Nieuws Curaçao

Centrale bank herhaalt oproep om gerichte steun te geven aan de meest kwetsbaren in de Curaçaose samenleving 

WILLEMSTAD – De Centrale bank herhaalt haar oproep om gerichte steun te geven aan de meest kwetsbaren in de Curaçaose samenleving. Volgens Bankpresident Richard Doornbosch zijn de prijzen van zowel olie- als niet-oliegrondstoffen in de wereld opgedreven en de knelpunten in de leveringsketens verergerd, waardoor de toch al hoge inflatie nog verder is opgedreven. Ook in de monetaire unie zorgen de hogere internationale grondstoffenprijzen voor inflatie, en die blijft naar verwachting ook volgend jaar nog op een hoog peil. 

“Gezien de beperkte monetaire beleidsopties moet de regering van Curaçao nagaan welke beleidsmaatregelen kunnen worden genomen om de gevolgen van de hoge inflatie te beheersen”, aldus Doornbosch.

Eerste stap

Beide landen hebben volgens hem al een eerste stap gezet door de accijnzen op benzine te verlagen om zo het effect van de snel stijgende brandstofprijzen voor huishoudens en bedrijven enigszins te verzachten. 

“Een verlaging van de brandstofprijzen heeft geholpen om de eerste klap wat op te vangen maar komt voor een groot deel bij de hogere inkomensgroepen in de samenleving terecht”, stelt Doornbosch. 

“Tegelijkertijd stijgen ook de prijzen van andere eerste levensbehoeften snel, waaronder levensmiddelen. Aangezien verwacht wordt dat de prijzen op middellange termijn hoog zullen blijven, moeten beide regeringen overwegen over te schakelen op meer gerichte maatregelen ten behoeve van de meest kwetsbare, lage-inkomensgroepen in de samenleving.”

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Zwarte markt

Volgens Doornbosch zijn prijsbeheersingsmaatregelen, zoals prijsplafonds of maximumprijzen, in tijden van sterk oplopende inflatie aantrekkelijk. Door maximumprijzen worden de inflatieverwachtingen getemperd zodat het risico dat de inflatie zichzelf in de hand werkt, beperkt wordt. 

“Maar prijsplafonds kunnen de marktwerking verstoren en zo tot een inefficiënte toewijzing van middelen leiden, met het gevaar dat er tekorten ontstaan op de gereguleerde markt. Prijsplafonds kunnen zelfs resulteren in de ontwikkeling van een zwarte markt.” 

Om tekorten te voorkomen zouden regeringen volgens de Bankpresident als alternatief kunnen besluiten vergoedingen toe te kennen aan producenten of, in het geval van Curaçao, importeurs. 

“Maar dit leidt tot hogere overheidsuitgaven en dus tot een verslechtering van de begrotingspositie. Gezien het verstorende effect van prijsbeheersing moet voorzichtig worden omgegaan met het uitbreiden van de basismand die via maximumprijzen wordt gereguleerd. Een dergelijke maatregel dient slechts tijdelijk te zijn en beperkt te blijven tot die goederen die een belangrijk deel uitmaken van de uitgaven van met name huishoudens met een laag inkomen”, aldus Doornbosch. 

Prognose

“Een andere, meer doelmatige optie is gerichte steun te verlenen aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving, bijvoorbeeld in de vorm van voedselbonnen of een tijdelijke toelage voor personen in de onderstand en voor ouderen met alleen een AOV-pensioen. Dat is een alternatief dat minder verstorend werkt dan een uitbreiding van de basismand, en tevens goedkoper is dan een belastingverlaging”, concludeert Doornbosch.

Intussen heeft de CBCS, tegen de achtergrond van de forse stijging van de internationale grondstoffenprijzen, haar inflatieprognose voor Curaçao met 0,2 procentpunt naar boven bijgesteld ten opzichte van de in juni 2022 gepresenteerde vooruitzichten. 

“De inflatiecijfers zullen in 2022 naar verwachting uitkomen op 6,3 procent in Curaçao. In 2023 zal de inflatie, zij het lager dan in 2022, naar verwachting hoog blijven met 4,2 procent. De hogere inflatiedruk holt de koopkracht van de consument uit, en bijgevolg ook de particuliere consumptie,” aldus Doornbosch.

Deel dit artikel