Nieuws Curaçao

Nederland gaat voorlopig geen nutsvoorzieningen in Caribisch Nederland overnemen

DEN HAAG – De Nederlandse regering ziet voorlopig af van het overnemen en centraliseren van nutsvoorzieningen en zee- en luchthavens op Bonaire en Sint Eustatius. Dat valt op te maken uit een brief van staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Zeehavens en luchthavens zijn voor de eilandbewoners (en toeristen) vitale voorzieningen. Datzelfde geldt voor de drinkwatervoorziening, de elektriciteits- en brandstofvoorziening, en telecom. Daarbij worden aan deze voorzieningen steeds hogere eisen gesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot het voorzieningenniveau, de veiligheid, het milieu. In dat opzicht wordt veel gevraagd van de eilanden. Bijvoorbeeld in termen van kennis en organisatievermogen, maar ook in termen van financiering en bekostiging: vanwege de kleine schaal van de eilanden is een rendabele exploitatie geen vanzelfsprekendheid.

In het rapport ´Kleinschaligheid vergt ondersteuning´ dat op 23 maart 2021 aan de Tweede Kamer werd aangeboden wordt aanbevolen de nutsbedrijven en (zee)havens te laten functioneren zonder politieke bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken. De structurele financieringsbehoefte moet geregeld worden, naast ondersteuning vanuit het Rijk met expertise en middelen. Op basis van dit rapport is centralisatie van deze taken nu dan ook niet aan de orde, volgens de staatssecretaris.
)


Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel