Nieuws Curaçao

Inspectie-onderzoek aanpak drugscriminaliteit

WILLEMSTAD -De Raad voor de Rechtshandhaving heeft in 2019 een onderzoek gedaan naar de aanpak van drugscriminaliteit om na te gaan in hoeverre de aanpak van drugscriminaliteit in en tussen de landen binnen het Koninkrijk is vormgegeven en bijdraagt aan het bestrijden en voorkomen daarvan.

Uit het onderzoek van de Raad blijkt dat de precieze aard en omvang van drugscriminaliteit in het Caribisch gebied moeilijk is vast te stellen. De aanpak van drugscriminaliteit en de daaraan gerelateerde problematiek is onder meer verankerd in verschillende internationale verdragen. De omvang van de drugscriminaliteit en de daarmee samenhangende criminaliteit, zoals mishandeling, doodslag, illegale vuurwapenbezit en diefstal op Curaçao is volgens respondenten onnoemelijk groot. De uiteindelijke bestemming van deze drugs is vaak doorvoer naar andere landen. De grootste aantallen drugs worden via containers/schepen verstuurd richting Europa.

De precaire financiële situatie van het land vindt ook zijn weerslag in de financiële situatie van de justitiële organisaties. Mede als gevolg hiervan kunnen de nodige apparaten voor de bestrijding van drugscriminaliteit niet worden aangeschaft. Ook de Douane kampt volgens respondenten met een fors tekort aan middelen voor de opsporing van verboden goederen, waaronder verdovende middelen. Gebrek aan financiële middelen met als gevolg gebrek aan materiële middelen belemmert een effectieve aanpak van drugsproblematiek. 

De Raad realiseert zich dat de financiële mogelijkheden van het land om de drugsproblematiek aan te pakken beperkt zijn, maar dringt er wel op aan om te kijken wat er, gezien de ernst van het probleem, wel is te realiseren.

De samenwerking tussen de korpsen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden is over het algemeen goed. Afstemming tussen de korpschefs vindt plaats in het overleg genaamd ‘College van korpschefs’. 

Volgens de respondenten wordt de operationele samenwerking tussen de landen belemmerd door de beperkte capaciteit en het gebrek aan financiële- en/of materiële middelen. 

Internationale samenwerking vormt een essentieel onderdeel van de door de landen aangegane verdragen ter voorkoming en bestrijding van drugscriminaliteit. Met landen buiten het Koninkrijk verloopt de samenwerking via operationele contacten tussen de opsporingsinstanties en Openbare Ministeries en via internationale rechtshulpverzoeken. 

De Raad is van oordeel dat de informatie-structuur adequaat is, maar benadrukt de noodzaak voor verdere samenwerking tussen de betrokken organisaties.

Het Wetboek van Strafvordering behoeft aanpassing. Op grond van het huidige Wetboek van Strafvordering is het niet mogelijk om onderzoek in te stellen op grond van de verdenking dat in georganiseerd verband misdrijven worden beraamd of gepleegd.

Gelet op de omstandigheid dat diverse criminaliteitsvormen drugsgerelateerd zijn, dient naar het oordeel van de Raad drugsbestrijding weer als één van de geprioriteerde thema’s in de jaarplannen van het OM te worden opgenomen.

Gebrek aan financiële middelen met als gevolg gebrek aan personele capaciteit belemmert een effectieve aanpak van de drugsproblematiek. 

De Raad is van mening dat hier een oplossing voor moet komen. De Raad denkt bijvoorbeeld aan herallocatie van middelen en herinrichting van bepaalde organisatie-onderdelen. Ook dient naar het oordeel van de Raad de minister van Justitie overleg te plegen met de minister van Financiën teneinde de knelpunten met betrekking tot de taakuitoefening van de Douane op te lossen.

Het uitgangspunt voor de bezetting van het KPC is het inrichtingsplan uit 2010. De Raad is van oordeel dat dit plan moet worden geëvalueerd en geactualiseerd. Er moet – gelet op de taken van het KPC in vergelijking met de door het KPC in de praktijk verrichte werkzaamheden – worden nagegaan in hoeverre de formatie nog houdbaar is. 

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op www.raadrechtshandhaving.com 


Lees ook:

Deel dit artikel