Nieuws Curaçao

Zeekoeling op Curaçao is simpel, maar wacht op financiering

Het diepzeewaterproject om Zakito District in stadsdeel Otrobanda van koeling te voorzien staat in de startblokken, maar financiering ervan laat nog even op zich wachten. Dat zegt Michiel Wildschut van Emmet Green op de website warmete365.nl tegen Kenneth Nwosu.

Het project moet alle geschikte gebouwen in het Rif- en Zakitogebied, zoals het Dreams resort, WTC Curaçao, het Curaçao Medical Center en het Renaissance hotel met elkaar te verbinden. Het gebruikt zeewater van 850 meter diep en een temperatuur van ongeveer zes graden via een zes kilometer lange pijpleiding voor de directe koeling van gebouwen, waardoor de CO2-uitstoot met 96% wordt verminderd. Er is slechts tien procent van de energie nodig in vergelijking met de huisige airconditioningssystemen. Bovendien zijn er geen schadelijke stoffen voor de ozonlaag meer nodig, zoals nu en wordt energie geleverd tegen een goedkopere kostprijs.

Op 21 ja­nu­a­ri 2019 werd in aan­we­zig­heid van pre­mier Rut­te een in­ten­tie­ver­kla­ring on­der­te­kend met het Curaçao Medical Center. Daarmee kon gestart worden met het project.

De koele case

“De vergunningen zijn binnen en er is support vanuit de overheid. Er zijn welwillende klanten met verklaringen om de koeling af te willen nemen. Feitelijk is alles klaar om te beginnen, maar er zijn problemen met de financiering. Deze was al helemaal rond voor corona insloeg. Door de lockdowns werd alles stopgezet. Wij zitten nu in het proces om de financiering weer op te starten”, zegt Wildschut.

In Amsterdam lopen twee projecten met water dat uit zo’n veertig meter diepte wordt opgepompt. In het Zakito project gaan de leidingen twintig keer dieper het water in naar een diepte van 850 meter diep.

Reden om zo diep te gaan is dat behalve de temperatuur van zes graden Celsius op die diepte het water ook veel zuiverder. “Dat maakt het ook geschikt voor gebruik in agricultuur”, aldus Wildschut.

Kleine eilandnaties

Gil­bert Gou­ver­neur, ma­na­ging di­rec­tor van Za­ki­to Dis­trict Coo­ling-project zegt dat diep­zee­wa­ter een van de meest be­trouw­ba­re, duur­za­me en kos­ten­sta­bie­le ener­gie­bron­nen ter we­reld is. Voor­al voor ei­land­-na­ties is diep zee­wa­ter een waar­de­vol­le bron van groei.

Met groot­scha­li­ge zee­wa­ter­pro­jec­ten als de­ze zal het mo­ge­lijk zijn om niet al­leen be­trouw­ba­re (or­kaan- en tsuna­mi­be­sten­di­ge), duur­za­me en kos­ten­ef­fec­tie­ve koe­ling voor veel klan­ten te bie­den, maar ook om het spin-off po­ten­ti­eel te ont­wik­ke­len dat al­le groen­ten (kas­sen) en zee­vruch­ten (aqua­cul­tuur) voor het ei­land kan le­ve­ren, een po­ten­ti­ë­le nieu­we eco­no­mi­sche pij­ler voor Cu­ra­çao.

Diep­zee­wa­ter­tech­no­lo­gie is een lo­gi­sche op­tie op weg naar groe­ne en meer zelf­voor­zie­nen­de ei­lan­den, on­af­han­ke­lijk van bui­ten­land­se in­vloe­den zo­als de brand­stof- en voed­sel­mark­ten”.

Economische baten
Het Zakito project moet volgens Wildschut drie vliegen in een klap slaan. Het moet zorgen voor meer werkgelegenheid, een besparing van 95 procent CO2-uitstoot en er moet economische impact zijn.

Dankzij de hoge olieprijs verbetert de businesscase aanzienlijk. Als het Nederland was, dan was de financiering al lang gebeurd, denkt Wildschut. “Dit is een simpele casus, er ligt geen moeilijke techniek aan ten grondslag. We staan klaar in de startblokken.”

De investering van ongeveer 50 miljoen dollar in dit project zal, naast een macro-economische besparing van vier miljoen dollar per jaar vanwege de wisselkoersen, het potentieel openen van een nieuwe economische pijler voor het eiland met 400-600 nieuwe banen en een directe en indirecte economische impact van ongeveer 100 miljoen dollar per jaar.

Maar de huidige crisis belemmert de internationale en lokale financieringsinstellingen om zich in te zetten voor het Zakito District Cooling-project.

Zodra aanvullende risicodekking, zoals een tijdelijke overbrugging of garantie is geregeld, wordt gestart met de bouw.


Za­ki­to Dis­trict Coo­ling is in ont­wik­ke­ling en wordt ge­bouwd, ei­gen­dom van en ge­ëx­ploi­teerd door een in­ter­na­ti­o­naal con­sor­ti­um on­der lei­ding van Eco­po­wer In­ter­na­ti­o­nal (Cu­ra­çao), be­staan­de uit de Cu­ra­çao­se We­gen­bouw Maat­schap­pij (CWM, Cu­ra­çao), Deerns (Ne­der­land), Ci­vil En­gi­nee­ring Ca­rib­bean (Cu­ra­çao) en DEVC­CO (Zwe­den). Voor in­ge­ni­eurs­ac­ti­vi­tei­ten wer­ken par­tij­en sa­men met de lo­ka­le en in­ter­na­ti­o­na­le ex­pert en­gi­nee­ring-, bouw- en ad­vies­bu­reaus met spe­ci­fie­ke ken­nis, zo­als Ma­kai Ocean En­gi­nee­ring (Ha­waï).

Deel dit artikel