Curaçao

Rhuggenaath: aanwijzing geen toegevoegde waarde

De Curaçaose regering vindt het onverantwoord om de begroting van 2019 coûte que coûte in evenwicht te brengen. De aanwijzing die Den Haag deze week wil opleggen, moet daarom worden aangepast. Een gang naar de Raad van State lijkt daarmee de enige mogelijkheid voor Curaçao om het tij te keren.

Willemstad is vooral bevreesd voor de negatieve doorwerking van de maatregelen in de aanwijzing op het toekomstige groei- en verdienvermogen van het land. De regering vindt het IMF daarmee aan zijn zijde.

Die stellen in hun rapportage naar aanleiding van hun bezoek afgelopen maand dat aanpassingen om het cumulatieve huidige begrotingstekort over drie jaar te compenseren in een omgeving van voortdurende economische zwakte contraproductief kan zijn. Het zal leiden tot een verdere economische krimp. Een krimp die cumulatief al op 5,5% staat over de afgelopen drie jaar.

Ruimte

Voorstel van de regering Rhuggenaath is om binnen de kaders van de Rijkswet Financieel toezicht ruimte te vinden waarmee de zeer fragiele economische situatie en de inzet van de regering op structurele hervormingen de houdbaarheid van de overheidsfinanciën moeten garanderen.

Dat zou met zich meebrengen dat voor het compenseren van de tekorten meerdere jaren moeten worden uitgetrokken. “Een realistische periode om de tekorten over 2017 tot en met 2019 en mogelijk 2020 te compenseren is vijf jaren met ingang van 2021”, aldus Rhuggenaath, die zich overigens gesteund voelt door de Rijkswet financieel toezicht zelf.

Die kent immers geen bepaling voor de termijn van tekortcompensatie en ook het College Financieel toezicht heeft in zijn advies al laten doorschemeren dat een toepassing van artikel 25 (Calamiteitenbepaling) voor Curaçao voor een langere periode voor tekortcompensatie kan worden overwogen.

Bovenstaande betekent overigens wel, zegt de premier dat over 2019 en 2020 maatregelen worden getroffen om de tekorten zoveel mogelijk te beperken. Maar dan niet in de korte termijn oriëntatie van de komende aanwijzing.

Die zal onvermijdelijk leiden tot verlies aan vertrouwen en perspectief: inzetten op vertrouwenwekkend financieel beheer met meerjarig begrotingsevenwicht en gezonde overheidsfinanciën in het licht van duurzame economische groei en het waarborgen van goed bestuur.

Impact van aanwijzing

Doorberekening van de macro-economische impact van het sluitend krijgen van de gewone dienst in 2019 toont aan dat het reële Bruto Nationaal Product (BNP) naar verwachting met nagenoeg 3.7% zal krimpen in 2019 en met 8.6% in 2020, bovenop het basispad dat al van een negatieve economische groei uitgaat, zegt Rhuggenaath.

Het effect op de economie in het algemeen is significant negatief en in het bijzonder voor mensen met de laagste inkomens. Een aanwijzing aan het bestuur van Curaçao levert op dit moment geen toegevoegde waarde aan het realiseren van breder beoogde doelen en staat deze juist in de weg.

Met de nadruk op de kortetermijnoplossing levert de aanwijzing geen bijdrage aan de noodzakelijk bestuurlijke rust en het maatschappelijk draagvlak die nodig zijn voor het doorvoeren van de nodige structurele hervormingen en maatregelen richting duurzaam herstel.

Vergelijk

Mocht Curaçao aankloppen bij de Raad van State, dan koopt het in ieder geval tijd. Tijd die het Cft nodig zal hebben om een constructief dossier op te zetten met doorwrochte cijfers. Kenners betwijfelen of Cft dat kan.

Aan de andere kant, Als de begroting 2019 niet wordt getekend en de gouverneur keurt haar af, is Curaçao net zo gebonden aan handen en voeten als met een aanwijzing. Een vergelijk met Mark Rutte, zoals tot nu toe altijd is gelukt, lijkt voor beiden beter.

Deel dit artikel