Nieuws Curaçao

Hof laat herziening Oostpunt in stand

WILLEMSTAD – Willy Maal mag doorgaan met de ontwikkelingen op Oostpunt. De herziening van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao, EOP die daarvoor nodig is, is nu wettelijk verankerd.

Enkele natuurbeschermingsorganisaties, waaronder Carmabi, Fundashon Pro Monumento en Fundashon Defensa Ambiental stelden beroep in tegen de herziening Oostpunt. Zij vrezen dat door de ontwikkelingen die de herziening Oostpunt mogelijk maakt, de natuur, het milieu en de cultuurhistorische waarden in het gebied Oostpunt onherstelbaar worden aangetast.

Het Land Curaçao geeft met de herziening uitvoering aan de vaststellingsovereenkomst van 25 augustus 2010 tussen het toenmalige eilandgebied Curaçao en de familie Maal, de eigenaren van de gronden in Oostpunt.

Het Hof oordeelt in zijn uitspraak dat op grond van het geldende nationale recht van Curaçao de herziening Oostpunt, een door de wetgever vastgestelde landsverordening, uitsluitend kan worden getoetst aan de artikelen 3 tot en met 21 van de Staatsregeling, de klassieke grondrechten, en aan eenieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. 

De herziening Oostpunt kan niet worden getoetst aan algemene rechtsbeginselen en ander ongeschreven recht, zoals het motiveringsbeginsel, het formele en het materiële zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. 

Het EVRM brengt volgens het Hof niet mee dat hierop voor de toetsing van de herziening Oostpunt een uitzondering moet worden gemaakt. Strijdigheid van de herziening Oostpunt met een van de artikelen 3 tot en met 21 van de Staatsregeling is door de natuurbeschermingsorganisaties niet ingeroepen. 

Van strijd met een of meer van de wel ingeroepen bepalingen van internationaal (milieu)recht, zoals het SPAW-protocol, het Biodiversiteitsverdrag en het Zeeschildpaddenverdrag, is geen sprake. 

De herziening Oostpunt kan ook niet worden getoetst aan andere landsverordeningen, zoals de Landsverordening grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning en de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Curaçao. 

Dat is zo, omdat de herziening Oostpunt zelf ook een landsverordening is en geen landsbesluit, houdende algemene maatregelen, zoals ProMo en FDA hadden aangevoerd en regelingen van gelijke rang niet aan elkaar kunnen worden getoetst.

Carmabi had aangevoerd dat er een mogelijkheid is of moet zijn om voorafgaand aan het beroep bij de bestuursrechter tegen de herziening Oostpunt de bezwaarschriftprocedure te voeren van de Landsverordening administratieve rechtspraak. 

Het Hof stelt vast dat de wetgever zo’n bezwaarschriftprocedure niet heeft voorgeschreven. Het Hof vindt de mogelijkheid van een bezwaarschriftprocedure tegen een landsverordening ook niet aangewezen.

Met de herziening Oostpunt maakt het EOP ontwikkeling van het gebied Oostpunt mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat daaraan geen beperkingen zijn. Ontwikkeling zal immers moeten plaatsvinden binnen de grenzen van het nationale recht van Curaçao, met inbegrip van het EOP en het internationale (milieu)recht. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het Hof geeft in de uitspraak een overzicht van de mogelijkheden die de wetgever en de regering hebben om het juridisch-ruimtelijk kader voor het gebied Oostpunt verder aan te passen en de naleving daarvan te handhaven. 

Daarbij is van belang dat de herziening Oostpunt voorschrijft dat ontwikkeling van de gebieden in Oostpunt alleen maar kan plaatsvinden als passende voorwaarden worden gesteld en passende maatregelen worden genomen die waarborgen dat de natuur, het milieu en de eventuele cultuurhistorische waarden in het gebied daadwerkelijk en effectief worden beschermd. Een milieueffectrapportage is daarvan een belangrijk onderdeel.

Of de grenzen waarbinnen ontwikkeling van het gebied Oostpunt mogelijk is wel of niet zijn overschreden, kan door de bestuursrechter worden getoetst, bijvoorbeeld als beroep wordt ingesteld tegen vergunningen die ontwikkeling toestaan. De procedure waarin het Hof nu uitspraak heeft gedaan, is daarom zeer waarschijnlijk niet de laatste in het kader van de ontwikkeling van het gebied Oostpunt.

Deel dit artikel