot het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Daarbij is vanuit Nederlands perspectief van belang dat projecten en activiteiten bijdragen aan het behalen van de brede doelstelling, passen binnen de structurele beleidsambities van Sint Maarten en duurzame financiering is gewaarborgd. Alleen projecten waarvoor geen andere reële financieringsopties zijn dan (deels) met publieke middelen komen in aanmerking voor financiering uit het Trustfund.”

Wat Nederland betreft wordt het fonds in elk geval aangewend voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het eiland, duurzame afvalverwerking en afvalwaterzuivering en good governance met aandacht voor bestuur, beleid, financiën en openbare orde en veiligheid. Voor de uitvoering wordt het bedrijfsleven in het Koninkrijk ‘maximaal’ de mogelijkheid geboden deel te nemen aan aanbestedingen. ,,Eind februari heeft een eerste overleg plaatsgevonden met VNO-NCW, RVO en een aantal Nederlandse bedrijven om te praten over de mogelijkheden van Nederlandse bedrijven om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Sint Maarten. Ik ben voornemens dergelijke bijeenkomsten ook te organiseren op Aruba en Curaçao”, schrijft Knops aan de Kamer.

De bewindsman meldt voorts dat hij samen met zijn Franse collega in bijzijn van minister-president Leona Romeo-Marlin met in Brussel heeft gesproken over beschikbare EU-fondsen, maar of er ook concrete toezeggingen zijn gedaan laat hij in het midden.

Deel dit artikel