Media

De Curaçaose ochtendkranten van dinsdag 14 april 2024

Antilliaans Dagblad: Belang toerisme stijgt hard

Candice Henriquez van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) hield vrijdag een presentatie van voor de Dutch Caribbean Association of Economists, ofwel ‘Economenclub’, tijdens het symposium ‘ABC-eilanden: (te) afhankelijk van toerisme?’ Het Antilliaans Dagblad was erbij. Henriquez is hoofd Economic Analysis & Research Department.

Daarin kwam het volgende naar voren:

Aandeel van Toerisme in BBP: De afhankelijkheid van toerisme in Curaçao is gestegen van ongeveer 8% in 2005 naar 15% in 2015, en bedraagt nu circa 25%.

Hoewel de stijging van het aandeel van toerisme in het BBP van Curaçao van 8% in 2005 naar circa 25% vandaag de dag een indicatie is van groei, wijst dit ook op een toenemende afhankelijkheid van één sector. Dit maakt de economie kwetsbaar voor externe schokken, zoals economische recessies of pandemieën, die de toeristenstromen kunnen beïnvloeden.

Marktaandeel in de Caribische Regio: Ondanks de groei, blijft het aandeel van Curaçao in het Caribisch gebied constant op ongeveer 2%.

Dit suggereert dat andere eilanden mogelijk effectiever zijn in het aantrekken van toeristen of dat ze beter hebben ingespeeld op markttrends. Curaçao zou kunnen onderzoeken welke unieke aanbiedingen het kan ontwikkelen om zich meer te onderscheiden van andere bestemmingen en om zo zijn marktaandeel te vergroten.

Financiële Opbrengsten: In 2022 genereerde toerisme ongeveer 1,3 miljard gulden voor Curaçao, rekening houdend met een geschatte importlekkage ratio van 58%. Als deze ratio lager zou zijn, zou het aandeel van toerisme in het BBP zelfs kunnen oplopen tot 40%.

De hoge importlekkage ratio van 58% toont aan dat een groot deel van de toerisme-inkomsten uitgegeven wordt aan geïmporteerde goederen en diensten. Dit vermindert de netto economische voordelen voor het eiland. 

Het stimuleren van lokale productie en diensten kan helpen om meer van deze uitgaven binnen de lokale economie te houden. 

Overheidsinkomsten uit Toerisme: De inkomsten van de overheid uit omzetbelasting en invoerrechten gerelateerd aan toerisme bedroegen ongeveer 330 miljoen in 2022, bijna een verdubbeling ten opzichte van 175 miljoen in 2015.

Dit kan een risico vormen als er een plotselinge daling is in toeristische activiteiten. Bovendien moet de overheid ervoor zorgen dat deze inkomsten worden gebruikt voor duurzame investeringen die de gehele economie ten goede komen.

Werkgelegenheid: De hoeveelheid directe en indirecte banen gerelateerd aan toerisme steeg van ongeveer 7.000 in 2005 naar 15.249 in 2015, en naar minimaal 18.065 in 2023.

Echter, de focus op lage kwaliteit en seizoensgebonden banen in de toeristische sector kan leiden tot een gebrek aan stabiele, goedbetaalde banen. Het is belangrijk dat er ook inspanningen worden gedaan om carrièrepaden en professionele ontwikkeling binnen deze sector te verbeteren.

De cijfers illustreren een aanzienlijke groei en toenemende afhankelijkheid van toerisme in Curaçao’s economie, maar ook de uitdaging om het marktaandeel in een concurrerende regionale markt te vergroten.

Antilliaans Dagblad: Ontheffing voor Zakito

Ondanks dat er – voor wat betreft de aanleg van een luxe jachthaven in de Zakitó-lagune – niet is voldaan aan de twee hoofdcriteria die door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) worden gehanteerd, is er toch een ontheffing voor de Rifbeheersverordening Curaçao afgegeven. 

Dit blijkt uit het dossier van de vergunningsaanvraag, dat door het Antilliaans Dagblad is ingezien.

In het dossier wordt gesteld dat een ontheffing kan worden verleend indien “in geen van de onderzochte kwadranten een koraaldichtheid voorkomt van meer dan 5 procent”. 

En indien “in geen van de onderzochte kwadranten (kolonies van) kritisch bedreigde diersoorten voorkomen overeenkomstig de rode lijst (Red List) van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) groter dan 50 centimeter in doorsnede”.

Het lokale milieuadviesbureau EcoVision voerde in 2020 een koraalonderzoek uit in de monding van de Zakitó-lagune, waarin onder meer de twee hoofdcriteria van GMN werden getoetst. 

Over de koraaldichtheid van het onderzochte gebied luidde de conclusie dat die varieerde tussen de 0 en 30 procent, terwijl er in geen van de kwadranten de 5 procent mocht worden overschreden. 

Wat betreft de kritisch bedreigde diersoorten, is er in het onderzoek te lezen dat er in het onderzoeksgebied verschillende kolonies – ook met een diameter van meer dan 50 centimeter – zijn aangetroffen van de beschermde soorten Montastraea annularis en (in mindere mate) Montastraea faveolata. Dat zijn bergkoraal of hersenkoralen

Opmerkelijk is dat de koraalbedekking vlak voor de kust het laagst is, maar dat die vanaf ongeveer 50 meter vanaf de kust snel toeneemt, tot waarden boven de kritische 5 procent. 

In een reactie op deze onderzoeksresultaten laat Domeinbeheer – waar de vergunningsaanvraag ter inzage lag – desgevraagd aan deze krant weten dat GMN tot de conclusie is gekomen dat de koraalbedekking in het gebied waar de ontwikkeling (golfbreker) is geprojecteerd, minder dan 5 procent bedraagt. Dit kan goed kloppen, omdat de golfbreker, waaraan momenteel met graafmachines wordt gewerkt, relatief dicht bij de kust ligt.

“Het betreft een relatief klein aantal koraalkolonies. Het onderzoek van GMN leidt tot de conclusie dat de koraalsoorten die beschermd worden door SPAW-protocol, zeer beperkt zijn ter plaatse van de golfbreker. Als gevolg daarvan zullen de effecten voor het mariene milieu en de natuur niet dermate significant zijn, dat dit in de weg zou kunnen staan van een vergunningverlening”, zo wordt gezegd.

Maar de aanleg van een jachthaven kan significante verstoring veroorzaken aan het kwetsbare ecosysteem, met mogelijk onomkeerbare schade aan de biodiversiteit in de lagune.

Transparantie en publieke betrokkenheid

De wijze waarop de ontheffing is verleend, en de potentiële gebreken in het overleg- en besluitvormingsproces, onderstrepen het belang van transparantie. Er moet helderheid zijn over hoe milieubeoordelingen worden uitgevoerd en in hoeverre publieke inspraak mogelijk is bij dergelijke projecten. De lokale gemeenschap en milieugroepen zouden een stem moeten hebben in processen die hun omgeving en toekomstige generaties beïnvloeden.

De discrepantie tussen de wetenschappelijke bevindingen van EcoVision en de uiteindelijke beslissing van GMN om toch een vergunning te verlenen roept vragen op over hoe wetenschappelijke gegevens worden gebruikt of genegeerd in beleidsvorming. Beleidsmakers moeten beslissingen nemen die gesteund worden door solide wetenschappelijk onderzoek om te verzekeren dat milieuwetgeving haar doel dient.

Extra: Verwarring is de reden dat ARC geen onderzoek heeft gedaan bij FKP.

Rekenkamer wil uitbreiding van mandaat na verwarring met Staten over FKP-onderzoek

Na een recente verwisseling in communicatie met het Parlement over een onderzoek bij de Stichting Volkswoningen (FKP), stuurt de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) nu aan op de mogelijkheid om haar mandaat uit te breiden. 

In een brief aan de voorzitter van het Parlement legt de Rekenkamer uit dat het verzoek van het Parlement op 14 november 2023, ondersteund door een motie op 19 oktober 2023, om een onderzoek te starten naar FKP, buiten hun huidige wettelijke bevoegdheden valt. 

Echter, na onduidelijkheden in de communicatie over de status van het onderzoek, ziet de Rekenkamer een kans om te verkennen of uitbreiding van haar mandaat haalbaar is. Zodat een onderzoek binnen overheids-NV’s wel mogelijk is

In de brief van februari 2024 aan het Parlement benadrukt de Rekenkamer dat, hoewel zij het gevraagde onderzoek niet kunnen uitvoeren binnen de huidige wettelijke kaders, zij wel andere onderzoeken kunnen initiëren gebaseerd op de autoriteit die zij bezitten. De Rekenkamer heeft daarom vragen opgesteld over het beleid en de toezicht van de overheid op FKP, met als doel de grenzen van hun huidige mandaat te testen en te bepalen waar eventuele uitbreidingen nodig zijn.

Deze stap om het mandaat mogelijk uit te breiden volgt nadat de Rekenkamer geen respons heeft ontvangen op haar eerdere brief aan de Staten. Zij blijft wachten op een officiële reactie, maar de verwarring heeft de Rekenkamer ertoe aangezet proactief na te denken over haar functionele capaciteit binnen de overheidsstructuur. Indien bevestigd wordt dat een uitbreiding gewenst is, kan dit leiden tot een directe start van het onderzoek binnen FKP, zodra het uitgebreide mandaat is goedgekeurd.

Extra: “Activiteit ‘Lopen in eenheid en vreugde voor een goed doel'”

De organisaties Ronald McDonald House Charities Curaçao, Children’s Museum Curaçao en Prinses Wilhelmina Fonds Curaçao hebben een unieke samenwerking gepresenteerd onder de naam: Stichting Strides for Smiles. Een zwaar gesponsord evenement.

Deze organisaties hebben de krachten gebundeld met de gemeenschappelijke missie om zich te richten op het welzijn van kinderen, het garanderen van toegang tot kwaliteitsdiensten, het ondersteunen van families, het bevorderen van toegankelijkheid, het betrekken en het creëren van een grotere impact in onze gemeenschap.

Het eerste fondsenwervende evenement van Strides for Smiles vindt plaats op zondag 2 juni 2024. 

Het omvat een 5KM Familie Wandeling voor het hele gezin, gevuld met sfeer. De wandeling is bedoeld voor deelnemers van alle leeftijden waarbij de route een avontuur is en een glimlach op je gezicht brengt. 

De wandeling start en eindigt bij Sambil. Dit evenement zal veel meer zijn dan alleen iets goeds voor de gezondheid. Dankzij de samenwerking met de ‘Experience Partners’, die de wandeling tot een avontuur maken terwijl je loopt. 

Laat je dromen uitkomen op ‘Dream street’ en word je eigen kunstwerk op ‘Paint lane’. Je gaat gegarandeerd met blijvende herinneringen naar huis. Er zullen stands zijn van verschillende sponsors. Het wordt dus een totale vreugde tijdens de wandeling. Daarom wordt aangeraden om niet je nieuwste schoenen te dragen, want je komt waarschijnlijk thuis een beetje “sushi”.

Strides for Smiles werkt met verschillende initiatieven om te zorgen dat zoveel mogelijk families kunnen deelnemen aan dit leuke evenement. 

Voor meer informatie en deelname, volg communicatiemedia of bezoek: www.stridesforsmiles.com.

Deel dit artikel