Nieuws Curaçao

Ziekenhuis Curaçao is technisch failliet

WILLEMSTAD – In het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa over het nieuwe ziekenhuis van Curaçao wordt gemeld dat de schulden groter zijn dan de bezittingen en dat daarmee sprake is van een technisch faillissement.

De NZa bracht de kosten- en productieontwikkeling in kaart vanaf 2017 tot en met 2022. Zichtbaar is dat in de opstartjaren van het CMC, in vergelijking met de eindjaren van het SEHOS de lasten in verhouding tot de baten sterk zijn opgelopen. 

Voor het CMC resulteert dit in een negatief financieel resultaat rond de ANG 50 miljoen over het jaar 2021. De begroting van 2022 laat een vergelijkbare onderdekking van de lasten zien.

Conflict 

Een van de grotere conflictpunten tussen overheid en CMC gaat over het geldende bekostigingsmodel voor het nieuwe ziekenhuis. 

Onderliggend is een fundamentelere spanning tussen een vast beschikbaar budget en verwachtingen over wat daarvoor gedaan kan worden. 

Het CMC gaat in zijn begroting 2022 uit (ook bij de SVB-verzekerden) van een strikte prijs maal hoeveelheid bekostiging, het zogenaamde PxQ-model op basis van de bestaande prestaties en tarieven. 

Maar in de praktijk is sprake van een budgetmodel voor de zorg aan SVB-verzekerden, waarbij het ministerie van Volksgezondheid het budget vaststelt. 

Niet aan te bevelen

Een zuiver PxQ-model acht de Zorgautoriteit niet aanbevelenswaardig, omdat dat een ongewenste productieprikkel met zich meebrengt. Hoe meer medische handelingen verricht worden, hoe meer er gedeclareerd kan worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om de budgetsystematiek van de overheid verder invulling te geven. Een integraal budgetmodel, met een vast en een variabel deel, waarover betrokken partijen overeenstemming dienen te bereiken is volgens de NZa aan te bevelen om te voorkomen dat de productie te laag wordt. 

Hierbij dienen zowel de vergoeding van zorg voor de SVB en particuliere verzekerden als van ongedocumenteerden en van inzendingen op het eiland betrokken te worden. De productie kan in een dergelijk model nagecalculeerd worden. 

Varianten

Daarbij zijn meerdere varianten mogelijk. De NZa heeft een variant uitgewerkt die een prikkel bevat om de productie op niveau te houden en waarbij aanvullende betalingen de additionele variabele kosten niet overschrijden.

Inzicht in en afspraken over de totale aanvaardbare kosten in relatie tot de te leveren zorg is gelet op de positie van het CMC als enige ziekenhuis op het eiland noodzakelijk. De relatie met de rest van het zorgveld, zoals huisartsen, speelt daarbij een rol, volgens de NZa.

Die zegt dat een meerjarenafspraak nodig is voor het Land, de SVB en het CMC om beleid te kunnen maken voor de eigen organisatie. Het is aan partijen om te besluiten welke keuzemogelijkheden en aanbevelingen worden overgenomen en ingevoerd. 

Zolang er nog geen bindend wettelijk kader tot stand is gekomen is het noodzakelijk om in de tussenliggende jaren bindende afspraken te maken over de wijze van budgetbepaling, de omvang van de jaarlijks beschikbare middelen en ook een procedure voor geschilbeslechting. De Curaçaose Zorgautoriteit in oprichting kan daarin een rol spelen.

  • Download hier het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit
Deel dit artikel